ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури та докторантури на  2017-2018 навчальний рік:

 • до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за наступними спеціальностями:

Державне замовлення 

Ліцензійний обсяг:

очна (денна, вечірня);

заочна – контракт

 

 

Код

та найменування галузі знань

 

Шифр

та найменування спеціальності

Форма навчання
Денна

Вечірня

1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

1 5
2 05 Соціальна та поведінкові науки  

051 Економіка

 

1

 

2

 

10

3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

1

10

4 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 1 10

 

5 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

10

6 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  

3

 

1

20

7 14 Електрична інженерія

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

2

 

20

8 20 Аграрні науки та продовольство  

201 Агрономія

 

1

 

10

 

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна (дистанційна) – 4 роки.

Вступні випробування  складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою “відмінно”);
 • вступного іспиту з філософії.

 Вступник до аспірантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури, в період з 1 по 23 серпня 2017 року, наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету. Особи, які мають менше 3 наукових праць з фаху дисертації, подають реферат обсягом 25-30 сторінок з обраної спеціальності (з обов’язковим письмовим висновком передбачуваного наукового керівника);
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до аспірантури з затвердженням теми та керівника дисертаційної роботи;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (оригінал);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

(два прим.);

 • шість фотокарток 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Під час подання документів вступник пред’являє:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

 • До докторантури на 2017-2018 н. р. на конкурсній основі

за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність

Державне

замовлення

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  

1

 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Підготовка в докторантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

 Вступник до докторантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури, в період з 1 по 23 серпня 2017 року, наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою  за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста), завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації, завірений вченим секретарем університету;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи;

– розгорнутий  план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

– копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);

– копію атестата доцента, ст.н.с.;

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

(два прим.);

 • шість фотокарток 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

Зарахування до аспірантури  та докторантури – 13 вересня 2017 р.

У ТДАТУ діють дві  спеціалізовані вчені ради К 18.819. 03  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та Д 18.819. 01 – за спеціальностями 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва та 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук.

 

Зразок заяви щодо вступу до аспірантури

Зразок заяви щодо вступу до докторантури 

 

ДОВІДКИ: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет, відділ аспірантури

тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.

Прийом до аспірантури та докторантури