Методична комісія є колегіальним органом, що створюється на факультеті. Склад методичної комісії затверджується Вченою радою факультету щорічно.

    Методична комісія факультету працює за планом, складеним на навчальний рік та затвердженим деканом факультету.
    Методична комісія факультету щорічно звітує про роботу на Вченій раді факультету.
  У своїй діяльності методична комісія керується чинним законодавством, нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політик України, вимогами системи менеджменту якості ISO 9001:2008, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Положенням про методичну раду Таврійського державного агротехнологічного університету, а також ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ ФАКУЛЬТЕТУ