Положення про факультет агротехнологій та екології ТДАТУ

затверджено 14 лютого 2020 року

161555099_930003594484945_2896422808318759508_o

 1. Загальні положення
 • Факультет є структурним підрозділом університету, що створюється за рішенням вченої ради університету для організації навчально – виховного процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр”, „Магістр” за відповідними напрямами, спеціальностями, спеціалізаціями.
 • Факультет об’єднує зусилля відповідних кафедр університету, філій кафедр в НДІ та на виробництві, підприємств-об’єктів виробничих практик і стажування студентів, лабораторій та інших структурних підрозділів для вирішення завдань, визначених цим Положенням.

1.3     Факультет керується в своїй діяльності вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008, чинного законодавства, Статуту
університету, цим Положенням, наказами, розпорядженнями та іншими нормативними актами, які регулюють його діяльність.

1.4    Факультет має свою печатку, штамп та емблему, форми яких затверджуються вченою радою університету.

 

 1. Мета, предмет діяльності і завдання підрозділу

2.1    Навчально – виховний процес на факультеті забезпечує можливість здобуття особою знань, умінь і навичок, а також, інтелектуального, мор­ального та духовного розвитку особистості;

2.2    Організація навчально – виховного процесу на факультеті визначається Законом України “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих закладів” та наказом МОН України № 774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”:

 • практична підготовка (навчальна, виробнича, переддипломна);
 • контрольні заходи (проміжний і підсумковий контроль).

2.3 Основними завданнями факультету є:

 • організація навчальної роботи за ліцензованими напрямами та спеціальностями відповідно до вимог державних стандартів освіти.
 • проведення аналізу відповідності змісту освіти потребам ринку праці.
 • участь у ліцензійній та акредитаційній експертизі відповідних напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців.
 • участь у формуванні бюджету ТДАТУ.
 • участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців відповідної спеціальності (напряму).
 • участь у роботі приймальної комісії ТДАТУ.
 • участь у складанні штатного розкладу навчальних підрозділів ТДАТУ та підбору науково-педагогічних працівників.
 • організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому порядку навчально-методичних комплексів відповідних спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін.
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями.
 • організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 • розробка відповідних положень, документації та контроль за впровадженням кредитно-модульної системи організації начального процесу (КМСОНП) згідно вимог Болонської конвенції.
 • організація навчальних і виробничих практик студентів.
 • організація разом з відділом міжнародних зв’язків стажування в сторонніх організаціях, у тому числі і за кордоном.
 • організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів.
 • організація навчальної та державної атестації студентів.
 • внесення пропозицій щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації.
 • участь у працевлаштуванні випускників разом з відділом зв’язку із виробництвом шляхом створення бази даних, підготовки угод щодо працевлаштування та здійснення моніторингу за працевлаштуванням протягом 3-х років після випуску студентів факультету.
 • участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ТДАТУ.
 1. Організаційна структура підрозділу

3.1. Структура факультету та його штати затверджуються ректором.

3.2. На факультеті основним колегіальним органом є вчена рада факультету.

Вчену раду факультету  очолює її голова – декан факультету.

До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедрами, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються із числа професорів, докторів наук, виборні працівники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квоти, визначеної статутом університету. При цьому не менш ніж 75 процентів загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету.

Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішенням декана факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету.

3.3. Органом студентського самоврядування факультету є студентська рада факультету.

3.4 Факультет очолює декан, призначений наказом ректора за реко­мендацією Вченої ради факультету.

3.4 Декан є головою Вченої ради факультету. Організаційно декан
безпосередньо підпорядкований ректору університету, функціонально – про­
ректорам з відповідних напрямків роботи університету.

3.5 Робочим органом управління факультету є деканат, до складу якого входять декан, його заступник (або заступники) та секретар (або секретарі).

3.6 Заступник (або заступники) декана приймаються на роботу та звільняються з неї ректором за поданням декана, погодженим з проректором з науково – педагогічної роботи, секретарі – за поданням декана.

3.7 У межах своїх повноважень декан видає розпорядження,
обов’язкові для всіх учасників навчально – виховного процесу на факультеті.

3.8 При деканаті, як дорадчий орган, створюється методична комісія,
яка вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та забезпечує своєчасне коригування навчальних планів і програм підготовки фахівців.
Вона затверджується вченою радою факультету.

 

4 Функції, що виконуються підрозділами

До функцій факультету належить:

 • участь у розробці та впровадження освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та робочих навчальних планів за
  ліцензованими напрямами та спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки
  фахівців;
 • організація та проведення профорієнтаційної роботи серед сільської молоді спільно з відповідними структурними підрозділами ТДАТУ;
 • участь у роботі приймальної комісії ТДАТУ;
 • організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження прогресивних технологій і форм навчання;
 • організація моніторингу якості навчального процесу на факультеті та розробка спільно із відповідними структурними підрозділами ТДАТУ
  заходів щодо вдосконалення навчального процесу;
 • участь у розподілі бюджету ТДАТУ між кафедрами та іншими
  навчальними структурними підрозділами, що залучені для підготовки фахівців відповідних напрямів і спеціальностей і спеціалізацій;
 • контроль за використанням коштів, залучених для підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій;
 • розробка наскрізних програм практичної підготовки фахівців з
  окремих напрямів їх майбутньої професійної діяльності;
 • організація та координація розробки навчальних програм дисципліни;
 • розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу;
 • участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів;
 • розробка розкладу заліків та екзаменів і контроль за його дотри­манням;
 • допуск студентів до всіх видів навчальних атестацій;
 • участь у підготовці перевідних наказів і наказів про відрахування,
  поновлення, переведення студентів, надання академічної відпустки, повторного терміну навчання, міжнародних відряджень та матеріального заохочення;
 • участь у підготовці наказів про надання студентам можливості
  навчатися за індивідуальними графіками і навчальними планами та формування таких навчальних планів і графіків;
 • організація роботи стипендіальної комісії факультету;
 • організація заходів щодо матеріального стимулювання активної
  участі студентів у навчальному процесі;
 • організація і проведення сумісно із відповідними структурними
  підрозділами ТДАТУ навчальних та виробничих практик, навчання студентів
  робітничим професіям із видачею відповідних документів встановленого
  державного зразка;
 • організація державної атестації студентів за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів;
 • планування, організація і проведення засідань вченої ради факультету, методичної комісії факультету, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо;
 • координація сумісно із відповідними кафедрами підготовки та
  видання навчально-методичного забезпечення;
 • участь у підборі та комплектуванні складу науково-педагогічних
  працівників для забезпечення навчального процесу на факультеті;
 • участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • організація спільно з відділом зв’язків з виробництвом видачі до­кументів про освіту, проведення попереднього розподілу випускників;
 • організація заходів зі старостами та наставниками академічних
  груп з питань навчальної та виховної роботи студентів — спільно із відповідними структурними підрозділами ТДАТУ;
 • організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів факультету;
 • організація і проведення олімпіад спільно з кафедрами за спеціа­льностями та предметних олімпіад в рамках Всеукраїнських олімпіад студентів;
 • організаційне забезпечення участі студентів та викладачів факультету в конкурсах, культурно – масових та спортивних заходах.
 1. Взаємовідношення факультету з іншими підрозділами університету

5.1    Деканат як робочий орган управління факультетом організаційно
підпорядковується ректору університету та функціонально – проректорам з
відповідних напрямків роботи.

5.2    Здійснюючи свою діяльність, факультет вступає у стосунки з:

 • навчальною частиною;
 • навчально-науковими центрами, кафедрами, їх філіями та іншими структурними підрозділами ТДАТУ;
 • науково-дослідними інститутами УААН, НАН і Міністерства АП України;
 • науковою та адміністративно – господарською частинами, планово – фінансовим відділом, бухгалтерією, відділами: кадрів, міжнародних
  зв’язків, аспірантурою, зв’язків з виробництвом, навчально – дослідним господарством, регіональними навчальними закладами та іншими підрозділами ТДАТУ.

5.3 У процесі стосунків з різними підрозділами університету деканат факультету отримує і надає інформацію з питань, пов’язаних з його навчаль­но-виховною діяльністю.

 1. Права і відповідальність факультету

6.1 Деканат факультету має право втілювати відповідні заходи, щодо навчально-виховного та наукового процесу, проводити його контроль у відповідності з Законом України “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих закладів” та наказом МОН України № 774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

6.2. Відповідальність факультету реалізується через відповідальність декана, його заступників, інших співробітників деканату, що визначається у їх посадових інструкціях.