СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЄКОЛОГІЇ

Вчена рада є колегіальним органом управління факультету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

План роботи вченої ради факультету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань Вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою Університету.

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ:

 1. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.
 2. Визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету.
 3. Обрання на посади таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів.
 4. Внесення пропозицій до органу громадського самоврядування факультету про звільнення з посади декана
 5. Ухвалення навчальних програм і навчальних планів з подальшим їх затвердженням вченою радою університету.
 6. Розгляд і затвердження річних і перспективних планів роботи факультету та заслуховування й оцінка звіту декана про їх виконання.
 7. Розгляд питань щодо організації й виконання наукових планів кафедр і окремих викладачів.
 8. Періодичний розгляд звітів про навчально-виховну роботу кафедр факультету.
 9. Розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти.
 10. Розгляд питань і внесення пропозицій вченій раді Університету щодо змін у структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, надання пропозицій щодо структури факультету та його наукових і навчально- наукових підрозділів.
 11. Рекомендація науково-дослідницьких робіт до включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Університету.
 12. Рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів.
 13. Подання пропозицій щодо кандидатур до вступу в аспірантуру та докторантуру.
 14. Розгляд рекомендацій щодо кандидатур на одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня.
 15. Розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету.
 16. Вчена рада факультету розглядає й інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради факультету, конференції трудового колективу Університету (факультету), органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю Університету (факультету), відповідно до Статуту Університету.

Секретар Вченої ради факультету

Гапріндашвілі Нона Арчилівна – доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Телефон: +38-(0619)-44-81-03