Лісівництво і лісові ландшафти

Спеціальність:
Екологія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Щербина Валентина Вікторівна

Мета дисципліни опанування знаннями щодо структурних компонентів лісу, вивчення законів та закономірностей формування лісостанів на засадах чинників лісоутворення, аналізу природних та штучних напрямків зміни порід, а також їх регуляції; засвоєння лісівничих та екологічних властивостей аборигенних та інтродукованих деревних порід у відповідних лісорослинних умовах, пізнання біології та екології лісу, вивчення основ лісової типології; безперервного, невиснажливого і раціонального користування лісом з метою задоволення потреб в деревині та інших продуктах лісу; збереження корисних функцій лісу при раціональному користуванні; підвищення продуктивності лісу; вивчення систем рубок, їх технології, методів і способів природного поновлення лісів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

  • морфологію лісу, яка вивчає ліс як екологічну систему, у
    якійкожний компонент є складовою частиною біогеоценозу і які вза­-
    ємодіють між собою і навколишнім середовищем;

– екологію лісового середовища, яка пояснює: відношення дерев-­
них порід до факторів середовища (клімату, грунту, вологи);

– зміни деревних порід,  як наслідок природних явищ та антро­погенного впливу, причини їх появ;

– процеси відновлення лісу як природний фактор лісоутворення;

– класифікацію типів лісу, як необхідну умову об’єднання ді­-
лянок, однакових за грунтово-гідрологічними та кліматичними умо-­
вами та лісогосподарською діяльністю;

– системи рубок, їх технології, методи і способи природного поновлення лісів.

вміти :

– давати лісівничу та екологічну оцінку основним лісоутворюючим та супутнім деревним породам;

– визначити на практиці типологічні одиниці відповідної лісо­вої ділянки;

– давати лісівничу та екологічну оцінку основним системам рубок;

– пояснювати ефективність застосування певних технологій і систем рубок;

– підбирати на практиці відповідні методи і способи природного поновлення лісів;

– проводити облік лісівничих та таксаційних ознаки деревостану;

– визначати види деревних порід;

– планувати та проводити польові дослідження біотичної складової лісових біогеоценозів.

Робоча програма навчальної дисципліни “Лісівництво і лісові ландшафти” для здобувачів СВО Бакалавр зі  спеціальності  101 “Екологія” на 2021-2022 н.р.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни ЛІСІВНИЦТВО І ЛІСОВІ ЛАНДШАФТИ для спеціальності 101 “Екологія”