Моделювання та прогнозування стану довкілля

Спеціальність:
Екологія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Антоновський Олександр Григорович

Оволодіння студентами знаннями, уміннями і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності та мати основні загальнокультурні та професійні компетенції.

У результаті вивчення дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» студент повинен

знати:

 • базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни;
 • методологічні і науково-теоретичні основи математичного моделювання екологічних систем;
 • класифікацію екосистем, їх моделей і методів математичного моделювання;
 • математичні моделі трофічних, енергетичних та інформаційних зв’язків в екосистемах;
 • методичні основи розробки екологічних прогнозів

вміти:

 • складати, досліджувати та ідентифіковувати результати досліджень математичних моделей;
 • оцінювати параметри математичних моделей і прогнозувати стан довкілля в різних екологічних ситуаціях;
 • застосовувати обчислювальну техніку для дослідження математичних моделей екосистем;
 • на основі знань про потужність джерела забруднення та його характеристики оцінювати рівень забруднення основних видів продукції сільськогосподарського виробництва;
 • оцінювати дозові навантаження на живі організми та на населення;
 • застосовувати на практиці методи кількісного аналізу екологічної обстановки.

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання і прогназування стану довкілля” для здобувачів СВО “Бакалавр” зі спеціальності 101 “Екологія” на 2021-2022 н.р.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАІВ ВО –  СИЛАБУС з дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНАЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ для спеціальності 101 “Екологія”