Даценко Людмила Миколаївна

Базова вища освіта:
У 1983 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, за спеціальністю "географія і біологія", вчитель
У 1983 р. Вчитель географії СШ №47 м. Запоріжжя
З 1984 р. старший лаборант кафедри економічної географії Мелітопольського державного педагогічного інституту (МДПІ), з 1985 лаборант кафедри фізичної географії і геології МДПІ
1987 – 1990 рр. – аспірант Київського державного університету ім. Т. Шевченка, кафедра загальної та історичної геології, геологічний факультет
1990 – 1994 рр. асистент кафедри фізичної географії і геології МДПІ
1994 – 2006 рр. – доцент кафедри фізичної географії і геології МДПУ
2006 – 2015 рр. – завідувач кафедри фізичної географії і геології МДПУ ім. Б. Хмельницького
З 2011 р. професор кафедри фізичної географії і геології МДПУ ім. Б. Хмельницького, завідуюча кафедрою
2015 – 2017 рр. - декан природничо-географічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького
З 2017 року - Професор кафедри Екології та охорони навколишнього середовища, член – кореспондент Української нафто-газової академії.
З 2018 року - завідувач кафедри "Екології та охорони навколишнього середовища". в серпні 2018 року кафедру екології та охорони навколишнього середовища перейменовано на кафедру геоекології і землеустрою

Вчене звання: Професор

Науковий ступінь: Доктор геологічних наук 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія (2008 р.)

Email: liudmyla.datsenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • "Південний захід Східно-Європейської платформи"

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Мовчан С.І.,Дереза О.О., Даценко Л. М.,,Дереза С.В.,Болтянська Н.І.Патент на корисну модель № 132886 "Пристрій для освітлення електрофоретичної камери з вертикальним гвинтом"
Даценко Л. М., Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov sea/ L. Datsenko, A. Nepsha// Socio Brains. International scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 42. – February 2018. – рр. 143-149.

Даценко Л. М., Еколого-геоморфологічні умови Північно-Західного Приазов’я/Л.М. Даценко, А.О. Ангеловська// Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Даценко Л.М. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська//Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водокористування» - екологічна безпека водних об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. –С. 23-25.

Даценко Л. М.,Зміни клімату та інвазії тваринних угрупувань у кайнозої (на прикладі прісноводних молюсків надродини Viviparoidea)/ Л. М. Даценко, О.І. Сухаренко, А.О. Ангеловська/ Матеріали науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» // м. Київ 13-14 березня 2018р. – Київ, 2018. с. 129-133

Даценко Л. М.,Палеогенові відклади Мелітопольського району / Л.М. Даценко / Тези Доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Соціум і науки про Землю» // м. Зароріжжя 21-23 вересня 2017р. – Мелітополь, 2017. – с. 24-26

Даценко Л. М., Зав’ялова Т.В. Тектонічна будова Мелітопольського району. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали наук.-практ. конф., присяченої 135-річчю від народження професора Й.І. Танатара / Відп. ред. О.С. Арабаджи. – Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 107 – 109.

Даценко Л. М., , Донченко Л.М., Арсененко І.А., Зав’ялова Т.В. Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 120-125.

Даценко Л. М., , Римар І.І. Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілля. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 7-10.

Даценко Л. М.,, Зав’ялова Т.В. Історико-географічні дослідження узбережжя та акваторії Азовського моря // Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка / Відп. ред. В.П. Воровка. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – С. 35-38.

Даценко Л. М., Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів Північно-Західного узбережжя Азовського моря // Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Мелітополь, 2014. – С. 3-7. – Режим доступу: http://mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/1354-2014-09-18-07-30-31.html.

Даценко Л. М.,Фауністичні комплекси Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) кайнозою Південного Зазіоду Східно-Європейської платформи // Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 8–10 Даценко Л.Н., Непша А.В., Сапун Т.А. Природные и техногенные ландшафты Северо-Западного Приазовья // Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов. Материалы международной научно-практической конференции 20-21 ноября 2014 года. – Псков: Изд. ПсковГУ, «ЛОГОСПлюс», 2014. – С. 197-200.

Даценко Л. М.,Бондарець Д.С., Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району // Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). – Симферополь, 2014. – С. 43-44.

Даценко Л. М.,, Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Прохорова Л.А., Матвєєва О.В. Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 81-85.

Даценко Л. М.,, Непша О.В. Проблеми рекреаційного використання кіс північного берегу Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, - 2013. – С. 73 – 74.

Даценко Л. М.,, Сапун Т.О. Горючі корисні копалини Приазов’я //“НАФТА І ГАЗ УКРАЇНИ – 2013”. 9-та Міжнародна науково-практична конференція – м. Яремче, 2013.

Даценко Л. М., Науково-дослідницька діяльність студентів –географів під час педагогічної практики/А.В. Долгих, Л.М. Даценко, О.В. Непша// Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування. збірник статей VII всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених (18 квітня 2013 р.). – Донецьк: ДІСО, 2013. – С. 25-27 с.

Даценко Л. М.,, Волох А.М., Непша О.В. Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору // Мій рідний край Мелітопольщина. Регіональна науково-практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження М.О.Алексєєва – м. Мелітополь, 2012 – С.94-103.

Даценко Л. М., Непша О.В., Князькова І.Л., Сапун Т.О. Результати дослідження геолого-геоморфологічних процесів у Східному Приазов'ї за 2008-2010 рр. // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011.- С. 138-141.

Даценко Л. М., Єдність людини та довкілля як онтологічна засада антропогенної географії // «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – Серія: педагогіка. – Вип. 6. – Мелітополь, 2011. — С. 20 – 26.

Даценко Л. М.,, Молодиченко В.В., Акімов В.Ю. Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища // «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. Міжнародна науково-технічна конференція. 25-28 травня 2011. - Кривий Ріг, 2011.- С. 9-10.

Даценко Л.М. Даценко Л.М., Непша О.В. Акумулятивні утворення північного Приазов'я // “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського”.- Серія “Географія”. -Том 24 (63).- №2.- Ч. 3. - Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2011.- С. 15-18.

Даценко Л. М., Вивипариды (Molluska, Viviparodea) из антропогеновых отложений Приазовья // Геологічні проблеми бассейну Азовського моря та шляхи їх вирішення. – Мелітополь, 2010. – С. 9-13

Даценко Л. М.,., Непша А.В. Аллювиальные отложения долины р. Днепр // «Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты». – Москва: изд-во МГУ, 2010. – С 157 – 160.

Даценко Л. М.,Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря / Л.Н. Даценко, Т. В. Завьялова, В. М. Иванова, С. В. Гришко,А. В. Непша / Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» // г. Сибай, 20 мая 2010 г. – Сибай, 2010

Даценко Л. М.,, Завьялова Т.В., Непша А.В. Модель устойчивого развития как идеал преодоления экологического кризиса // Устойчивое развитие территорий: теория и практика. - Уфа: Гилем, 2009. – С. 55-57.

Даценко Л. М.,, Завьялова Т.В., Непша А.В. Климатические изменения в позднем кайнозое юго-запада восточно-европейской платформы // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. - Херсон, 2009. - С. 153-158

Даценко Л. М., , Завьялова Т.В., Непша А.В. Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)// Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. – Київ: Інститут географії НАН України, 2009. - С. 125-129.

Даценко Л. М., Мікроскопічна будова стінки мушлі викопних Viviparoidea //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- Геологія. – 2008. – 43. - С. 7-10.

Даценко Л. М., Антропогенові відклади Північного Приазов’я/Л.М. Даценко, В.В. Василенко// Геолого-мінералогічний вісник
№ 2 (20), 2008.-С.64-66

Даценко Л. М.,, Василенко В.В. Антропогенові відклади Північного Приазов’я //Вісник Криворізького технічного університету – Кривий Ріг, 2008. – С. 65 – 67.

Даценко Л. М.,, Самек Ю.І., Лола О.В. Ископаемые Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) Приазов’я //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Видатний географ та геоботанік Гаврило Іванович Танфільєв» – Одеса: ОНУ ім І.І. Мечнікова, 2008. – С. 67 – 73.

Даценко Л. М., Строение раковин ископаемых вивипарусов Украины //Наука початку ХХІ століття: стан і перспективи розвитку. – Мелітополь, 2008. – С. 32-34.

Даценко Л. М., , Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Самек Ю.І. Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

Даценко Л. М.,., Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Самек Ю.І. Особливості проведення польової практики з географії ґрунтів в умовах Гірського та Степового Криму //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – С. 248-249.

Даценко Л. М., Вивипариды (Mollusca, Gastropoda, Viviparoidea) из миоценовых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы // Моллюски. Морфология, таксономия, филогения, биогеография и экология. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 86-88.

Гожик П.Ф., Даценко Л. М., Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы: в 2-х частях. Монографія: Часть II. – К.: Логос, 2007. – 253 с.

Даценко Л. М.,Строение раковин ископаемых вивипарид Украины // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К.: ІГН НАНУ, 2007. – С. 365-366.

Даценко Л. М., Зональная шкала по вивипаридам для континентальных отложений верхнего кайнозоя Украины // Геологічний журнал, 2007. – С. 98-101.

Даценко Л. М., Молюски надродини Viviparoidea (Gastropoda) та їх значення для палеогеографи та палеоекологі //Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. – Мелітополь, 2006. – С. 30-55.

Даценко Л. М., Зональность по вивипаридам миоцен-плиоценовых отложений Украины //Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. №2. – С. 78-81.

Даценко Л. М., Філософський ключ до пізнання природи в світлі сучасних проблем геології // Постметодика: Антропологізм в освіті: джерела, досягнення та перспективи. – № 7 (71). – Сімферополь: «Таврида», 2006. – С. 280-283.

Даценко Л. М.,Геологічні умови місцезнаходжень залишків вівіпарид в алювіальних відкладеннях верхнього кайнозою Причорномор’я і кореляція пізньокайнозойських континентальних відкладень //Розвиток географічної думки на півдні України. – Мелітополь, 2006. – С. 48-51.

Даценко Л. М.,Історія становлення кафедри фізичної географії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства «Розвиток географічної думки на півдні України». – Мелітополь: МДПУ, 2006. – С. 19-23.

Даценко Л. М., Перша знахідка представників роду Trochopaludina в Україні // Геологічний журнал. – 2006. – № 2-3. – С. 179-181.

Даценко Л. М., Некоторые данные о развитии вивипарид (Mollusca, Gastropoda, Viviparoidea) Европы и Азии //Геологічні дослідження в Україні. – Луганськ: Альма-Матер, 2006. - С. 36-42.

Даценко Л. М.,Еколого-агрохімічний стан ґрунтів Запорізької області //Л.М. Даценко, О.В. Непша //Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Українського суспільства. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 13 травня 2004 р.
Гожик П.Ф., Даценко Л. М., Инвазии пресноводных моллюсков в плиоцен-плейстоценовые водоёмы Украины и проблемы их корреляции //Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України. – Київ: ІГН НАНУ, 2006. – С. 269-272.

Даценко, Л. Н., Акимова, Е. В. (2002). К истории развития миоценовых Viviparoidea (Molluska, Gastropoda) юга Восточной Европы.

Даценко, Л. М., (2003). Результати досліджень черевоногих молюсків над родини Viviparoidea (Molluska, Gastropoda) з міоценових відкладів України..

Підручники, навчальні посібники, монографії

Картографія: практикум / Даценко Л. М.,, М. М. Ганчук, В. В. Щербина, Н. В. Тарусова, С. І. Мовчан, Ю. В. Чебанова, О. Г. Антоновський, В. П. Скиба, А. О. Ангеловська, С. О. Ісаченко. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. - 88 с.

Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія /
Даценко Л. М.,, В.В. Молодиченко, О.В. Непша та ін.
відп. ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія /
Відп. ред.. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Географія грунтів з основами грунтознаства» (для студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету) / Уклад.: Л.М. Даценко, О.В. Непша, Т.В. Зав’ялова. – Мелітополь, МДПУ, 2011. – 32 с.

Даценко Л.М., Сапун Т.О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). - Мелітополь, МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 31 с.

Даценко Л.М., Сапун Т.О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). - Мелітополь, МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 31 с.

Даценко Л. М.,., Зав’ялова Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. - Мелітополь, МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 38 с.

Даценко Л. М.,, Непша О.В., Зав'ялова Т.В.
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геологія» (для студентів природничо-географічного факультету). Мелітополь, 2013. – 37 с.

Даценко Л. М.,Методичні рекомендації з курсу «Антропогенна географія» (для студентів магістратури) / Укладач: Л.М. Даценко – Мелітополь, 2013. – 52 с.

Даценко Л.М., Воровка В.П., Бондарець Д.С., Непша О.В. Електронний підручник «Геологія з основами геоморфології». Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2012

Даценко Л. М.,, Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Непша О.В., Іванова В.М., Зав’ялова Т.В., Гришко С.В. Навчальний посібник «Вчені – природознавці»з курсу «Основи науково-педагогічних досліджень». – Мелітополь, 2011. – С. 172.

Даценко Л.М., Іванова В.М., Непша О.В., Зав’ялова Т.В.Словник термінів та понять з курсу «Основи науково-педагогічних досліджень». Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2011 – 44 с.

Даценко Л. М., Зав’ялова Т.В. Практичні заняття з курсу «Географія грунтів з основами ґрунтознавства» (для студентів природничо-географічного факультету) / Укладачі: Л.М. Даценко, В.О. Туровцева, Т.В. Зав’ялова – Мелітополь, 2011. – 46 с.

Даценко Л.М. Пізньокайнозойські Viviparoidea Південного заходу Східно-Європейської платформи: Автореф дис. доктора геол. н. – Київ, 2008. – 43 с.

Даценко Л.М., Молодиченко В.В. Словник із ґрунтознавства (рекомендований Міністерством освіти і науки України). - Мелітополь, 2006. - С. 88.

Даценко Л.М. Навчальна практика з геології (навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Мелітополь: Видавництво «Люкс», 2006. – С. 85.

Даценко Л.М. Контрольні роботи з геології (навчальний посібник для студентів заочної форми навчання). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Мелітополь: Видавництво «Люкс», 2006. – С. 74.

Навчальні дисципліни

Основні види діяльності, досягнення
Геологія, Палеонтологія, Стратиграфія, Палеогеографія, Антропогенна географія, Геоекологія, Геодезія.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
"Орден ІІІ ступінь Даценко Запорізька обласна рада" 21.06. 2010р.
"МОН України Посвідчення «Відмінник освіти України»" 22.04. 2005р.
"Номінація «Пані Науковець» м. Мелітополь" 2010 р.
"Подяка з нагоди Дня науки" 20.04.2010 р.
"МОН України Почесна грамота" Київ, 2008 р.
"Українська нафтогазова академія Диплом Члена-кореспондента УНГА" 02.11.2010 р.
"ГроматаМДПУ ім. Б. Хмельницького"
"Почесна грамота Запорізька обласна рада 10.09.2008 р."
"Диплом Доктора наук"
"Підвищення кваліфікації"

Тема захищеної кандидатської дисертаційної роботи: “Пресноводные моллюски надсемейства PISIDIOIDEA плейстоцена юго-запада Восточно-Европейской платформы”.

Тема захищеної докторської дисертаційної роботи: “Позднекайнозойские VIVIPAROIDEA юго-запада Восточно-Европейской платформы”.