Щербина Валентина Вікторівна

Посада: Доцент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта:
У 2009 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет, 2009 рік магістр, еколог-дослідник.

Email: valentyna.shcherbina@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Ботаніка
  • Екологія
  • Біоіндикація

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного працює з 2013 р. на посаді асистента, а з 2018 - на посаді доцента кафедри геоекології і землеустрою. Види і результати професійної діяльності к.б.н., доц. Щербини В.В. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Патент на корисну модель № 140011 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Спосіб геометричного нівелювання. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В., Щербина В.В. Заявка u201905782. заявл. 27.05.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Тишковец А.А., Шевченко А. В., Щербина В.В. Брандушка різнобарвна у НПП «Великий Луг» - Екологічний вісник №2 – 2019 – С. 12.

Щербина В.В. , Тышковец А.А., Серёгина А.В., Щербина В.М. Результаты анкетного опроса студентов специальности «Экология» Таврического государственного агротехнологического университета в области экологического образования в университетской среде – Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного– Мелітополь, 2020. – С. 267-272

Щербина В.В. , Тишковець Г. О. Динаміка поліморфізму leptinotarsa decemlineata - Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01- 24 квітня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 214-218

Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Щербина В.В. Динаміка довжини плода у Gleditsia Triacanthos в умовах м. МЕЛІТОПОЛЯ//Щербина В., Піньковська А., Алімова І. /Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)
С. 26

Щербина В.В. Асоційованість водорості Microcoleus vaginatus з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування "Асканія-Нова"//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених.- Видавництво «Основа»,15 травня 2018. С.69-70

Тишковець Г.О., Щербина В.В. Асоційованість водорості Amphora veneta з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористання ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» - Іноваційні агротехнології : Матер. V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2017 р. – Мелітополь, 2018. – Вип. V. – С. 98-100.

Тишковец А.А., Шевченко А. В., Щербина В.В. Брандушка різнобарвна у НПП «Великий Луг» - Екологічний вісник №2 – 2019 – С. 12.

Щербина В.В. Сопряженность водорослей вида chlorococcum chlorococcoides с другими видами альгосообщества орошаемой пашни по показателям качественного коэффициента корреляции Браве-Пирсона//Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Щербина В.В. Асоційованість водорості Phormidium retzii з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування «Асканія-Нова». – Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Одеса: ТЕС, 2018. – С. 233-235.

Щербина В.В. Асоційованість водорості Pleurochloris commetatа з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» - Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання» – екологічна безпека водних об’єктів – м. Мелітополь, Відділ з благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. – С. 33-35

Щербина В.В. Асоційованість водорості PLEUROCHLORIS COMMUTATAз іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування ДПДГ ІТСР «Асканія - нова» / В.В.Щербина // Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів : наук. - практ. конф., 30 березня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С.33-35.

Щербина В.В. Перспективи впровадження біометаногенезу на тваринницьких комплексах Херсонській області за статистичними даними 2017 року / В.В.Щербина // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 30

Щербина В.В. Перспективи впровадження біометаногенезу на тваринницьких комплексах Херсонській області за статистичними даними 2017 року / В.В.Щербина, Л.М.Вишняк // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 27

Shcherbyna V. V. Post-Pyrogenic Changes in Vegetation Cover and Biological Soil Crust in Steppe Ecosystems / V. V. Shcherbyna I.A. Maltseva, Y. I. Maltsev, A. N. Solonenko // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2017 – №4, Vol. 8. – Р. 633-638. (WOS.)

Щербина В.В. Динаміка кількості насінин у плодах Gleditsiatriacanthosпід впливом факторів оточуючого середовища в умовах м. Мелітополя / В.В.Щербина, А.О. Піньковська // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : ІVміжн. наук.-практ. конф., 28-29 квітня 2017 р. : тези. – Путила, 2017. – С. 276-278.

Федюшко М.П, М. П., Сухаренко, О. І., Щербина, В. В. Екологічний аналіз видів-індикаторів асоційованого агробіорозманіття Північного Приязов'я // (Doctoral dissertation, ВНТУ) .
VI-й Всеукраїнський з'їзд екологів з Міжнародною участю (Екологія/ Ecology - 2017): збірник наукових праць.-С. 157

Щербина В.В. Особливості організації навчальної практики з дисципліни «Моніторинг довкілля» / В.В.Щербина // Наукові аспекти організації і проведення навч. практик : другий міжвуз. семінар викладачів, 15-17 червня 2016 р. – Мелітополь - Кирилівка, 2016. – С.41-42.

Халіман, І. О., Щербина, В. В. Обгрунтування необхідності наочності матеріалу засобами інформаційних технологій при викладанні екологічних дисциплін//Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. -2014, с. 150-152

Щербина, В. В.Сезонна флуктуація біорізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів південного степу України //Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн.
Вып. 11. -2014

Щербина В.В. Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Ґрунтознавство: науковий журнал. – Київ, 2013. – Вип.14, №1-2. – С.29-39.

ScherbinaV.V. Specificbiodivercityofvirginandanthropogenic – transformedbiogeocenosisofUkrainesouths / V.V.Scherbina // Актуальні проблеми ботаніки та екології :міжнар. конф. молодих учених : тези. – Щолкіне, 2013. – С.188-189.

Щербина В.В. Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України / В.В.Щербина // Питання біоіндикації та екології: періодичне наукове видання. – Запоріжжя, 2012. – Вип.17, №2. – С.3-12.

Щербина, В. В. Щербина В.В. Сезонна динаміка чисельності і біомаси водоростей біогеоценозів півдня України та їх зв'язок із факторами оточуючого середовища / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Перший крок у науку: VІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: тези. – Луганськ, 2012. – С.55-59.

Щербина В.В. Зміна біорізноманіття синьо-зелених водоростей в умовах антропогенного впливу / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Екосистеми, їх оптимізація і охорона : науковий журнал. – Сімферополь, 2012. – Вип.7(26). – С.270-275.

Щербина В.В. Продукція водоростей біогеоценозів територій природного ядра і землекористування біосферного заповідника «Асканія-нова» / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Актуальні проблеми сучасної альгології : ІVміжнар. конф., 23-25 травня 2012 р.: тези. – Київ, 2012. – С. 338-339.

Щербина В.В. Ґрунтові водорості відділу CYANOPHYTA біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц – Фейна / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства, наук. конф.: тези – Умань, 2011. – С.96-97.

Щербина, В. В. Водорості відділу CYANOPHYTA деяких об’єктів природно – заповідного фонду півдня України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Ґрунтознавство: науковий журнал. – Київ, 2011. – Вип.12, №1-2(18). – С.78-81.

Щербина В.В. Сезонна динаміка чисельності та біомаси водоростей деяких біогеоценозів степової зони півдня України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Вісті біосферного заповідника «Асканія – нова». – 2011. – Том 13. – С. 97-100.

Щербина В.В. Динаміка чисельності та біомаси водоростей степових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області / В.В.Щербина // Біологічний вісник МДПУ. – Мелітополь, 2011. - №3. – С. 80-86.

Щербина В.В. Синьо-зелені водорості біосферного заповідника «Асканія-нова» / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Біологічна наука і освіта в педагогічних вузах : VІІ Всерос. наук.-практ. конф., 31 березня – 2 квітня 2011 р. : тези. – Новосибірськ, 2011. – С. 194-196.

Щербина В.В.Діатомові водорості деяких степових біогеоценозів заповідних територій півдня України / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : ІVВсеукраїн. наук. конф. з міжнар. участю молодих учених, 19-21 травня 2011 р. : тези. – Суми, 2011. – С.83-85.

Щербина В.В. Видове багатство CYANOPHYTA в ґрунтах різних біогеоценозів на півдні України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева, Є.І.Мальцев // Автотрофні мікроорганізми : Всеросійській симпозіум з міжн. участю, 23-26 грудня 2010 р.: тези. – Москва, 2010. – С.67-68

Підручники, навчальні посібники, монографії
THE CONTINGENCY OF AGROLANDSCAPES ACCORDING TO ECOLOGICAL-AGROCHEMICAL INDICES AND PERSPECTIVES OF SELECTING TRADITIONAL AGRICULTURAL CROPS IN EASTERN PODILLIA, UKRAINE V. Shcherbina, M. Ganchuk New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Тема кандидатської дисертації:

«Екологічні особливості альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених  степів Південного степу України»