Тарусова Наталя Василівна

Посада: Доцент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, диплом з відзнакою Б-1 № 591502, 1979 р., спеціальність: Хімія і біологія, кваліфікація: вчитель хімії і біології

Вчене звання: Доцент кафедри екології та охорони природи, атестат ДЦ АЕ № 001833, 02.11.99 р.

Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія, тема дисертації «Структура населения и популяций жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в агроценозах Приазовья», диплом БЛ № 024474, 31.10.1990 р.

Email: natalia.tarusova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • • Структура та динаміка популяцій турунів в агроценозах північно-західного Приазов’я
  • • Популяції комах в урбоекосистемах на прикладі півдня України
  • • Вплив якості міського середовища на здоров’я населення.

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 1980 по 2018 роки працювала на посадах: асистент, старший викладач, доцент кафедри екології та зоології, секретар Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
з 2018 до тепер – доцент кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Основні наукові праці
Види та результати наукової діяльності Тарусової Н. В. за 2016-2020 роки

ПЕРЕЛІК
Тарусова Н.В., Аюбова Е.М., Кінаш С.М, Мітін М.С. Вплив вікової структури лісосмуг Північно-Західного Приазов'я на формування гніздової орнітофауни // International scientific and pract. сonf. «Topical issues of methods of teaching natural» (27–28. 12.2019). Lublin – 99-104.

Патент на корисну модель № 140011 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Спосіб геометричного нівелювання. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В., Щербина В.В. Заявка u201905782. заявл. 27.05.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Патент на корисну модель № 140028 Україна, МПК51 G02В 21/16 (2006.01)/ Пристрій для налагоджування оптичної системи люмінесцентного мікроскопа. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Мовчан С.І., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В. Заявка u201906133. Заявл 03.06.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Патент на корисну модель № 139812 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Пристрій для освітлювання електрофоретичної камери з вимірювання параметрів частинок/ С.І. Мовчан, Л.М. Даценко, О.О. Дереза, В.П. Скиба, Н.В. Тарусова. – Заявка № u 2019 06184, заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл. № 25.

Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A.
Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Тарусова Н.В. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ /Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. С.149-150
Тарусова Н.В. Мінливість морфологічних характеристик однорічних пагонів Betula Pendula L. в умовах техногенного забруднення Запорізької області / О.Є.Пюрко, Н.В.Тарусова, В.Є.Пюрко, Т.В.Копилова // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, Х міжнародна інтернет-конф. 24-26 січня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С. 144-148.

Тарусова Н.В. Екологічні аспекти здорового харчування населення міста Мелітополя / Н.В.Тарусова, М.В. Кущенко, В.В.Никоненко // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, Х міжнародна інтернет-конф. 24-26 січня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С. 173-175.

Тарусова Н.В. Обробка плодів сливи розчином наночасток металів для подовження терміну зберігання / Н.В. Тарусова, М.В. Кущенко // Сучасна наука: тенденції і перспективи, матеріали internet-конф., 15-19 травня 2017 р. : тези. - Мелітополь, 2017. – С.323-325.

Тарусова Н.В. Динаміка вмісту вітаміну С у плодах сливи за обробки розчином наночасток металів / Н.В. Тарусова, М.В.Кущенко, В.В.Никоненко // Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Всеукр. наукова інтернет – конф. , 10-12 жовтня 2017 р. : тези. – Мелітополь, 2017. – С.106-108.

Тарусова Н.В. Микробиологические аспекты хранения свежих плодов, обработанных электроионизированным воздухом / Н.В. Тарусова, Д.С.Степаненко, П.В.Горгунская // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
№ 1 (С. 143 - 152).

Тарусова Н.В. Формування екологічної свідомості студентів при застосуванні методів біоіндикації / Н.В.Тарусова, Н.М.Величко // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : Матеріали наук.-практ. конф. , 13-14 квітня 2010 р.: тези. – Мелітополь, 2010. – С.81-83.

Тарусова Н.В. Сучасний стан проблеми твердих побутових відходів та утилізації відходів полімерної упаковки / Н.В.Тарусова, Т. Кошель // Студентський меридіан : збірник наукових праць студентів. – 2009. – Вип.8 час.ІІ. – С. 40-44.

Тарусова Н.В. Аксіологічні аспекти формування екологічної свідомості учнів / Н.В.Тарусова, Г.Г. Петрученя, Н. Величко // Студентський меридіан : збірник наукових праць студентів. – 2009. – Вип.8 час.ІІ. – С. 38-40.

Тарусова Н.В. Современное состояние проблемы твердых бытовых отходов и утилизации отходов полимерной упаковки/ Т.Кошелева, Н.В.Тарусова.- Студентський меридіан: збірник наукових праць студентів
Випуск 8 ( І) , 2009р. (С.40-43)

Тарусова Н.В. Проблема утилізації відходів тари і упаковки в сучасних умовах розвитку держави/ Т.М.Кошель, Н.В.Тарусова // Нові виміри сучасного світу : Збірник матеріалів ІV Міжнар.науковой інтернет – конф. 24-28 листопада 2008 р. : тези. – Мелітополь, 2008. – С. 32-35.

Тарусова Н.В. Рух до антропології як закономірність коеволюційного поступу людства: інтеграційні процеси в науковому знанні: колективна монографіяН.В. Тарусова, О.В. Мацюра//Освіта, наука і людина в XXI столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання: колективна монографія, Сімферополь: Таврія
2008,С. 192
Тарусова Н.В. Особливості видового різноманіття угруповань гніздуючих птахів островів Лівобережної України / О.В.Мацюра, Н.В. Тарусова, // Сучасні проблеми зоологічної науки : Всеукр. наук. конф. «Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б.Кістяківського», 16-18 вересня 2004 р. : тези. - Київ – м.Канів, 2004. – С. 113-115.

Тарусова Н.В. Оцінка динаміки чисельності та біомаси членистоногих як кормової бази дрохви (на прикладі керченської популяції) / Н.В. Тарусова, С.І.Сучков, О.В. Кужильна, О.М. Липатова // Міжнар.наук.-практ.конф. «Динаміка наукових досліджень», 28 жовтня – 4 листопада 2002 р. : тези. – Дніпропетровськ – Черкаси – Одеса, 2002. – С. 45-47.

Тарусова Н.В. Фауна напівтвердокрилих центральної частини Криворіжжя / Н.В.Тарусова // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть : Матеріали Всеукр. зоологічної конф.: тези. – Кривий Ріг, 2001. – С. 74-76.

Тарусова Н.В. Фауна і екологія популяцій жужелиць (СARABIDAE, COLOPTERA) / Н.В.Тарусова, С.І.Сучков // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть : Матеріали Всеукр. зоологічної конф.: тези. – Кривий Ріг, 2001. – С. 72-74 .
Тарусова Н.В. Особливості викладання спецкурсу «Екологія людини» Н.В.Тарусова // Науково – методичні проблеми викладання психолого – педагогічних дисциплін : Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф., 29 жовтня 1997 р. : тези. – Мелітополь, 1997. – С. 70-71.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Тарусова Н.В. [Електронний ресурс]: Підручник – Електрон. дан. / Молодиченко В.В., Гапотій В.Д. // – Мелітополь: МДПУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск
12 см. – Заголовок з етикетки диску
Тарусова Н.В. Картографія: практикум: навч. посіб. / Л.М. Даценко, М.М. Ганчук, В.В. Щербина та ін. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. – 88 с.

Тарусова Н.В. Екологічна безпека в рекреації: навчальний посібник для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.В.Тарусова, О.В. Мацюра, Ю.В.Кармишев, // Мелітополь, 2012.- 176 с.

Тарусова Н.В. Екологічне право України: навч. посіб. / Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В. - 2-ге вид., доп. та перероб.. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. - 292 с.

Тарусова Н.В. Моделювання і прогнозування стану довкілля: навчальний посібник для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Д.С.Степаненко, О.В. Мацюра, О.О. Данченко.- Мелітополь, 2011.- 180 с.

Тарусова Н.В. Управління та поводження з відходами. Навчальний посібник./ Д.С. Степаненко, Н.В.Тарусова, О.В.Мацюра, О.О.Данченко-Мелітополь, 2011.- 273 с.

Тарусова Н.В. Управління та поводження з відходами. Навчальний посібник./ Д.С. Степаненко, Н.В.Тарусова, О.В.Мацюра, О.О.Данченко-Мелітополь, 2011.- 273 с.

Тарусова Н.В. Освіта, наука і людина в ХХІ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнання: наукова монографія / О.В. Мацюра // За загальною редакцією І.П. Аносова, Т.С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – С. 192 – 210.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – з 2002 по 2017 рр. секретар Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
з 2018 до тепер – член вченої ради факультету АТЕ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Педагогічна діяльність – доцент кафедри ГЕЗ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
2003 р. – Почесна грамота Запорізької обласної ради
2005 р. – Знак «Відмінник освіти України»
2006 р. – Знак «Василя Сухомлинського»
2007 р. – Знак «Софія Русова»
2008 р. – Цінний подарунок Верховної ради України
2010 р. – Подяка Прем’єр-міністра України
2011 р. – Почесна грамота Мелітопольської районної ради
2019 р. – Грамота Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області за якісну підготовку учасниці Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих»
2019 р. – Подяка Львівського НАУ за активну участь у підготовці та проведені ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Агроекологія»
2019 р. – Подяка Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації Тарусовій Наталі Василівні члену конкурсної комісії обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки.