Квітка Сергій Олексійович

Посада: завідувач кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В.Овчарова»

Базова вища освіта: закінчив з відзнакою факультет електрифікації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства у 1990 році за спеціальністю Електрифікація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію «Інженер-електрик»

Вчене звання: доцент

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки. № атестата 02 ДЦ №000238

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2002 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.09.16 – застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві. № диплома ДК №014335

Email: sergii.kvitka@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • розробка мікропроцесорних пристроїв контролю і захисту силового електрообладнання потокових технологічних ліній від аварійних режимів роботи

  • розробка та удосконалення систем керування асинхронними електроприводами сільськогосподарських машин

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1990 року. Трудову діяльність розпочав на посаді асистента кафедри «Електротехнології». З 1993 р. – асистент, а з 2002 р. - старший викладач кафедри «Автоматизований електропривод». У 2002 – 2012 рр. працював доцентом кафедри теоретичної і загальної електротехніки, з 2012 р. - доцент кафедри «Автоматизований електропривод», а з 2015 р. - доцент кафедри «Електротехнології і теплові процеси».
З 2011 року по 2019 рік був головою методичної комісії енергетичного факультету.
З 2015 року член відділу моніторингу якості навчальних занять при науково-методичному центрі ТДАТУ.
У 2015 – 2017 роках займав посаду вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01.
З 2016 року – керівник проектної групи освітньо-професійної програми “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 “Електрична інженерія “, кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
член проектної групи освітньо-професійної програми “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 “Електрична інженерія “, кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
2016 - 2020 роки - керівник теми «Ресурсо-енергозберігаючі експлуатаційні режими роботи силового електрообладнання, енергозберігаючі біотехнічні системи» за програмою «Ресурсоенергозберігаючі режими передачі і перетворення енергії в агропромисловому комплексі» (№ держреєстрації 0116U002726).
Виконує функції члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:
1. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету
2. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету
Є членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (наказ №1492-Н від 23 жовтня 2020 року "Про створення конкурсних комісій")
З 2016 р. обіймає посаду завідувача кафедри «Електротехніка і електромеханіка».

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Квітки С.О. за 2016-2020 рр.

Основні наукові праці

Перелік наукових праць

O. Kovalov, I. Nazarenko, S. Kvitka, Y. Postol, O. Koval and S. Kurashkin, "Electric Drive of Small-Sized Soil-Cultivating Motoblock", 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240884. Переглянути...

Oleksandr Vovk. Energy-Saving Control of Asynchronous Electric Motors for Driving Working Machines / O. Vovk, S. Kvitka, S. Halko, O. Strebkov // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. – Cham: Springer International Publishing, 2019. ‒ Р.415-423. Переглянути...

Oleksandr Kovalov. Development of a Motor Speed Observer for a Electrified Soil-Cultivating Motoblock / O. Kovalov, S. Kvitka, O. Solomakha, V. Gerasymenko // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. – Cham: Springer International Publishing, 2019. ‒ Р. 365-374. Переглянути...

Sergey Kvitka. Studying the physical­chemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resource­saving raw materials /Stanislav Hryhoriev, Artem Petryshchev, Sergey Kvitka and outhes //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/12 ( 94 ) 2018 -p.43-48. Переглянути...

Kvitka S., Zharikova А. Application of frequency converter in the electric drive control system metal-working machine. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 35-37Переглянути...

Квітка С. О. Порівняльний аналіз схемних рішень побудови силової частини перетворювачів частоти. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 40-42Переглянути...

Квітка С. О. Пристрій контролю і захисту трифазних асинхронних електродвигунів від анормальної напруги мережі. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 48-49Переглянути...

Квітка С. О., Облещенко А. Д. Застосування перетворювача частоти в електроприводі промислової пральної машини. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 56-57Переглянути...

Kvitka S., Zharikova A. Improvement of energy and dynamic indicators of electric drives of agricultural machines with heavy starting conditions. Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матер. IІ Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (Мелітополь, 05 - 25 квітня 2021 р.): зб. тез доповідей. Мелітополь, 2021. с. 86-87.

Попова І. О., Постнікова М. В., Квітка С.О. Сучасні методи навчання для підвищення ефективності підготовки енергетиків. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 199-205.   Переглянути...

Попова І. О., Квітка С.О. Взаємодія викладача і студента на основі партнерства у сучасній професійній освіті. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 230-235.   Переглянути...

Постнікова М. В., Квітка С.О., Ковальов О.В. Енергозбереження в технологічному процесі сушіння качанів кукурудзи. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві (теорія і практика) : зб. наук. праць. Ніжин, 2020. С. 240-245. Переглянути...

Нестерчук Д.М., Квітка С.О.   Дослідження   впливу сукупності експлуатаційних чинників на енергетичний та технічний стан електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. – Вип. 20, т. 3. – С. 113-126 Переглянути...

Вовк О.Ю., Квітка С.О. Енергозберігаюче керування асинхронними електродвигунами прикладеною напругою // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 10, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-27 Переглянути...

Вовк О.Ю., Квітка С.О. Періодичний контроль функціонального стану асинхронних електродвигунів за енергетичними показниками // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. – Вип. 20, т. 4. – С. 115-125 Переглянути...

Квітка С. О. Дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні під дією струмового навантаження. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 24-26.   Переглянути...

Квітка С. О. Дослідження теплових процесів асинхронного електродвигуна та розробка пристрою контролю і захисту від аварійних режимів роботи. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 31-33.   Переглянути...

Жарікова А. О., Квітка С. О. Аналіз методів теплового розрахунку електричних двигунів. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 38-39.   Переглянути...

Облещенко А. Д., Квітка С. О. Обґрунтування технології виробництва сметани в умовах невеликих підприємств. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 78-79.   Переглянути...

Лакосіна А. О, Квітка С. О. Порівняльний аналіз сонячних панелей. Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Мелітополь, 08 – 26 червня 2020 р), Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Переглянути...

Struchaiev N., Postol Y., Kvitka S. Improving climate control efficiency by memristor air conditioners. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.78-79 Переглянути...

Квітка С. О. Пристрій контролю і захисту групи асинхронних електродвигунів від анормальних режимів роботи. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.33-34 Переглянути...

Облещенко А. Д., Квітка С. О. Порівняльний аналіз резервуарного і термостатного технологій виробництва йогурту. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.87-88 Переглянути...

Томілко Ю. С., Квітка С. О. Використання натрієвих ламп в спорудах захищеного ґрунту. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.91-92 Переглянути...

Квітка С.О., Нестерчук Д.М. Soft skills, як передумова успішної кар’єри майбутнього фахівця в галузі електроенергетики. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 376-379 Переглянути...

Квітка С.О. Емпатія як компонент професійно-педагогічної діяльності куратора академічної групи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип. 23 . – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.337-340. Переглянути...

Попова І.О. Впровадження дуальної професійної освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців з енергетиків / І.О. Попова, С.О. Квітка // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип. 23 . – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.237-242. Переглянути...

Попова И.А. Анализ причинно-следственных связей аварийных режимов асинхронных двигателей для выбора эффективной защиты / И.А. Попова, С.Ф. Курашкин, С.А. Квитка // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК: материалы Международной научно-технической конференции. – Минск: БГАТУ, 2019. – с.177-179. – ISBN 985-985-25-0016-6. Переглянути...

Власенков Олександр Сучасний стан і перспективи розвитку електропривода / Олександр Власенков, Ігор Зенюхов, Марина Постнікова, Сергій Квітка // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ 480 с. – С. 417-418 Переглянути...

Томілко Ю.С. Використання світлодіодного освітлення для споруд захищеного ґрунту / Ю.С. Томілко, С.О. Квітка // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 67 с. – С. 46 Переглянути...

Квітка С.О. Енергозберігаючі режими роботи асинхронних електродвигунів при змінному завантаженні / Квітка С.О., Вовк О.Ю., Стребков О.А., Волошина А.А. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 3. 338 с. – С. 142-150. DOI: 10.31388/2078-0877-19-3-142-150 Переглянути...

Вовк О.Ю. Вплив відхилення живлячої напруги на ресурс ізоляції асинхронних електродвигунів потокових технологічних ліній / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, В.А. Дідур // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електрон. наук. фах. вид. Вип.9, Т.2. – Мелітополь, 2019. – DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-25Переглянути...

Popova I.A. Three-phase motor protection device. / I.A. Popova, S.F. Kurashkin, D.N. Nesterchuk, S.A. Kvitka // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 593 p. Pp. 556-559. ISBN 978-4-9783419-8-3 Переглянути...

Квітка С.О. Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у стаціонарних режимах. / С.О. Квітка, О.Ю.Вовк, Д.М. Нестерчук // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – 314 с. – С.230-233 Переглянути...

Вовк О.Ю. Ресурсозберігаюче керування асинхронними електродвигунами потокових технологічних ліній. / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – 314 с. – С.207-209 Переглянути...

Нестерчук Д.М. Система моніторингу технічного стану ізоляції групи трифазних асинхронних електродвигунів. / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – 314 с. – С.256-259 Переглянути...

Квітка С.О. Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у нестаціонарних режимах / С.О.Квітка // Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І.І. Мартиненка "Енергозабезпечення технологічних процесів" (13-14 червня 2019 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С.14. Переглянути...

Стребков А.А. Анализ тепловых переходных процессов в обмотках и масле силового трансформатора и разработка способа измерения температуры обмоток / А.А. Стребков, А.Ю. Вовк, С.А. Квитка // Енергетика та автоматика. - № 6, 2018. - С.19-36. Переглянути...

Постнікова М.В. Методика розрахунку резерву економії енергоресурсів на підприємстві обробки і зберігання зерна при виконанні дипломних проектів / М.В. Постнікова, С.О. Квітка, О.М. Речина // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Збірник науково-методичних праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 21. − С.51-59.Переглянути...

Постнікова М.В. До питання удосконалення практичних занять з дисципліни «Електропривод виробничих машин і механізмів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» / М.В. Постнікова, С.О. Квітка, О.М. Речина //Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. − Переяслав-Хмельницький, 2018. − Вип. 40. – С.691-696. Переглянути...

Постнікова М.В. Щодо застосування методу планування математичного експерименту в дипломних роботах магістрів / М.В. Постнікова, С.О. Квітка, В.С. Попрядухін// Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. − Переяслав-Хмельницький, 2018. − Вип. 40. – С.689-691. Переглянути...

Квітка С.О. Поглиблення практичної спрямованості навчання у фаховій підготовці інженерів-енергетиків/ С.О. Квітка, О.М. Речина // Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип. 21. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018 – С.60-66. Переглянути...

Квитка С.А. Обоснование допустимого дополнительного теплового износа изоляции трехфазного асинхронного электродвигателя в послепусковой период / С.А. Квитка, А.Ю. Вовк, Д.Н. Нестерчук, А.А. Стребков // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (18), Issue: 158, 2018. www. seanewdim.com, p. 60-63. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електрон. наук. фах. вид. Вип. 7, т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С. 126-134. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій контролю функціонального стану і захисту асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 186 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С.90-92. Переглянути...

Вовк О.Ю. Експлуатаційний контроль функціонального стану осердя та механічної системи асинхронних електродвигунів / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електрон. наук. фах. вид. Вип. 7, т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С. 85-93. Переглянути...

Вовк О.Ю. Розробка пристрою, який забезпечує ресурсозберігаючий пуск асинхронних електродвигунів при зниженій напрузі / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.В. Ковальов, О.А. Стребков // Технологический аудит и резервы производства «Technology audit and production reserves». – №1/1 (33). – Харків: Технологічний Центр, 2017. – С.37-43. Переглянути...

Вовк О.Ю. Розрахункове визначення втрат активної потужності в асинхронних електродвигунах за паспортними даними / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 186 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – 2017. – С. 80-82. Переглянути...

Квитка С.А. Устройство контроля функционального состояния и защиты асинхронных электродвигателей от аварийных режимов работы / С.А. Квитка, А.Ю. Вовк // Материалы Международной научно-технической конференции «Энергосбережение -  важнейшее  условие  инновационного развития  АПК». – Минск: БГАТУ, 2017. – С. 216-219. ISBN 985-985-519-870-4. Переглянути...

Квітка С.О. Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, А.А. Волошина, О.А. Стребков // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Національний. університет біоресурсів і природокористування України. – №4(30). – 2016. С. 89-97. Переглянути...

Вовк О.Ю. Оцінка економічної ефективності періодичного діагностування асинхронних електродвигунів / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 175 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 125-127. Переглянути...

Вовк О.Ю. Непрямий спосіб вимірювання імпульсу квадрату пускового струму / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.А. Стребков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 175 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 91-93. Переглянути...

Квітка С.О. Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у нестаціонарних режимах / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 175 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 140-142. Переглянути...

Квітка С.О. Обґрунтування системи керування електроприводом ґрунтообробного мотоблоку / С.О. Квітка, О.В. Ковальов // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 10/1 (29). – 2016. – С. 183-186. Переглянути...

Квітка С.О. Розробка пристрою діагностування пускових режимів приводних асинхронних електродвигунів в умовах зниженої напруги / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.А. Стребков // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 10/1 (29). – 2016. – С. 189-195. Переглянути...

Ковальов О.В. Обґрунтування способу керування ДПС приводу мотоблоку / О.В. Ковальов, С.О. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 175 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2016.– С. 146-147. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету в сільськогосподарського виробництві «Галузеве машинобудування, автоматизація». – Вип.29. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С.33-39. Переглянути...

Вовк О.Ю. Контроль витрати ресурсу ізоляції асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги живлячої мережі / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання, Вип. 15, т. 2 : Технічні науки. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 154-159. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під впливом неповнофазного режиму роботи / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, Ю.О. Стьопін, О.С. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання, Вип. 15, т. 2 : Технічні науки. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 218-222. Переглянути...

Вовк О.Ю. Вплив відхилення напруги живлячої мережі на втрати активної потужності в асинхронному електродвигуні / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Вип. 164 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2015. – С. 121-123. Переглянути...

Квітка С.О. Теплова модель асинхронного електродвигуна в стаціонарних режимах / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Вип. 164 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2015. – С. 118-120.  Переглянути...

Вовк О.Ю. Вплив зниження напруги живлячої мережі на теплове зношення ізоляції асинхронного електродвигуна / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Вип. 153 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С. 79-81.  Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій контролю функціонального стану та захисту групи асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Вип. 153 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С. 85-87.  Переглянути...

Безменнікова Л.М. Обґрунтування параметрів функціонального діагностування силових трансформаторів / Л.М. Безменнікова, С.О. Квітка // Рибне господарство України. – Керч: КДМТУ, 2013. – №1(84). – С. 52-54. Переглянути...

Вовк О.Ю. Пристрій вимірювання ковзання асинхронного електродвигуна / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання, Вип. 3, т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 136-140. Переглянути...

Квітка С.О. Методи управління та апаратна реалізація сучасних перетворювачів частоти / С.О. Квітка, Л.М. Безменнікова, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання, Вип. 3, т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 164-171. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під дією струмового навантаження та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.С. Квітка // Праці ТДАТУ. – Вип.13, т. 5. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С.172-177.  Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій захисту групи трифазних асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, Л.М. Безменнікова, О.Ю.Вовк, О.С.Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове вид., Вип. 12, т. 2 – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 23-27. Переглянути...

Вовк О.Ю. Періодичне діагностування механічної частини робочої машини з асинхронним електроприводом в експлуатації / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Л.М. Безменнікова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове вид., Вип. 12, т. 2 – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 54-58. Переглянути...

Безменникова Л.Н. Способы уменьшения образования накипи / Л.Н. Безменникова, С.А. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 12, т. 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 80 – 84. Переглянути...

Безменникова Л.Н. Устройство функционального диагностирования режимов работы силового электрооборудования / Л.Н. Безменникова, С.А. Квитка, А.Ю. Вовк // Морские технологии: проблемы и решения - 2012 / Рибне господарство України. Спецвып. – Керч: КДМТУ, 2012, № 7. – С. 12-14.  Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій захисту трифазних асинхронних електродвигунів від анормальної напруги мережі / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, І.О. Попова, Л.М. Безменнікова // Морские технологии: проблемы и решения - 2011 / Рибне господарство України. Спецвып. – Керч: КДМТУ, 2011, № 7. – С. 12-13.  Переглянути...

Вовк О.Ю. Теоретичний підхід до управління тепловим станом працюючого асинхронного електродвигуна з регульованим навантаженням / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К., 2011. – Вип. 166, ч. 4. – С. 179-183.  Переглянути...

Вовк О.Ю. Аналітичне порівняння методів визначення усталеного перевищення температури обмоток статора асинхронного електродвигуна / О.Ю.Вовк, С.О.Квітка, В.Ф. Яковлєв // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми: 2011. – № 8 (23). – С. 114-116.  Переглянути...

Безменнікова Л.М. Діагностування силових трансформаторів // Л.М. Безменнікова, С.О. Квітка, О.Ю. Вовк / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 11, Т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. –  С. 137-142.  Переглянути...

Вовк О.Ю. Технологія періодичного контролю роботоздатності асинхронних електродвигунів / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 11, Т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – С. 80-88. Переглянути...

Попова І.О. Використання тестових завдань для контролю і корекції знань студентів з теоретичних основ електротехніки / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ.// Збірник науково-методичних праць ТДАТУ. – Вип.15. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – С.138-141.  Переглянути...

Попова І.О. Обгрунтування ресурсозберігаючого режиму роботи асинхронного двигуна при обриві фази статора / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Вип.101. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 73-74. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, Д.М. Нестерчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 10. Т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С. 18-23. Переглянути...

Вовк О.Ю. Метод періодичного діагностування асинхронних електродвигунів / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Л.М. Безменнікова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 10. Т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. –  С. 39-46.  Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій автоматичного контролю та захисту асинхронних електродвигунів від неповного фазного режиму роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": зб. наук праць, Вип. 30, ч. 3. – НТУ "ХПІ", 2008. – С. 549-550. Переглянути...

Вовк О.Ю. Обґрунтування параметрів функціонального стану асинхронних  електродвигунів / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Л.М. Безменнікова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 8. Т. 9. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. –  С. 129-137.  Переглянути... 

Квітка С.О. Електромеханічний пристрій для системи електрообладнання дозування компонентів кормосумішей в кормоцехах тваринницьких ферм / С.О. Квітка // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Мелітополь: ТДАТА, 2001. – 22 с. Переглянути... 

Патенти

Патент на корисну модель № 148437. Україна, МПК F16F 9/50 (2006.01). Пристрій для захисту споживачів від перенапруг у мережах змінного струму // С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.А. Власенков, І.О. Зенюхов № u 2020 06077. Заяв. 22.09.2020 Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32. Переглянути...

Патент на корисну модель № 146919. Україна, МПК H01M 50/20 (2021.01), H01M 50/267 (2021.01). Холдер складальний для групової батареї джерела живлення // М.І. Стручаєв, Ю.О. Стьопін, С.О. Квітка, О.А. Єфимчук, Н.П. Загорко № u 2020 06109. Заяв. 22.09.2020 Опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. Переглянути...

Патент на корисну модель № 147181. Україна, МПК H02H 7/09 (2006.01). Пристрій контролю роботоздатності і захисту асинхронних електродвигунів від анормальних режимних впливів // О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Р.В. Мамонтов № u 2020 06103. Заяв. 22.09.2020 Опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16. Переглянути...

Патент на корисну модель № 146903. Україна, МПК H02Р 7/28 (2016.01). Електропривод на напівпровідникових приладах // С.О. Квітка, М.В. Постнікова, В.І. Левченко, О.І. Кузьмін № u 2020 06087. Заяв. 22.09.2020 Опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. Переглянути...

Патент на корисну модель № 141040 Україна, МПК (2020.01), H02M 3/00. Пристрій для керування однотактним перетворювачем напруги // С.О. Квітка, М.В. Постнікова, С.Ф. Курашкін, О.І. Кузьмін (Україна) № u 2019 07232. Заявл. 01.07.2019, Опубл. 25.03.2020, Бюл.№ 6. – 4 с. Переглянути...

Патент на корисну модель № 139797. Україна, МПК G01R 31/34 (2006.01). Спосіб випробування трифазних асинхронних електродвигунів непрямим навантаженням // О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, С.Ф.Курашкін, Р.В.Мамонтов № u 2019 06105. Заяв. 03.06.2016 Опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2. – 4 с. Переглянути...

Патент на корисну модель № 135950 Україна, МПК, H02P 1/26 (2006.01), H02P 1/28 (2006.01). Пристрій плавного пуску асинхронного двигуна // С.О. Квітка, М.І. Стручаєв, О.С. Шарапов (Україна) № u 2019 01669. Заявл. 18.02.2019, Опубл. 25.07.2019, Бюл.№ 14. – 4 с. Переглянути...

Патент № 126796 Україна, МПК (2018.01) F25B 1/00. Мемристорний кондиціонер // С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, М.І. Стручаєв, Ю.О. Постол, І.Ю. Сушич (Україна) № u 2018 00032. Заяв. 02.01.2018, виданий 10.07.2018. Переглянути...

Патент № 116629 Україна, МПК G01F 1/58 (2006.01). Електромагнітний пристрій вимірювання витрати технологічних рідин // С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. № u 2016 13293. Заяв. 26.12.2016, опубл. 25.05.2017, бюл. №10. Переглянути...

Стребков О.А. Пристрій діагностування додаткового теплового зношення ізоляції при пуску асинхронного електродвигуна непрямим шляхом / О.С. Стребков, О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, О.Є. Щербінін, В.А. Чернецький// Патент України на корисну модель № 129308, МПК (2006.01) Н01Н 37/12 (2006.01). Переглянути...

Стребков О.А. Пристрій діагностування додаткового теплового зношування ізоляції при пуску асинхронного електродвигуна/ О.С. Стребков, О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук// Патент України на корисну модель №129060, МПК Н01Н 37/12 (2006.01). Опубл. 25.10.2018. Бюл. №20. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій контролю функціонального стану і захисту асинхронних електродвигунів від анормальних режимів роботи/ С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка// Патент України на корисну модель №126764, МПК Н02Н 7/09 (2006.01). Опубл.10.07.2018. Бюл.№13. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій контролю функціонального стану і захисту асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.С. Квітка // Патент на корисну модель № 113261. Україна, МПК Н02Н 7/09 (2006.01). Опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – 4 с.  Переглянути...

Стребков О.С. Пристрій діагностування додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна / О.С. Стребков, О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.В. Ковальов, Д.В. Дем’яненко // Патент на корисну модель № 119460. Україна, МПК Н01Н 37/12 (2006.01). Опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. – 4 с. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Пристрій моніторингу поточного стану ізоляції обмоток групи трифазних асинхронних електродвигунів з їх автоматичним сушінням / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка.  // Патент на корисну модель № 106523 Україна, МПК Н02Н 7/00 (2016.01). Опубл. 25.04.16,  Бюл. № 8. – 4 с. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій автоматичного захисту групи електродвигунів від аварійних режимів роботи / О.С. Квітка, О.Ю. Вовк , С.О. Квітка // Патент на корисну модель № 67971. Україна, МПК Н02Н 7/09 (2006.01). Опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 4 с. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій для захисту трифазного асинхронного електродвигуна від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.С. Квітка. Патент на корисну модель № 48876 Україна, МПК Н02Н 7/09 (2006.01). Опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 4 с. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій автоматичного захисту групи електродвигунів від анормальних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. Патент на корисну модель № 34858 Україна, МПК Н02Н 7/09 (2008.01). Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 4 с. Переглянути...

Патент № 49906 Україна, МПК G01F1/66. Пристрій для вимірювання витрати компонентів коромосумішей в потоці // В.Ф. Яковлев, С.О. Квітка. Заяв. 23.02.1999, опубл. 15.10.2002, бюл. №10. Переглянути...

Підручники, навчальні посібники, монографії

Квітка С.О. Силові електронні пристрої в системах керування: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / С.О. Квітка. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. – 180 с. (Рекомендовано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного як навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації (Протокол № 8 від 24 травня 2021 р.)). 

Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: підручник / Квітка С.О. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 223 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол №10 від «23» квітня 2019 р.). 

Нестерчук Д.М. Основи метрології та засоби вимірювань: навчальний посібник / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – 255 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 4 від «28» листопада 2017 р.). 

Нестерчук Д.М. Методи і засоби вимірювань електричних та неелектричних величин: навчальний посібник / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – 206 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 4 від «28» листопада 2017 р.). 

Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка : навчальний посібник / С.О. Квітка, В.Ф. Яковлєв, О.В. Нікітіна, за ред. проф. Яковлєва В.Ф. – Суми : «Сумський національний аграрний університет», 2012. – 285 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-2460 від 25.03.11 р.)

Яковлєв В.Ф. Проектування систем електрифікації технологічних процесів на підприємствах АПК. Загальні питання проектування : навчальний посібник / В.Ф. Яковлєв, Ю.М. Куценко, С.О. Квітка, Ю.О. Богатирьов, за заг. ред. проф. В.Ф. Яковлєва. – Мелітополь, 2010. – 117 с.

Яковлєв В.Ф. Проектування систем електрифікації технологічних процесів на підприємствах АПК. Системи електричного освітлення : навчальний посібник / В.Ф. Яковлєв, Р.В. Кушлик, С.О. Квітка, Ю.М. Куценко, за заг. ред. проф. В.Ф. Яковлєва. – Мелітополь, 2010. – 106 с.

Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: навчальний посібник / С.О. Квітка, В.Ф. Яковлєв, О.В. Нікітіна
за ред. проф. В.Ф. Яковлєва. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 329 с.
(Гриф надано Міністерством аграрної політики України, лист № 18-2-28/939 від 30.07.2010 р.).

Практикуми, навчальні посібники для винання лабораторних та практичних робіт

Квітка С.О., Ковальов О.В., Нестерчук Д.М., Вовк О.Ю. Лабораторний практикум з дисципліни «Практична інженерна підготовка». Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 205 с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол № 4 від «24» грудня 2020 р.)

Квітка С. О., Ковальов О. В. Електричні машини: асинхронні і синхронні машини: лабораторний практикум. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 189 с.(Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «28» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О., Нестерчук Д. М. Основи електропривода : практикум, ч. 1. Мелітополь : Люкс, 2020. 259 с.(Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «28» травня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електроприводу: лабораторний практикум, Ч.1 / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 165 с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №8 від «11» березня 2020 р.)

Квітка С.О. Електричні машини: машини постійного струму і трансформатори. Начальний посібник для виконання лабораторних робіт / С.О. Квітка, С.В. Галько, О.В. Ковальов. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 167 с. (Гриф надано методичної комісією енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету протокол №8 від «24» квітня 2019 р.). 

Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт / С.О. Квітка, С.Ф. Курашкін, О.В. Соломаха. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 184 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол №9 від «24» квітня 2018 р. ). 

Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт / Д.М.Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. - 172 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 9 від «24» квітня 2018 р.). 

 Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: посібник для виконання лабораторних і практичних занять / С.О. Квітка, Ю.М. Федюшко, Н.Г. Косуліна, С.О. Мороз/ ХНТУСГ. – X.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 244 с. (Гриф надано Науково-методичною радою державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», протокол №5 від 19.05.2017 р.)

Методичні вказівки, конспекти лекцій

 Методичні вказівки 

Курашкін С.Ф., Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 45 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій (Протокол № 9 від 26.05.2021 р.))

Квітка С. О. Основи електропривода. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Мелітополь, ТДАТУ. − 88 с.

Квітка С. О. Основи електропривода. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-ромеханіка». – Мелітополь, ТДАТУ. − 53 с.

Електроніка та мікро­схемотехніка. Методичні вказівки до лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Курашкін С.Ф., Квітка С.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 61 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №11 від «12» червня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Енергозбереження при заміні нерегульованого електропривода на регульований з тришвидкісним електродвигуном» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 26 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Квітка С. О., Постнікова М. В., Речина О. М. Основи електропривода : Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження електромеханічних та механічних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Складання розрахункових схем механічної частини електропривода» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 23 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Енергозбереження при перехідних процесах в електроприводах змінного струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 27 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок механічної характеристики асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором при динамічному гальмуванні» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок втрат потужності та енергії в електроприводах з асинхронними двигунами з фазним ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 18 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок енергетичних показників асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 22 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок енергетичних показників електропривода постійного струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 22 с. (Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження механічних та електромеханічних характеристик двигуна постійного струму паралельного (незалежного) збудження» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. − 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження механічних та електромеханічних характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. − 36 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження способів регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму незалежного (паралельного) збудження зміною параметрів двигуна» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 25 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Регулювання швидкості асинхронних двигунів зміною частоти струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 24 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження способу регулювання швидкості асинхронного електродвигуна зміною числа пар полюсів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 23 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Стьопін Ю.О. Електротехнологічні комплекси і процеси в галузі: Методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Ю.О. Стьопін, С.О. Квітка, В.Б. Гулевський, М.І. Стручаєв, Н.П. Пєрова. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2019. − 100 с. (Гриф надано методичною комісією енергетичного факультету ТДАТУ. Протокол №5 від 23 січня 2019 р.)

Квітка С.О. Основи електроприводу: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи електроприводу» частина 1 для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2019. − 121 с. (Затверджено методичною комісією енергетичного факультету ТДАТУ. Протокол №7 від 27 березня 2019 р.)

Методичні вказівки, конспекти лекцій

 Методичні вказівки 

Курашкін С.Ф., Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 45 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій (Протокол № 9 від 26.05.2021 р.))

Квітка С. О. Основи електропривода. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Мелітополь, ТДАТУ. − 88 с.

Квітка С. О. Основи електропривода. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-ромеханіка». – Мелітополь, ТДАТУ. − 53 с.

Електроніка та мікро­схемотехніка. Методичні вказівки до лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Курашкін С.Ф., Квітка С.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 61 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №11 від «12» червня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Енергозбереження при заміні нерегульованого електропривода на регульований з тришвидкісним електродвигуном» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 26 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Квітка С. О., Постнікова М. В., Речина О. М. Основи електропривода : Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження електромеханічних та механічних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Складання розрахункових схем механічної частини електропривода» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 23 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Енергозбереження при перехідних процесах в електроприводах змінного струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 27 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок механічної характеристики асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором при динамічному гальмуванні» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок втрат потужності та енергії в електроприводах з асинхронними двигунами з фазним ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 18 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок енергетичних показників асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 22 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О. Основи електропривода : Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок енергетичних показників електропривода постійного струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 22 с. (Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «27» травня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження механічних та електромеханічних характеристик двигуна постійного струму паралельного (незалежного) збудження» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. − 32 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження механічних та електромеханічних характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. − 36 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження способів регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму незалежного (паралельного) збудження зміною параметрів двигуна» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 25 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Регулювання швидкості асинхронних двигунів зміною частоти струму» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 24 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Квітка С.О. Основи електропривода: Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження способу регулювання швидкості асинхронного електродвигуна зміною числа пар полюсів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 23 с.(Затверджено методичною комісією факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №5 від «29» січня 2020 р.)

Стьопін Ю.О. Електротехнологічні комплекси і процеси в галузі: Методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Ю.О. Стьопін, С.О. Квітка, В.Б. Гулевський, М.І. Стручаєв, Н.П. Пєрова. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2019. − 100 с. (Гриф надано методичною комісією енергетичного факультету ТДАТУ. Протокол №5 від 23 січня 2019 р.)

Квітка С.О. Основи електроприводу: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи електроприводу» частина 1 для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.О. Квітка, М.В. Постнікова, О.М. Речина. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2019. − 121 с. (Затверджено методичною комісією енергетичного факультету ТДАТУ. Протокол №7 від 27 березня 2019 р.)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність – завідувач кафедри "Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова"
Педагогічна діяльність – доцент кафедри "Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова"
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Ресурсо-енергозберігаючі експлуатаційні режими роботи електротехнічних комплексів» (№ держреєстрації 0121U109980), розділ « Розробка ресурсо-енергозберігаючих пристроїв контролю, керування і захисту електротехнічного обладнання»
Організаційна робота – член Вченої ради університету, Методичної ради університету, Вченої ради факультету ЕКТ, робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Нагороди, заохочення, почесні звання:

За наукову та педагогічну діяльність нагороджений грамотами, неодноразово отримував подяки та був занесений до дошки пошани ТДАТУ.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність отримав «Подяку Міністерства освіти і науки України»