Loading Події

« Усі Події

  • This Подія has passed.

Конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

Листопад 2 - Листопад 25

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – дослідження і розробки), виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету (Наказ МОН №1362 від 03 листопада 2020 р.)

Запрошуємо науковців та дослідницькі групи НДІ університету взяти участь у першому (внутрішньоуніверситетському) етапі цього Конкурсу. Термін проведення першого етапу Конкурсу – до 25 листопада 2019 року.

Формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно здій-снювати згідно із Законом України «Про пріоритетні напрями науки і техні-ки», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2018 №1466 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експери-ментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2019-2021 ро-ки» та із врахуванням актуальних напрямів у сфері розвитку науки та суспі-льного життя.

Пріоритетні тематичні напрями, перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, паспорти секцій та форми проектів прикріплені після цього оголошення.

Мінімальний обсяг фінансування проектів – 300 тис. грн. на рік. Термін виконання для фундаментального дослідження – до 36 місяців, для приклад-ного дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки – до 24 місяців.
Науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або ро-зробці, враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки. Виконавець бере участь не більше, ніж у двох НДР.

У разі, якщо у виконанні дослідження або розробки беруть участь бі-льше, ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування.

До участі у конкурсі не допускаються роботи, в яких зазначений тип наукової роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета і завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтова-ний розрахунок вартості роботи.

При підготовці фінансових витрат для виконання НДР необхідно за-планувати не менше 20% від загальної вартості на статті витрат, які передба-чають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо, а в проектах соціо-гуманітарної темати-ки – на експеримент, апробацію тощо.

Відбір проектів досліджень і розробок проводять науково-технічні ра-ди НДІ, результати затверджуються Вченою радою університету.

При здійсненні відбору надається перевага проєктам, які мають особ-ливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на викорис-тання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.

Наукові керівники повинні зареєструватись в єдиній інформаційній сис-темі «Наука в університетах» МОН України на сайті за посиланням отримати дозвіл НДЧ на введення проекту НДР, ввести проект у систему і до 25 листопада подати до НДЧ роздруковані із системи 2 примірники проекту НДР разом з комплектом необхідних документів.

Другий етап Конкурсу відбуватиметься з 02 до 25 грудня 2020 року шляхом експертизи проектів наукових досліджень і розробок експертами се-кцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, Результати експертизи розглядатимуться та затверджуватимуться на засіданнях вказаних секцій. Результати Конкурсу мають бути оголошені до 08 січня 2021 року.

За довідковою інформацією (зокрема, щодо фінансового обґрунтуван-ня витрат для виконання проекту) звертатися до НДЧ ТДАТУ (Прус Ю.О.).

1. Перелік пріоритетних тематичних напрямів Конкурсу проектів

1.1 Тематика наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОНУ на 2019-2021 рр.

2. Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН наказ від 30.06.2016р. № 718

3. Паспорти секцій

4. Форма проекту фунд. або прикладн. досл. _2020

6. Згода на участь у виконанні проекту

Деталі

Початок:
Листопад 2
Закінчення:
Листопад 25