Фізичне виховання для спеціальності 075 “Маркетинг”

Спеціальність:
075 Маркетинг
СВО:
Бакалавр
Курс:
І-ІІ
Провідний викладач:
Газаєв Валерій Нодарович

Основні викладачі: Нестеров О.С., старший викладач, Артеменко В.В., старший викладач.

Дисципліна “Фізичне виховання” складається з наступних розділів фізичної діяльності: легка атлетика, ігрові види спорту (волейбол, баскетбол), вільна боротьба, аеробіка та гирьовий спорт.

Для вивчення та опанування цими видами спорту кафедра використовує міський стадіон “Спартак” ім. Олега Олексенка, спеціалізовані зали важкої атлетики та гирьового спорту, аеробіки, вільної боротьби та ігровий зал.

Мета дисципліни “Фізичне виховання” у вищому закладі освіти – послідовне перманентне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти (“бакалавр”), виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини – будівника суспільства, в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури в особистій, громадській, професійній діяльності та в сім’ї.

Завдання:

 • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості та підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами й спортом;
 • формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
 • зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;
 • опановування системою практичних умінь і навичок занять головними видами та формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
 • набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної й професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;
 • придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої й спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;
 • формування здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного рівня.

В результаті вивчення дисципліни “Фізичне виховання” студент повинен знати:

 • про зв’язок дисципліни “Фізичне виховання” з іншими навчальними дисциплінами;
 • фізіологічні та психічні можливості організму під час практичних занять та поза ними;
 • основні види харчових речовин, їх значення, роль біоритмів у психічному стані людини;
 • необхідний рівень особистої фізичної підготовленості та психічного здоров’я індивідуума;
 • методики побудови індивідуальних оздоровчо-профілактичних програм;
 • методи контролю власного стану в процесі виконання індивідуальних програм фізичної спрямованості;
 • різновиди фізичних вправ, техніку їх виконання та використання в повсякденному житті;
 • принципи підбору фізичних вправ, їх компонування та послідовність виконання за визначеними цілями;
 • засоби та методики розвитку рухових якостей: сили, витривалості, швидкості, спритності, гнучкості;
 • авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи та технології і їх використання;
 • гігієнічні вимоги до місць занять фізичними вправами;
 • природничі чинники власного загартування з метою протидії несприятливим факторам навколишнього середовища;
 • фізіологічні механізми впливу прийомів масажу і самомасажу на організм;
 • правила запобігання фізичній перевтомі, перетренуванню, перенапрузі та іншим кризовим проявам, які можуть наступати в результаті надмірної рухової активності;
 • тести та контрольні нормативи рівня рухової підготовленості.

вміти:

використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової дієздатності;

дотримуватись гігієнічних вимог в процесі оздоровлення і тренувань;

використовувати природні чинники з метою зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та стійкості до захворювань;

володіти простими прийомами масажу і самомасажу з метою відновлення організму після психофізичних навантажень та запобігання передчасної втоми при інтенсивній розумовій, фізичній діяльності;

використовувати засоби фізичної культури з метою нівелювання впливу шкідливих чинників професійної діяльності, профілактики захворювань та протистояння хибним звичкам;

застосовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та діяльності функціональних систем організму;

володіти системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення психофізичних здібностей і якостей (з виконанням встановлених нормативів із загальної фізичної та спортивно-технічної підготовки);

використовувати засоби та методи фізичного виховання для підвищення своїх функціональних і рухових можливостей, для досягнення особистісних, життєвих і професійних цілей за допомогою різновидів вправ легкої атлетики, спортивних ігор (волейбол, баскетбол), гирьового спорту, аеробіки та вільної боротьби.

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичне виховання” на основі ПЗСО зі спеціальності 075 «Маркетинг» І семестр 2019-2020 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичне виховання” на основі ПЗСО зі спеціальності 075 «Маркетинг» ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичне виховання” на основі ПЗСО зі спеціальності 075 «Маркетинг» ІІІ семестр 2019-2020 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичне виховання” на основі ПЗСО зі спеціальності 075 «Маркетинг» ІV семестр 2019-2020 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Фізичне виховання»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Фізичне виховання»