Мілаєв Олександр Іванович

Посада: Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1986 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства", кваліфікація – інженер-механік. Мелітопольський державний педагогічний університет в 2001 р. за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – вчитель фізичного виховання.

Email: oleksandr.milaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • теорія та методика волейболу
  • теорія та методика фізичного виховання
  • гігієна фізичного виховання і спорту.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1989 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту, а з 1999 р. – переведений на посаду старшого викладача кафедри
Види і результати професійної діяльності старшого викладача Мілаєва О.І. за 2017-2021 рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Верхоланцева В.О. Формування здорового способу життя у здобувачів вищої освіти / В.О. Верхоланцева, О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 426-430.

Верхоланцева В.О. Студентське самоврядування як механізм розвитку лідерських якостей сучасного здобувача вищої освіти / В.О. Верхоланцева, О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 436-440.

Мілаєва І. І. Історія розвитку, перспективи застосування електромобільної техніки / І.І. Мілаєва, О.І. Мілаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 4. – С. 239-246.

Мілаєва І. І. Особливості модельного ряду тракторів John Deere / І.І. Мілаєва, О.І. Мілаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 4. – С. 258-265.

Шемчук В. А. Формування енергозбережувальної компетентності у спортсменів-єдиноборців / В. А. Шемчук, П. Ф. Рибалко, О. І. Мілаєв та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 159-165. Наукове фахове видання.

Гіренко С. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу / Сергій Гіренко, Олександр Мілаєв, Євген Іщенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 3. – С. 98-104. Наукове фахове видання.

Жембровський С.М. Формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання / С.М. Жембровський, О.О. Федоренко, О.І. Мілаєв. та ін. // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій”, 2020. – Вип. 25. 206 с. Т. 1. – С. 153-157. Наукове фахове видання.

Мілаєв О.І. Професія викладача закладів вищої освіти / О.І. Мілаєв, І.І. Мілаєва, В.О. Верхоланцева // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 483-486.

Мілаєв О.І. Дослідження ставлення студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою / О.І. Мілаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 22 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь, 2019. – С. 99-103.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170. Наукове фахове видання.

Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46. Наукове фахове видання.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277. Наукове фахове видання.

Хассай Д.В. Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов, О.О. Бойко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 294-297. Наукове фахове видання.

Хассай Д.В. Фізичне виховання серед студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі [Текст]: збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 17. – С.35-37.

Міщенко А.Д. Чинники, що впливають на точність кидків м'яча в кільце під час змагання [Текст] / А.Д. Міщенко, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць / ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 2: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . – С. 198-200. Наукове фахове видання.

Хассай Д.В. Організація та методика проведення занять з волейболу серед студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, А.Д. Міщенко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі [Текст]: збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 15. – 2011. – С .177-182.

Хассай Д.В. Організація і методика проведення занять з волейболу серед студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2011, № 7. – С.198-204.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Мілаєв О.І. Організація і методика проведення занять з баскетболу: навч.-метод. посібник / О.І. Мілаєв, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2020. – 110 с.
2. Мілаєв О.І. Організація і методика проведення занять з волейболу: навч.-метод. посібник / О.І. Мілаєв, ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2020. – 110 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Заступник директора по спортивно-масовій роботі в спортивно-оздоровчому комплексі "Салют", член громадської організації "Федерація волейболу міста Мелітополя і Мелітопольського району"