Нестеров Олексій Сергійович

Посада: Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1999 р. за спеціальністю "Географія та мова і література", кваліфікація – вчитель географії та англійської мови і зарубіжної літератури
Мелітопольський державний педагогічний університет в 2006 р. за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура", кваліфікація – вчитель фізичної культури та валеології, організатор туристичної роботи

Email: oleksii.nesterov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • загальні основи фізичного виховання, спорту і здоров'я людини
  • здоровий спосіб життя
  • валеологія
  • теорія та методика фізичного виховання.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. – спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри фізичного виховання і спорту, з 2002 – на посаді викладача кафедри, а з 2007 року обіймає посаду старшого викладача кафедри
Види і результати професійної діяльності старшого викладача Нестерова О.С. за 2017-2021 рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Кіндзер Б.М. Програма психічної саморегуляції одноборців / Б.М. Кіндзер, Н.В. Партико, О.В. Хуртенко, К.М. Березяк, О.Б. Пришва, О.С. Нестеров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 (137) 21. – С. 66-71.Наукове фахове видання.

Забродський С.С. Впровадження сучасних форм фізичної підготовки у систему професійної освіти майбутніх офіцерів національної гвардії України / С. С. Забродський, О. В. Хацаюк, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 47-52. Наукове фахове видання.

Шемчук В.А. Педагогічна модель удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних єдиноборств / В.А. Шемчук, Н. Б. Вербин, О. С. Нестеров та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2020. – Вип. 71. 268 с. Т. 2. – С. 241-248. Наукове фахове видання.

Газаєв В.Н. Фактори впливу на мотивацію до фізичної активності студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 440-444.

Нестеров О.С. Узагальнення наукових даних світової практики з рухової активності на розвиток фізичної підготовленості людини / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 434-439.

Верховська М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів ТДАТУ / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 428-433.

Борисенко В.В. Технологія розвитку спеціальних рухових якостей у процесі навчання волейболу / В.В. Борисенко, Ю.В. Козерук, О.С. Нестеров // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів: НУЧК, 2019. (Серія: Педагогічні науки). – С. 134-138. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А. Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. Абдуллаєв, І. Ребар, О. Нестеров // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Випуск ХХІ / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, МДПУ, 2018. – С. 98-103.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров'я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко В.В. та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170. Наукове фахове видання.

Ребар І.В. Фізичне вдосконалення студентів вищих навчальних закладів з низьким рівнем фізичної працездатності / І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 301-303.

Козерук Ю.В. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема історіографічний аналіз / Ю.В. Козерук, А.В. Горбань, О.С. Нестеров та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 149 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: педагогічні науки). – С. 249-252. Наукове фахове видання.

Абдуллаєв А.К. огли Методи розвитку витривалості борців вільного стилю / А.К. огли Абдуллаєв, О.С. Нестеров // Північне Приазов'я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши, А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 115-118.

Абдуллаєв А.К. Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Матеріали XXVII Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку": зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С.363-365.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Том 3. Херсонський державний університет. Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – С.123-127.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Рибницький А.В. Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /// [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 51 (104) – С. 511-516.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІV. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.3-6.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2015. – С. 359-363.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: ЖДУ, 2014. – С. 202-205.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Хассай Д.В. Роль психологічної підготовки волейболістів у встановленні їх як спортсменів вищої категорії / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 112, Т.4. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 267-270.

Хассай Д.В. Роль особистості тренера в спортивному колективі / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 102, Том ІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 442-444.

Хассай Д.В. Методика побудови занять з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 86. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – С. 193-196.

Хассай Д.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / Д.В. Хассай, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2010. – N 5. – С. 339-344.

Хассай Д.В. Методика підбора фізичних вправ для занять із працівниками розумової праці / Д.В. Хассай, В.М. Трачов, О.С. Нестеров // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 13. Збірник науково-методичних праць, Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь. – 2009. – С. 152-156.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Нестеров О.С. Використання заходів фізичного виховання під час праці та відпочинку студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник. / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 180 с.
2. Газаєв В.Н. Ігрові форми як засіб фізичного виховання в освітньому процесі студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 88 с.
3. Верховська М.В. Засоби оздоровчої та спортивної аеробіки в освітньо-тренувальному процесі студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник / М.В. Верховська, О.С. Нестеров, В.Н. Газаєв [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 128 с.
4. Мілаєв О.І. Організація і методика проведення занять з баскетболу: навч.-метод. посібник / О.І. Мілаєв, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2020. – 110 с.
5. Рибницький А.В. Тактичні дії в гандболі [Текст]: навч. посібник: рекомендовано МОН України (Лист МОН України №1/11-8807 від 28.10.2009 р.) / А. В. Рибницький, Д. В. Хассай, О. С. Нестеров, ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8428-45-6.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Організаційна робота – контент-менеджер сайту кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
З 2020 р. – член громадського об'єднання "Федерація мас-рестлінгу України"