Верховська Марина Володимирівна

Посада: Старший викладач фізичного виховання і спорту ТДАТУ

Базова вища освіта: Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет в 2002 р. за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" та здобула кваліфікацію вчителя фізичного виховання. Диплом № АР 19071339

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук В 2015 році захистила дисертацію кандидата педагогічних наук "Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійної діяльності" у спеціалізованій вченій раді КПУ (м. Запоріжжя). Спеціальність 13.00.04-теорія та методика професійної освіти. Диплом № ДК 031259

Email: maryna.verkhovska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • фізіологія спорту
  • функціональна діагностика
  • фітнес-технології
  • дієтологія
  • біомеханіка

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту, з 2017 р. – на посаді старшого викладача кафедри
Види і результати професійної діяльності к.пед.н., старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту Верховської М.В.

Основні наукові праці
Пономаренко М. В. Фізична культура як навчальна дисципліна та компонент формування здоров’язберігаючої компетентності студентів / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – Вип. IV. – С. 191–202.

Пономаренко М. В. Психолого-педагогічні основи процесу формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання: антропологічний вимір / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – Вип. V. – С. 228–240.

Пономаренко М. В. Сутність підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – Вип VII. – С. 319–326.

Пономаренко М. В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Пономаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24 (77). – С. 286–294.

Верховська М. В. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М. В. Верховська // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки) : зб. наук. праць / редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) [та ін.]. – Бердянськ, 2013. – Вип. 4. – С. 11–17.

Верховська М. В. Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема / М. В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 405–412.

Верховська М. В. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М. В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1. – С. 11–19.

Верховська М. В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / редкол.: С. С. Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. – С. 17–24.

Verkhovska M. V. Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools / M. V. Verkhovska // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015. – Vol. 1. – P. 17–23.

Верховская М. В. Физкультурно-оздоровительные технологии в системе физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений / М. В. Верховская // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / редкол.: В. Г. Маралов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : ИНГН, 2014. – № 6 (43). – С. 31–34.

Верховская М. В. Задачи современной школы по сохранению и укреплению здоровья детей / М. В. Верховская // IV Международная научная конференция (Грузия, г. Кутаиси, 1 июля 2014) / под ред. О. А. Цхададзе. – Кутаиси : Академия наук туризма Грузии, 2014. – С. 14–15.

Верховська М. В. Компоненти готовності сучасного учителя фізичної культури до професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Збірник наукових статей : матеріали Міжнародної конференції (м. Харків, 11–12 червня 2014) / Т. В. Колбіна (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХОГОКС, 2014. – С. 51–56.

Верховська М. В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії / М.В. Верховська, І.М. Ляхова.// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / уклад.: А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 51-55.

Верховська М. В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологіїй у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищіх навчальних закладів / М.В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46(99). – С. 303-308.

Верховська М. В. Комп’ютерне забезпечення для програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / М.В. Верховська // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016. – Д.: НГУ, 2016.- С.570- 574.

Верховська М.В. Понятійна конструкція “фізкультурно-оздоровча технологіяˮ в галузі педагогіки / М.В Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 51(104). – С. 98 – 102.

Верховська М.В. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 2. – С. 5 –14.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Навчальні дисципліни

  • Фізичне виховання

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
З 1993 по 2018 рр. поєднує викладацьку та оздоровчу тренерську діяльність серед студентської молоді. Учасник більш 20 міжнародних фітнес-конвенцій. Учасник регіональних, обласних змагань. Суддя зі спортивної аеробіки (FIG).
Автор методичних розробок і програм сучасних напрямків аеробіки та фітнесу. Використовуються в фітнес-клубах, а також в навчально-тренувальному процесі студентів ВНЗ. Автор методичних розробок ЛФК з функціональних порушень постави, сколіозу, ССЗ, ожиріння, захворювання ОДА. Використовуються в профілакторіях і навчально-тренувальному процесі студентів ВНЗ спеціальних і підготовчих медичних груп. Підтверджено сертифікатами.
З вересня 2013р. по вересень 2015 р. працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.