Біофізика рослин

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Колесніков Максим Олександрович
Посилання:

Біофізика рослин вивчає фізичні та фізико-хімічні явища в рослинних об’єктах, а також досліджує фундаментальні процеси, що становлять основу системи “рослина-фунт-атмосфера”.

Ціль курсу – вивчення фізичних властивостей елементів системи “рослина-грунт-атмосфера” та процесів, що в ній відбуваються; знайомство із сучасними інструментальними методами, технічними засобами і приладами для діагностики стану рослини, рослинних угідь і лісових насаджень, середовища їх розміщення з метою підвищення ефективності землеробства та рослинництва.

В результаті вивчення хімії атмосфери студент повинен знати:

  • явища перенесення, внаслідок яких у рослині та навколишньому середовищі відбувається просторове перенесення маси, енергії, імпульсу, електричного заряду та інших фізичних величин;
  • процеси та механізми транспортування води, розчинених речовин та фотоасимілятів рослиною;
  • процеси і механізми транспірації та газообміну;
  • процеси перенесення імпульсу, випромінювання, теплоти й електричного заряду;
  • принципи дії приладів та можливі застосування сучасних інструментальних методів, що застосовуються у практичній діяльності майбутнього фахівця;

вміти:

  • пояснювати фізичні процеси та явища, які відбуваються в рослинах, рослинних угіддях та лісових насадженнях під час їх взаємодії з навколишнім середовищем;
  • знати можливі практичні застосування отриманих знань щодо процесів перенесення, які відбуваються у рослині, рослинних угіддях та лісових насадженнях;
  • ефективно застосовувати сучасні фізичні методи і прилади в агрономічній, екологічній та лісогосподарській практиці.

 

Робоча програма  з дисципліни “Біофізика рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

Курс з дисципліни “Біофізика рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Біофізика рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Біофізика рослин” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»


Презентації до лекційного курсу з Біофізики рослин

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5