Генетика

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Вельчева Людмила Григорівна

Мета. Полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю, пізнання закономірностей спадковості та мінливості, практичне застосування генетики як теоретичної основи селекції і насінництва.

Завдання. Передбачають опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з використанням методів генетики: гібридологічного, цитологічного, фізико-хімічного, онтогенетичного; розробку програми і планів вирощування сільськогосподарських культур які забезпечують максимальне використання їх спадкових можливостей у формуванні корисних можливостей та  підвищенні їх продуктивності;

Засвоївши дисципліну «Генетика» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій для складання програм і планів вирощування високоякісної товарної продукції сільськогосподарських культур, насіннєвого матеріалу, що зберігає сортову чистоту, біологічні та урожайні якості;

В результаті вивчення дисципліни «Генетика» бакалаври у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно природи ( принципи біоетики);
 • креативність , здатність до системного мислення;
 • екологічна грамотність;
 • здійснювати екологічний аналіз заходів у галузі діяльності.

Загальнонаукові компетенції охоплюють:

 • базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для засвоєння загально – та спеціалізовано-професійних дисциплін

Інструментальні компетенції охоплюють:

 • навички роботи з інформацією;
 • дослідницькі навички

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

 • базові уявлення про основні закономірності і сучасні досягнення генетики і значення генетичного потенціалу у формуванні врожаю.
 • навички розробляти програми і плани вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечують максимальне використання спадкових можливостей їх у формуванні корисних властивостей та підвищенні продуктивності;
 • навички складати програми і плани вирощування товарної продукції високоякісного насіннєвого матеріалу в системах сортової агротехніки з урахуванням дії законів спадковості і мінливості;
 • організація виробництва товарної сільськогосподарської продукції, насіннєвого матеріалу з максимальним використанням можливостей геномів сільськогосподарських культур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • генетичні механізми формування ознак і властивостей;
 • типи і значення взаємодії генів;
 • основи генетики популяцій;
 • дію законів спадковості і мінливості (фенотипічної, модифікаційної, генотипичної і мутаційної), закономірності гібридологічного аналізу;
 • молекулярні та цитологічні основи спадковості, генетичні основи онтогенезу;
 • закономірності успадкування ознак, успадкування при взаємодії алельних та неалельних генів, зчеплене успадкування;
 • закономірності індукованого мутаційного процесу, мутагени навколишнього середовища та їх дію на живі організми.

вміти:

 • застосовувати теоретичні знання при розв’язані задач;
 • правильно визначати типи взаємодії алельних та неалельних генів;
 • будувати ділянки генетичних карт  хромосом;
 • – розв’язувати генетичні задачі та тестові завдання різних рівнів складності;
 • проводити гібридизацію культурних рослин;
 • самостійно проводити генетичний аналіз успадкування ознак організмів;
 • вільно володіти методами генетики та селекції, використовувати їх на практиці;
 • доцільно використовувати закони, принципи і правила генетики;
 • узагальнювати сучасні теоретичні знання в галузі єдиного комплексу природничого циклу дисциплін (біохімія, мікробіологія, генетика, екологія, біотехнологія);
 • оцінювати дію мутагенів навколишнього середовища на спадковість живих організмів і планувати систему заходів захисту, запобігати генетичному забрудненню довкілля;
 • здійснювати заходи захисту рослин від фітопатогенів з використанням генетичних методів.

 

Робоча програма з дисципліни Генетика для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 203- Садівництво та виноградарство

Курс лекцій з дисципліни Генетика для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 203- Садівництво та виноградарство

Методичні вказівки з дисципліни Генетика для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 203- Садівництво та виноградарство

Самостійна робота з дисципліни Генетика для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр спеціальності 203- Садівництво та виноградарство

Програма навчання здобувачів ВО- силабус з дисципліни Генетика для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство