Хімія (ЕЕЕ)

Спеціальність:
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Хімія належить до числа основних фундаментальних природничих наук. Вона вивчає явища, які відбуваються навколо нас з перетворенням однієї сполуки в другу, або однієї енергії в іншу. Зміст дисципліни адаптовано до спеціальності; акцентовано увагу на хімічних процесах, що відбуваються в навколишньому середовищі, закономірностях їх перебігу, можливостях впливу на них різних факторів.
Курс «Хімія» складає основу теоретичної підготовки студентів, відіграє роль фундаментальної природничої бази, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста. Предметом навчальної дисципліни «Хімія» є: вивчення найпростіших й разом з тим найбільш загальних закономірностей явищ природи, властивостей і будови матерії та законів її руху, хімічних явищ у біологічних об’єктах, а також дослідження фундаментальних процесів, що складають основу живої природи.
Навчальна програма розрахована на здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр». Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). Основною метою вивчення курсу хімії є оволодіння студентами знань про властивості, будову, способи одержання і застосування хімічних елементів та їх сполук. Як виникає електричний струм, йде покриття предметів і конструкцій металами, роботу акумулятора, як захистити металічні конструкції від корозії, застосування полімерів в побуті і техніці. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: – основні закони і концепції хімії; – сучасні уявлення про будову речовини; – основні термодинамічні і кінетичні закономірності хімічних процесів; – природу процесів утворення розчинів та сутність і кількісну характеристику реакцій, що відбуваються в них (електролітична дисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси. – виникнення електричного струму, гальванічні покриття, акумулятори, методи захисту від корозії. – властивості металів і полімерні сполуки та їх застосування. уміти: – користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії; – вирішувати проблемні (ситуаційні) задачі в стилі ділової гри. – користуватися сучасним хімічним обладнанням для досліджень. – виконувати експериментальні роботи, робити дослідження та систематизувати одержані результати. – приготувати антифриз і електроліт, розчин заданої концентрації. – на практиці получити метали шляхом електролізу, зробити покриття конструкції металом, розчинити метал. – захистити конструкцію від корозії. – використовувати набуті знання для вивчення спеціальних дисциплін.

Робоча програма з дисципліни “Хімія” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка»

Курс лекцій  з дисципліни “Хімія” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка»

Методичні вказівки з дисципліни “Хімія” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка»

Самостійна робота з дисципліни “Хімія” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка»