Хімія

Спеціальність:
Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Цивільна безпека
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Хімія с однією з основних фундаментальних природничих наук. Зміст дисципліни адаптовано до спеціальності; акцентовано увагу на хімічних процесах, що відбуваються в навколишньому середовищі, закономірностях їх перебігу, можливостях впливу на них.

Метою курсу хімії з є оволодіння знаннями про властивості, будову, способи одержання і застосування хімічних елементів та їх сполук, процесів міграції та взаємодії хімічних сполук з живими організмами, формування навичок виконання хімічного експерименту як основи екологічного контролю стану довкілля.

В результаті вивчення хімічних дисципліни студент повинен знати:

-основні закони і концепції хімії;

– сучасні уявлення про будову речовини;

– основні термодинамічні і кінетичні закономірності хімічних процесів;

– природу процесів утворення  розчинів та сутність  і кількісну характеристику реакцій, що відбуваються в них (електролітична дисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси, комплексоутворення);

-властивості біогенних хімічних елементів, сполук, їх розповсюдження та особливості міграції, роль у навколишньому природному середовищі;

– хімічні аспекти стану навколишнього середовища і його охорони від забруднень продуктами життєдіяльності людини;

вміти:

-пояснювати і узагальнювати хімічні явища, процеси, реакції, що відбуваються в навколишньому середовищі, або на яких базуються уявлення і ефекти прикладних дисциплін технологічного спрямування;

– виконувати підготовчі і основні операції під час проведення хімічного експерименту;

-користуватися сучасним хімічним обладнанням для досліджень якісного і кількісного складу об’єктів навколишнього природного середовища, а також факторів, що на нього впливають;

– самостійно  проводити  хімічний  експеримент;   оформляти   його результати у вигляді звіту в лабораторному журналі;

-виконувати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, статистичну і графічну обробку результатів досліджень, вирішувати розрахункові задачі   із застосуванням обчислювальної техніки;

– знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії;

– вирішувати проблемні (ситуаційні) задачі в стилі ділової гри;

бути ознайомленим:

-з принципами використання хімічних концепцій, закономірностей і розрахунків для вирішення задач контролю стану довкілля, виробництва екологічно чистої продукції і забезпечення належних умов проживання.

 

Робоча програма  з навчальної дисципліни «ХІМІЯ » для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 101 «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти)

Курс лекцій  з навчальної дисципліни «ХІМІЯ » для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 101 «Екологія», 263 «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти)

Методичні вказівки  до л.р.з навчальної дисципліни «ХІМІЯ » для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 101 «Екологія», 263 «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти)

Методичні вказівки  до с.р.з навчальної дисципліни «ХІМІЯ » для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 101 «Екологія», 263 «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти)

Силабус з навчальної дисципліни «ХІМІЯ » для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 101 «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти)