ХОХТ: Аналітична хімія

Спеціальність:
Харчові технології та інженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Пащенко Юлія Петрівна

Аналітична хімія – наука про принципи, методи і способи визначення хімічного складу речовин та їх хімічної структури. Предметом аналітичної хімії як науки є теорія і практика хімічного аналізу.

Аналітична хімія відіграє важливу роль у підготовці студентів вищих навчальних закладів як фундаментальна хімічна дисципліна, що має певне фахове спрямування. Вона є зв’язувальною ланкою між дисциплінами фундаментального циклу та спеціальними дисциплінами.

Аналітична хімія відіграє суттєву роль у професійній підготовці інженера- технолога харчових виробництв, тому що дає знання та вміння для засвоєння спеціальних навчальних дисциплін, і є не тільки основою вивчення методів технологічного контролю виробництва, контролю якості продукції тощо, а й інструментом подальшого вдосконалення технологічних процесів, створення нових продуктів харчування підвищеної біологічної та харчової цінності, засобом екологічного виховання майбутніх фахівців. Це відповідає вимогам до якості знань та вмінь особи, яка здобуває освітній рівень бакалавра.

Навчальна програма розрахована на здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр». Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS).

Основною метою вивчення курсу «Аналітична хімія» є формування у здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 “Харчові технології” системи знань і умінь, необхідних для їх інноваційної діяльності в цій галузі науки і практики, продукування нових ідей, виконання науково – дослідної функції.

Основні завдання навчальної дисципліни «Аналітична хімія»:

– вивчення основ дисципліни як складової фундаментальної підготовки спеціалістів у харчовій промисловості;

– надання студентам міцних базових знань, як основи для успішного освоєння екологічного, агрохімічного, агроекологічного та харчового аналізів;

– засвоєння основних фізико-хімічних методів дослідження об’єктів харчової промисловості;

– формування теоретичних та практичних уявлень для організації та проведення лабораторного хімічного експерименту.

Очікувані результати навчальної дисципліни «Аналітична хімія»: формування компетенції інженерів-технологів із основних закономірностей хімічних процесів та їх використання у харчовій промисловості та побуті.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» студент повинен знати:

 • сучасний зміст навчальної дисципліни та її значення для наукового обґрунтування технологічних процесів харчової промисловості;
 • загальні теоретичні основи хімічних, фізико-хімічних та фізичних методів аналізу;
 • зв’язок між хіміко-аналітичними властивостями елементів (іонів) та їх розміщенням у періодичній системі;
 • умови виконання аналітичних визначень, метрологічні основи аналітичної хімії, галузі застосування різноманітних методів аналізу;

вміти:

 • на основі фундаментальних теоретичних знань обґрунтовано обирати відповідний метод аналізу для розв’язання конкретної практичної задачі, оцінивши можливості різних методів;
 • грамотно використовувати обладнання, прилади, виконувати експериментальні роботи, проводити математичне опрацювання результатів вимірювання (давати метрологічну оцінку результатів), використовувати сучасну обчислювальну техніку;
 • виконувати підготовчі і основні операції під час проведення хімічного експерименту;
 • користуватися сучасним хімічним обладнанням для досліджень якісного і кількісного складу об’єктів навколишнього природного середовища, а також факторів, що на нього впливають;
 • самостійно проводити хімічний експеримент; оформляти його результати у вигляді звіту в лабораторному журналі;
 • виконувати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, статистичну і графічну обробку результатів досліджень, вирішувати розрахункові задачі із застосуванням обчислювальної техніки;
 • знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії.

Робоча програма з дисципліни “Аналітична хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Курс лекцій з дисципліни “Аналітична хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Лабораторні роботи з дисципліни “Аналітична хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)