Комплексна курсова робота з плодоовочівництва та виноградарства

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

Комплексна курсова робота – це самостійна науково-дослідницька робота, яка є важливим етапом підготовки висококваліфікованого фахівця в галузі садівництва та виноградарства.
Мета комплексної курсової роботи – систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань випускника спеціальності «Садівництво та виноградарство» за навчальними дисциплінами: «Грунтознавство з основами геології», «Розсадництво», «Загальне плодівництво», «Спеціальне плодівництво», «Овочівництво», «Овочівництво закритого грунту», «Інтегрований захист рослин» та суміжними, які студент отримав на лекціях і лабораторних заняттях, а також під час самостійної роботи.
Виконання комплексної курсової роботи дозволяє виявити:
– рівень фахової підготовки ЗВО і його здатність з використання здобутих агрономічних знань при вирішенні конкретних питань садівництва та виноградарства;
– володіння студентом методикою проектування технологічних процесів в плодоовочівництві та виноградарстві, використовуючи дані конкретних сільськогосподарських підприємств;
– здібності студента аналізувати і систематизувати інформацію літературних джерел з наукових і практичних досягнень, що відповідають завданням комплексної курсової роботи;
– вміння робити самостійні висновки і пропозиції щодо ефективності застосування конкретних технологічних прийомів при вирощуванні плодових, овочевих культур та винограду.
Основне завдання здобувачів вищої освіти при виконанні комплексної курсової роботи – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні науково-практичні завдання. Ця праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки вибраної теми.
При оцінці кваліфікаційної роботи виходять з того, що студент повинен уміти:
– формулювати мету і завдання дослідження;
– складати план дослідження;
– вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
– використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
– обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел.


Методичні вказівки до виконання КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА