Основи біотехнології

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Метою навчальної дисципліни «Основи біотехнології» є забезпечення студентів знаннями, умінням та навичками культивування окремих клітин, тканин, органів рослин; технологій рекомбінованих ДНК; культивування клітинних клонів з метою одержання біологічно-активних речовин.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 Основні напрями та перспективи розвитку біотехнології рослин в Україні та за кордоном
 Знати теоретичні основи і схеми побудови технологічних процесів одержання біотехнологічних об’єктів рослинного походження

 Знати методи діагностики та оцінки ризику для навколишнього середовища
 Біохімічні, фізіологічні та фізичні методи аналізу біотехнологічних продуктів
 Прилади та обладнання для біотехнологічних процесів
 Закономірності та методи управління ростом і розвитком клітин рослин в умовах in vitro.
Студент повинен уміти:
 Готувати поживні середовища, реактиви та посуд
 Знати методи стерилізації і модифікувати їх згідно поставлених завдань
 Здійснювати контроль біотехнологічних операцій в лабораторних та виробничих умовах
 Оцінювати результати біотехнологічних досліджень з урахуванням біобезпеки навколишнього середовища
 Вести документацію за результатами біотехнологічних досліджень та практичного впровадження продуктів біотехнологій.

Робоча програма з дисципліни Основи біотехнології для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»

Курс лекцій з дисципліни Основи біотехнології для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»

Методичні вказівки з дисципліни Основи біотехнології для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»

Самостійна робота з дисципліни Основи біотехнології для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»

Програма навчання здобувачів ВО-силабус з дисципліни Основи біотехнології  зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»