Плодівництво та виноградарство

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
3
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни «Плодівництво і виноградарство» є формування у майбутніх фахівців ОКР «бакалавр» з агрономії знання і навичок з технології вирощування посадкового матеріалу плодових культур і винограду, проектування і закладки плодових насаджень і винограду, технології виробництва плодів, ягід і винограду, які є цінними продуктами харчування населення та сировиною для переробних підприємств.

Завдання . Передбачає опанування знаннями , вміннями та  навичками вирішення технологічних питань згідно з вимогами розвитку галузі на основі інтенсифікації спеціалізованих господарств ,використанні досягнень науки та провідного вітчизняного та світового досвіду , потреб промисловості і населення в продукції плодівництва і виноградарства та з метою експорту високоякісних плодів, ягід та винограду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: Стан  і перспективи розвитку плодівництва і виноградарства, значення морфологічних та біологічних особливостей плодових, ягідних культур та винограду; стійкість до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення; технологію вирощування садивного матеріалу; сучасні технології вирощування високих урожаїв плодів, ягід і винограду у різних грунтово – кліматичних зонах, шляхи і способи підвищення якості продукції і заходи щодо її підтримання.

Вміти: проектувати плодові і ягідні насадження, виноградники для різних форм власності й господарювання; розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування посадкового матеріалу і продукції плодових, ягідних культур і винограду; здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю; розробляти та реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва і виноградарства; забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх економічну чистоту.

Робоча програма з дисципліни ПЛОДІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО Спеціальність 201 – Агрономія
ОР перший (бакалаврський) (на основі молодшого спеціаліста)

Робоча програма 2

Робоча програма 3

Курс лекцій

Методичні вказівки

Самостійна робота