Положення про куратора в кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Кураторство є однією з форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.

Основна мета роботи куратора – створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку особи, виховання культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей.

Куратор академічної групи організовує систему відносин в групі через різні види виховної діяльності. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і відображається в індивідуальному плані роботи викладача.

Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь шляхом проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення студентів до самоорганізації; сприяє встановленню доброзичливих, етичних, правових стосунків серед студентства; виступає посередником у стосунках між студентом і професорсько-викладацьким складом, керівництвом факультету та батьками студентів.

На кафедрі кураторами є:

  • Пащенко Юлія Петрівна – 41 СВ

План роботи куратора Пащенко Ю.П. для 41 СВ факультету АТЕ

  • Капінос Марина Володимирівна – 31 СВ

План роботи куратора Капінос М.В. для 31 СВ факультету АТЕ

  • Нінова Галина Василівна – 21 МБАГ

План роботи куратора Нінової Г.В. для МБ 2 АГ факультету АТЕ

  • Розова Лідія Володимирівна – 21 СВ

План роботи куратора Розової Л.В. для 21 СВ факультету АТЕ