Зайцева Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач

Базова вища освіта: Навчалася на філологічному факультеті Запорізького державного університету  за спеціальністю «Мова та література (німецька)» і у 2003 р. здобула  кваліфікацію магістра філології, викладача німецької мови та літератури, викладача англійської мови.

Email: nataliia.zaitseva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інноваційні технології у викладанні іноземних мов, розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Досвід наукової та викладацької діяльності: з 2003 року працює на кафедрі іноземних мов ТДАТУ (ТДАТА). З 2010 року обіймає посаду старшого викладача.
Види і результати професійної діяльності ст. викладача Зайцевої Н.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови» (автори: Супрун О.М., Зайцева Н.В., Симоненко С.В.), дата реєстрації 06.01.22 р.
Свідоцтво № 111133 про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої інженерної освіти при викладанні іноземної мови» (автори: Зайцева Н.В., Симоненко С.В., Супрун О.М.), дата реєстрації 18.02.22 р.
Свідоцтво № 111132 про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Впровадження педагогічної стратегії Inquiry-based learning у викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей» (автори: Зайцева Н.В., Супрун О.М., Симоненко С.В.), дата реєстрації 18.02.22 р.
Зайцева Н.В. Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця / Н.В. Зайцева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – 2015. – С. 100-105 (0,7 д.а.). (друковане, електронне, фахове)
Зайцева Н.В. Розвиток навичок аудіювання у студентів немовних факультетів за допомогою ресурсів Internet. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 грудня 2015 р. Рубіжне: вид-во СНУ ім. Даля, 2015. С. 65-69. (0,3 д.а.).
Зайцева Н.В. Persönliche Lernumgebung als zukunftsorientierter Aspekt von E-Learning im Fremdsprachenunterricht // Н.В. Зайцева // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : Мелітополь, 23-24 вересня 2016 р. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 168-171.
Зайцева Н.В. Використання веб-квестів у викладанні німецької мови професійного спрямування / Н.В. Зайцева // Молодь і ринок: щомісячний науково­педагогічний журнал.  –  2017.  – № 6 (0,6 д.а.). – С. 109-114 (друковане, фахове, електронне, Index Copernicus)
Зайцева Н.В. Медіаграмотність і володіння іноземними мовами як передумови якісної освіти / Н.В. Зайцева // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2017. – С. 119-126. – (Випуск 20). (0,5 д.а.) (друковане, електронне)
Zaitseva N.V. Approaches to Using Information Technology Facilities in Foreign Language Instruction / N.V. Zaitseva // Rozwój i praktyka. Pedagogika: Zakopane (PL), 29.12.2017. : zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 68-71 (0,3 д.а.) (друковане, електронне)
Zaitseva N.V. Specifics of teaching English as a foreign language to generation Z students / N.V. Zaitseva // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 265-268
Зайцева Н.В. Реалізація когнітивно-комунікаціної складової інформаційної компетенції студентами немовних спеціальностей / Н.В. Зайцева // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 26-27 жовтня 2018 р.) / наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018.– С.118-119. – (Частина І)
Symonenko, S., Zaitseva, N., Titova, O., & Vynogradova, M. (2019). Development of communicative competence as a precondition of competitive software engineer formation.Modern Development Paths of Agricultural Production / ed. V. Nadykto. Springer Nature Switzerland AG. 2019. P. 307-315 DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_32 (друковане, електронне, Scopus)
Zaitseva N.V. Implementing real-world content in English course / N.V. Zaitseva // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» (Мелітополь, 14 - 15 червня 2019 р.). - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. - 2019. –Частина 2. - С.294-295.
Зайцева Н.В. Інноваційні технології у викладанні іноземних мов. Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 17-18 жовтня 2019 р. Одеса, 2019. С. 30-32.
Супрун О.М., Зайцева Н.В. Розвиток soft skills у контексті навчання іноземної мови. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2019. 156с. С. 52-58
Зайцева Н.В. Візуалізація як невід’ємний аспект навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: О.С.Максимов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: Вид-во „Мелітополь”. Сер. „Педагогіка”. 2019. Вип. 22 (1). С. 126-132.(фахове, друковане, електронне), (0,5 д.а.)
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Дистанційне навчання як невід’ємний компонент освітніх процесів в Україні. Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 грудня, 2019 р. Запоріжжя, Україна: МЦНД, 2019, т. 3. С.98-103 (0,4 д.а.).
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Творчий конкурс як засіб реалізації творчого потенціалу студентів нелінгвістичних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. C. 9-13.
Symonenko S.V., Zaitseva N.V., Osadchyi V.V., Osadcha K.P, Shmeltser., E.O. Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions. Augmented Reality in Education : Proceedings of the 2nd International Workshop (Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019). Kryvyi Rih, 2020. Vol. 2547. pp. 37-49.(електронне, Scopus, Web of Science)
Зайцева Н.В., Супрун О.М. Підготовка студентів нелінгвістичних спеціальностей до ЄВІ з англійської мови. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22., т.1. С.45-55. (фахове, друковане, електронне) DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-1.10
Супрун О.М., Зайцева Н.В. Навчання співробітництва при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентам економічних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2020. Вип.1 (130). С.129-136 (фахове, друковане, електронне) DOI https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-17
Зайцева Н.В. Стратегії підготовки студентів нелінгвістичних спеціальностей до опрацювання розділу «читання» у ЄВІ з англійської мови. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 504-511 (друковане, електронне)
Symonenko S, Zaitseva N., Osadchyi V., Vynogradova M. Interactive methods of training for enhancing communication of IT-professionals. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020. Volume 75 (2020). https://doi.org/10.1051/shsconf/20207504009
Zaitseva N. Developing English Presentation Skills as a Component of Collaboration Competence for Sustainable Development. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. Volume 166 (2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610007 (Scopus, електронне)
Зайцева Н. В., Симоненко С. В., Супрун О. М. Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої інженерної освіти при викладанні іноземної мови. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. №74. С.40-45. (0,6 д.а.)
Symonenko, S.V., Zaitseva, N.V., Vynogradova, M.S., Osadchyi, V.V., Sushchenko, A.V. Application of ICT tools in teaching American English for computer science students in the context of global challenges. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012048 (електронне, Scopus)
Symonenko S., Zaitseva N., Osadchyi V. Implementation of MOOC platforms into teaching English to IT specialists. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. SHS Web of Conferences. Volume 104 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403007 (Web of Science)
Супрун, О., Зайцева, Н., Симоненко, С. Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 12 (44), 2021, с. 183–191, doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44.29
Зайцева Н.В., Супрун О.М., Симоненко С.В. Впровадження педагогічної стратегії inquiry-based learning у викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. пр. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 472-480. (друковане, нефахове) (0,5 д.а.)
Зайцева Н.В., Тітова О.А. Використання автентичних відео матеріалів при викладанні англійської мови професійного спрямування. Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Мелітополь, 20 травня 2021. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.106-110. URL: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/materialy-i-vseukr.-internet-konferenciyi-im-tdatu-20.05.2021.pdf
Symonenko, S.V., Zaitseva, N.V., Osadchyi, V.V. Communicative patterns for IT professionals as means of mastering communication skills. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1946(1), 012020 (Scopus)
Зайцева Н.В., Симоненко С.В., Супрун О.М. Психолого-педагогічні особливості дистанційної та змішаної форм навчання у закладах вищої освіти. Педагогічний вісник. 2021. №4. С. 10-13 (0,7 д.а.)

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПЕРЕЛІК Зайцева Н.В. «Grundwissen über Computerwelt»: навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів напряму навчання «Комп’ютерні науки» / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013. – 144 с. / 6 д.а.
Зайцева Н.В. Grundwissen über Ingenieurwesen: навчальний посібник з німецької мови для студентів інженерних напрямів / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 156с. / 4,8 д.а.
Зайцева Н.В. Lesebuch für Ingenieurstudenten: хрестоматія з німецької мови для студентів інженерних напрямів навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 196с. / 7 д.а.
Зайцева Н.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 44 с.
Зайцева Н.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з ділової іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на основі ОС «Бакалавр» денної форми навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 32 с.
Зайцева Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з іноземної мови для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 120 с.
Зайцева Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з ділової іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на основі ОС «Бакалавр» денної форми навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 28 с.
Зайцева Н.В. Engineering in brief. Навчальний посібник з самостійного позааудиторного професійно-орієнтованого читання для студентів інженерних спеціальностей. / Н.В. Зайцева – Мелітополь, ТДАТУ, 2019. – 52 с.
Зайцева Н.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання / Н.В. Зайцева. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 80 с.
Зайцева Н.В. Симоненко С.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з ділової іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 122 «Комп’ютерні науки» на основі ОС «Бакалавр» денної форми навчання / Н.В. Зайцева, С.В. Симоненко – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 32 с.
Однороманенко М.В., Зайцева Н.В., Симоненко С.В. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОКР «Бакалавр» (на основі повної загальної освіти / на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 122 / напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» - 52 с.
Зайцева Н.В., Білоус. Kommunikation im Alltag und im Beruf: навч. посіб. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2020. 273 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Організаційна діяльність:
- заступник зав. кафедри
- адміністратор сайту кафедри
- член вченої ради ННІЗУП
- член методичної комісії ННІЗУП
- керівник блоку інженерно-технічних спеціальностей (секція англійської мови)
- член журі МАН секцій англійської та німецької мови (2014-2019 рр.) районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Костянтинівському районному навчально-виховному об’єднанні «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької обл.