Положення про центр професійного навчання

Таврійського державного агротехнологічного університету

 

  1. Загальні положення 

1.1. Центр професійного навчання є навчальним підрозділом при Інституті післядипломної освіти та дорадництва Таврійського державного агротехнологічного університету (надалі ІПОД ТДАТУ) і забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та здійснює підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

1.2. Головним завданням центру професійного навчання (надалі центр) є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності центру належать:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому слухачів до навчального центру на основі типових правил прийому;

ґ) атестація педагогічних працівників;

д) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

е)  здійснення професійного навчання незайнятого населення;

ж) забезпечення заходів з охорони праці слухачів, працівників;

є) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

з) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

и) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

і) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.4. Центр не є юридичною особою.

Центр професійного навчання у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дорожній рух», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів та кваліфікаційними вимогами до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженими спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.2009 № 385/934/828/337, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління Державтоінспекції МВС України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

Положення про центр професійного навчання розроблено відповідно до вимог Конституції України, Цивільного, Господарського, Земельного та Бюджетного кодексів України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про оподаткування прибутку підприємств», Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів та кваліфікаційними вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженими спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.2009 № 385/934/828/337, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, інших нормативно-правових актів.

Положення вступає в силу з моменту його затвердження ректором Таврійського державного агротехнологічного університету та погодження з Управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Доповнення та зміни до Положення про центр професійного навчання  вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

Трудовий розпорядок у центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку Таврійського державного агротехнологічного університету.

1.7. Місцезнаходження навчального центру: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 18.

1.8. Центр професійного навчання як навчальний підрозділ ІПОД університету несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я слухачів та працівників центру під час навчально-виробничого та навчально-виховрситеного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене законодавством України.

1.9. Рішення про реорганізацію або припинення діяльності центру приймає ректор Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 

  1. Навчально-виробничий процес 

2.1. Навчально-виробничий процес у центрі професійного навчання – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі слухачами.

2.2. Навчально-виробничий процес у центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006. р. № 419, Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів та кваліфікаційними вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженими спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.2009 № 385/934/828/337  та інших нормативно-правових актів.

2.3. Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними навчальним центром згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

2.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені  навчальним центром на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р.  № 1135.

2.5. Здобуття професійно-технічної освіти у центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною) формами навчання з відривом і без відриву від виробництва.

Центр професійного навчання самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання слухачів.

2.6. Прийом громадян на навчання до центру професійного навчання здійснюється відповідно до контрактів та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 06.06.2006 р.
№ 441.

2.7. Заняття у центрі розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп і завершуються в термін, встановлений робочими навчальними планами.

Заняття з теоретичної підготовки проводяться відповідно до розкладу.

2.8. Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

професійно-практична підготовка (водіння автомобіля) становить 60 хвилин, урок виробничого навчання – не більше 6 годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

2.9. Слухачі центру комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 осіб.

Форма організації виробничого навчання обирається навчальним центром у залежності від особливості професії за умови повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм та проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 осіб.

За погодженням з фізичними особами може встановлюватися чисельність слухачів у навчальних групах нижче за нормативну з оплатою відповідно до укладених угод.

2.10. Визначення навчальних досягнень слухачів центру здійснюється за діючими критеріями національної шкали оцінювання навчальних досягнень слухачів та заносяться до журналів обліку успішності підготовки та відвідування.

2.11. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

2.12. Навчання у центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 року № 201/469 та відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956.

До складання іспитів у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції допускаються слухачі, що успішно пройшли Державну кваліфікаційну атестацію у центрі.

2.13. Випускникам центру, які завершили повний курс навчання, успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії і видаються свідоцтва, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво не дає права на керування транспортним засобом.

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами видаються реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції слухачам, які склали теоретичний і практичний іспити в цьому підрозділі.

2.14. Мова навчання у центрі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

  1. Статус слухачів центру професійного навчання

3.1. Слухачі центру – це особи, зараховані на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

3.2. Зарахування на навчання до центру здійснюється на основі особистих заяв слухачів.

3.3. Навчання здійснюється на договірних умовах з фізичними або юридичними особами.

3.4. Права і обов’язки слухачів центру визначаються законодавством України та цим Положенням.

3.5. Слухачі центру мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального центру;

г) безпечні і нешкідливі умови навчання;

ґ) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

3.6. Відволікання слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.7. Слухачі центру зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г)     відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) дотримуватись вимог Положення, правил внутрішнього розпорядку Таврійського державного агротехнологічного університету;

д) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

е) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

3.8. Збитки, що навмисно заподіяні слухачами центру, відшкодовуються ними особисто відповідно до законодавства України.

3.9. Слухач може бути відрахований з центру за:

а)  власним бажанням; сімейними обставинами;

б)  низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

в)  невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г)   вироком суду, що набрав чинності;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку;

д)  станом здоров’я;

е)  не своєчасну оплату за навчання.

При відрахуванні з центру кошти, сплачені за навчання, слухачу не повертаються.

3.10. Інші питання соціального захисту слухачів навчального центру регулюються законодавством України.

  1. Педагогічні працівники центру професійного навчання

4.1. Перелік посад педагогічних працівників центру, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України „Про освіту”, ,,Про професійно-технічну освіту”, „Про дорожній рух”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів та кваліфікаційними вимогами до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженими спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.2009 № 385/934/828/337 та іншими нормативно-правовими актами України.

4.2. Педагогічною діяльністю у центрі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників навчального можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників навчального центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

4.3. Педагогічні працівники повинні мати:

– для проведення занять з Правил дорожнього руху, основ безпеки руху, будови та експлуатації транспортних засобів – вищу освіту, посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

– для проведення занять з надання  першої медичної допомоги – медичну освіту;

– для проведення занять з навчання водінню транспортних засобів – освіту не нижче професійно-технічної, посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії, трирічний стаж керування транспортними засобами відповідної категорії, свідоцтво на право навчання водінню транспортними засобами відповідної категорії.

4.4. Педагогічні працівники, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, повинні знати законодавство з питань організації перевезень пасажирів та вантажів.

4.5. Для визначення відповідності педагогічного працівника навчального центру займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової  атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

4.6.  Права та обов’язки педагогічних працівників центру професійного навчання визначаються статутом Таврійського державного агротехнологічного університету.

4.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру ректор Таврійського державного агротехнологічного університету у порядку, визначеному чинним законодавством.

Педагогічні працівники центру приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. 

 

  1. Управління центром професійного навчання

5.1. Для керівництва центром професійного навчання ректор ТДАТУ призначає керівника центру.

5.2  Керівник центру:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

б) діє від імені Таврійського державного агротехнологічного університету;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності навчального центру;

г) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) готує та погоджує, в межах своєї компетенції, накази і розпорядження;

е) готує та погоджує з проректором з НПР навчальні плани та програми.

Положення про центр професійного навчання Таврійського державного агротехнологічного університету