imagesПланування є ключовим аспектом ефективної діяльності з місцевого економічного розвитку, оскільки воно підвищує спроможність громади пристосуватися до майбутніх подій; допомагає втілити в певній формі цілі та завдання місцевого економічного розвитку громади; зменшує ризик непідготовленої, спонтанної реакції на обставини; зменшує ризик помилки та упущення в місцевому економічному розвитку; забезпечує більш продуктивне використання обмежених фінансових та людських ресурсів; полегшує контроль; підвищує ефективність і результативність.

Зміни в практиці розвитку територій за останні 50 років у розвинутих країнах відбулись у трьох напрямах:

1) змінилися рівні відповідальності влади за здійснення розвитку територій (додався місцевий рівень);

2) відбулась зміна суб’єкту управління (агломерація, субрегіон, об’єднані територіальні громади);

3) оновилась методологія практики здійснення процесу розвитку територій (стратегічне планування та проектна діяльність стали нерозривними).

Принципи, на яких повинен ґрунтуватись процес розробки стратегії: акцент на економіку; залучення громадськості (активних гравців); узгодження інтересів громад; гармонізація дій; реалістичність; персоналізація; прозорість; чіткий механізм моніторингу впровадження та внесення змін.

В свою чергу місцеве самоврядування повинно пам’ятати, що:

 1. розвиток створюється бізнесом;
 2. необхідно працювати над залученням продуктивних інвестицій та створенням високотехнологічних робочих місць;
 3. необхідно сприяти розвитку малого підприємництва та формувати кластери (ланцюжки зростання доданої вартості);
 4. потрібно розвивати інфраструктуру, впроваджувати енергоефективні технології, оптимізувати транспортні потоки та визначатися в поведінці із твердими побутовими відходами;
 5. потрібно розвивати партнерські стосунки з бізнесом, працювати з громадою, спонукати до формування суспільного продукту, соціальної та етичної відповідальності.

На сьогоднішній день 23 об’єднані територіальні громади в Запорізькій області уже розробили інвестиційні паспорти громад, в яких надали характеристики їхніх територій та навели проектні пропозиції для інвесторів, які можуть бути реалізовані в межах визначеної територіальної громади. Більше інформації на Інвестиційний портал Запорізької області.

Алгоритм розробки стратегії розвитку громади:

1.Дослідження середовища. Профіль громади – об’єктивний аналіз (населення, забезпеченість житлом, зайнятість, доходи, безробіття, місцева економіка, заклади суспільного користування та інфраструктура, довкілля, програми розвитку). Вивчення думки підприємців – суб’єктивний аналіз, отриманий в результаті опитування (працівники, .інвестиційні плани, ..оцінка рівня послуг місцевої влади та співпраці з бізнесом, потреби місцевого бізнесу, перешкоди розвитку, пропозиції), іноді може бути загальний SWOT аналіз.

2.Вибір пріоритетів та формулювання бачення. Стратегічне бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, бачення того, як місто має виглядати в майбутньому.

3.Організація процесу. Внутрішні ресурси (часові, людські, інтелектуальні, матеріальні, фінансові) . Визначення відповідальних (відділ, особа) за організацію процесу та закріплення функціональних обов’язків. Комітет з розробки стратегічного плану (КСП) . Розклад зустрічей та Графік роботи.

4.Проведення SWOT-аналізу вибраних пріоритетів.

5.Розробка Планів дій.

6. Завершення розробки Стратегічного плану та затвердження його радою:

 • Обговорення планів дій з громадськістю;
 • Визначення пріоритетності оперативних цілей (тобто проектів);
 • Розпис завдання (складові пріоритетних цілей) за відповідними відділами, призначити відповідальних осіб, визначити терміни виконання завдань та джерела фінансування;
 • Оприлюднення Стратегічного плану у ЗМІ, презентація та обговорення його на зборах громадськості (громадські слухання, зустрічі з політичними партіями;
 • Прийняття Стратегічного плану рішенням міської ради як офіційного документу економічного розвитку міста.

7. Упровадження. Моніторинг та коригування:

 • Створення комісії з управління впровадженням (КУВ);
 • Розробка системи звітності та контролю;
 • Запровадження періодичності засідань КУВ;
 • Дотримання графіків виконання завдань;
 • Визначення впливу, міри успіху;
 • Оцінка, аналіз і висновки;
 • Внесення коректив у завдання, можливо оперативні чи навіть стратегічні цілі (критичні питання чи стратегічне бачення змінювати не варто).

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

СТАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ