Експертні системи та бази знань

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович
Посилання:

Мета дисципліни „Експертні системи та бази знань” – надання знань по основам створення експертних систем та баз знань, засвоєння студентами базових
принципів та отримання основних навичок подання і обробки інформації з інтелектуальних систем.
Метою дисципліни „Експертні системи та бази знань” також э надання
знань основних методів рішення задач, їх класифікації та планування, представлення знань в інтелектуальних системах, з питань експертних систем, створення
баз знань, сформувати у студентів знання, вміння та навички необхідні для рішення інтелектуальних задач. Для її досягнення у ході лекційного курсу розглядаються загальні методи рішення задач та їх класифікація. Вивчаються основи теорії створення простих та складних інтелектуальних систем. На лабораторних заняттях і в ході самостійної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних знань, а також даються основи програмування в різних інтелектуальних програмних середовищах.
Завдання дисципліни „Експертні системи та бази знань” надання знань по
основам створення експертних систем та баз знань в системах штучного інтелекту, а
також вивчення принципів роботи в експертних системах та принципів програмування у різних інтелектуальних програмних середовищах.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сутність роботи
в експертних системах, сутність створення баз знань, вміти програмувати за допомогою логічних мов програмування та знати основи та принципи створення інтелектуальних систем.
В результаті вивчення дисципліни „Експертні системи та бази знань” студент повинен
вміти: застосовувати отримані навики роботи при створенні експертних систем та баз знань, вміти вирішувати складні інженерні задачі за допомогою вивченого матеріалу з дисципліни.
В результаті вивчення дисципліни „Експертні системи та бази знань” студент повинен
отримати навички: практичної роботи в експертних системах та
базах знань, програмування у логічних мовах програмування та інтелектуальних

системах.

Робоча програма «Експертні системи та бази знань»__МАГІСТР_122 Комп’ютерні науки(на основі ОС Бакалавр)_Лубко_М2 курс_3 семестр

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни ЕСБЗ

Перелік підручників з дисципліни Експертні системи та бази знань (Магістри 2 курс)

Силабус