Геоінформаційні системи в екології

Спеціальність:
101 «Екологія»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» є формування у
студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі геоінформаційних
систем, забезпечити майбутніх агрономів знаннями та практичними навиками
роботи з інструментальними оболонками геоінформаційних систем на прикладі
ГІС: ArcGIS, «MapInfo» та ін.
Завданнями дисципліни є:
– розкрити студентам зміст курсу «Геоінформаційні системи в екології» як
наукової дисципліни;
– ознайомити студентів з основними поняттями і проблемами використання
геоінформаційних систем та геоінформаційних ресурсів у освітньому процесі;
– надати студентам системні відомості про найтиповіші, найуживаніші, а
також найновіші на час читання курсу програмно-апаратні засоби, які є
перспективними для застосування у освітньому процесі;
– розкрити сучасні підходи до розробки і впровадження сучасних
геоінформаційних систем;
– сформувати систему знань про автоматизоване опрацювання
геокоординованої інформації при географічних дослідженнях;
– розвити у студентів навики й уміння застосовувати засоби комп’ютерних
технологій при виконанні фахових завдань в галузі освіти і загалом наукових
досліджень, перш за все шляхом використання ЕОМ для введення, опрацювання і
візуалізації текстової, статистичної і графічної інформації, наповнення баз
геоданих, роботи з ГІС.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– головні направлення розвитку геоінформаційної індустрії в Україні та
закордоном.
– сутність, визначення та основні принципи функціонування
геоінформаційних систем;
– класи та овновні функції інструментальних ГІС;
– сутність та принципи побудови ГІС-додатків;
– способи технології та технічні засоби створення цифрових карт;
– основні джерела даних для ГІС;
– сутність, методи та операції просторового аналізу;
– базові функції інструментальних програмних засобів ГІС;
– зміст та етапи робіт реалізації ГІС-технологій;
вміти:
– застосовувати комп’ютерну техніку для створення та редагування
електроних карт засобами ГІС;
– накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази
даних в професійної діяльності.

Робоча програма:

Робоча програма «Геоінформаційні системи в екології»__МАГІСТР_101 Агрономія(на основі Бакалавр)_Зінов’єва 2021-22 н.р.
Силабус