Імітаційне моделювання та моделювання систем

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою викладання навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання та моделювання систем» є надання студентам знання основних принципів та методів теорії моделювання, формування у студента чіткого уявлення про сучасні підходи до вирішення оптимізаційних задач, пов’язаних із побудовою комп’ютерних систем, оволодіння методикою проведення імітаційних експериментів і аналізування отриманих результатів; вироблення уміння застосувати комп’ютерні технології для розв’язання поставлених задач.

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння навичками побудови імітаційних моделей складних систем для забезпечення ґрунтовного прийняття рішень щодо управління ними

Робоча програма Імітаційне моделювання та моделювання систем (2021-2022 н. рік)

Силабус