Інформаційні системи та технології

Спеціальність:
201«Агрономія»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
М2
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології в агрономії, засвоєння студентами основ інформаційних технологій та придбання практичних навичок щодо їх ефективного застосування в професійній діяльності, а також для неперервного, самостійного підвищення рівня своєї професійної кваліфікації на основі сучасних освітніх та інформаційних технологій.
Основне завдання практичних занять – розширення і закріплення теоретичних знань у студентів, формування і розвиток умінь та навичок з використання інформаційних технологій в сільському господарстві, принципи застосування в агрономії, основи використання інтернет технологій. Це здійснюється шляхом проведення занять за відповідною тематикою з обов’язковим обґрунтуванням та доведенням доцільності використаних технологій; виконанням індивідуальних завдань. Дана дисципліна представляє основу для подальшого використання інформаційних технологій в процесі вивчення інших дисциплін, виконання наукової роботи, а також використання в професійної діяльності.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: основні поняття інформаційних технологій; методи та засоби проведення комп’ютерної обробки даних; технології організації інформації; технології автоматизації офісу та програмні засоби колективного користування: (текстові редактори (процесори), електронні таблиці, бази даних), графічні редактори (векторної та растрової графіки); локальні та глобальні мережі, інформаційні системи; тощо;
вміти: використовувати технічні пристрої персонального комп’ютера для проведення дослідницьких функцій; працювати на ПК як користувач; працювати в мережі Internet; опанувати пакети автоматизації офісу та програмні засоби колективного користування Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project); ABBY Fine Reader; знаходити інформацію науково-дослідного характеру, використовуючи електронну комп’ютерну мережу; зафіксувати предметну галузь та її об’єкти, вибрати програмний засіб і дібрати (або розробити) технологію для розв’язування поставленої задачі з конкретної предметної галузі

Робоча програма:
Робоча програма 1 семестр М1
Робоча програма 1 семестр М2

 

Силабус