Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Спеціальність:
181 «Харчові технології»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович
Посилання:

Мета дисципліни „Інформаційні технології в інженерних розрахунках” – формування системи знань з комп’ютерного діловодства та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням. Надання теоретичних знань, пов’язаних з роботою з програмами офісного пакету Microsoft Office. Визначення та
ознайомлення з основами алгоритмізації за допомогою мови Visual Basic. Вивчення загальних принципів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та
отримання навичок практичного застосування ООП при розв’язанні типових задач за допомогою мови програмування Visual Basic. Мати уявлення про основні
тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій. Надання теоретичних
знань, пов’язаних з питаннями та принципами робот у пакеті Microsoft Office: у
текстовому редакторі Word та електронними таблицями Excel.
Завдання дисципліни „Інформаційні технології в інженерних розрахунках”
навчити студентів застосовувати основні прийоми та методи ООП в своїй професійній діяльності. Навчити принципам роботи з основними програмами офісного
пакету Microsoft Office: у текстовому редакторі Word та електронними таблицями
Excel.
В результаті вивчення дисципліни „Інформаційні технології в інженерних розрахунках” студент повинен
знати:
– сутність комп’ютерного діловодства;
– правила створення ділових документів;
– основні властивості і вимоги до алгоритмів;
– основні алгоритмічні структури;
– принципи програмування додатків різних типів;
– вимоги до створення програм за допомогою середовища візуального програмування Visual Basic.
вміти:
– застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових
документів різних стилів та рівня складності;
– за допомогою мови Visual Basic створювати додатки для розв’язання
лінійних задач;
– створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами
даних;
– створювати за допомогою мови Visual Basic додатки на базі
розгалужених алгоритмів;
– застосовувати оператори умовного циклу для розв’язання лінійних задач
за допомогою мови Visual Basic;
– створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами
даних з використанням одно та двовимірних масивів.

Методичні вказівки:

_ЛАБОРАТОРНА_№1._ТЕКСТ_(2018)

_ЛАБОРАТОРНА_№2._КОЛОНКИ_(2018)

_ЛАБОРАТОРНА_№3._СПИСКИ_(2018)

1_-_Форматування_у_CALC_1_2013

2_-_Обчислення_у_CALC_2_2013

Метода_ККТ_СР

Робоча програма:

Робоча програма ІТІР (ХТ), 2021-22 н.р.

РП_Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Посібники:

Перелік підручників з дисципліни Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Силабус