«Інформатика та інформаційні системи»

Спеціальність:
181 «Харчові технології»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1

Мета навчальної дисципліни є вивчення основ інформатики та
програмного забезпечення ПЕОМ, формування у майбутніх технологів знань
щодо сучасних інформаційних технологій і систем, їх раціонального
використання, а також практичних умінь ефективного застосування сучасних
інформаційних технологій у процесі практичної діяльності, отримання умінь
роботи з комп’ютерною технікою та офісними програмами.
Завданням дисципліни є вивчення загальних положень щодо створення
ділових документів, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет та набуття навичок
практичного застосування прикладного програмного забезпечення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– зміст основних понять інформатики та інформаційних технологій і систем;
– сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій, загальну
структуру ЕОМ та основні принципи побудови ЕОМ, характеристики та
функціональне призначення технічних засобів;
– поняття про програми-утиліти, їх класифікацію, функціональне призначення
та характеристики;
– інформаційні технології автоматизації офісу, основні характеристики та
функціональні можливості текстових і табличних процесорів;
– основні характеристики і функціональні можливості систем управління
базами даних (СУБД);
вміти:
– користуватися можливостями операційної системи Windows;
– користуватися сервісними програмами під час роботи з дисками, папками та
файлами;
– налаштовувати середовище засобами операційної системи, користуватися
послугами електронної пошти, інформаційно-пошуковими системами
Internet;
– складати алгоритми розв’язання задач;
– ефективно застосовувати сучасні інформаційні технології та системи в
практичній діяльності;
– забезпечувати захист інформації на ПК;
– застосовувати набуті знання для пошуку, обробки й подання інформації,
необхідної для здійснення процесів управління технологічними процесами в
харчовій галузі.

Робоча програма:

Робоча програма ІІС(2022-2023 н.рік)

Силабус