Інтелектуальний аналіз даних

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

Мета дисципліни “Інтелектуальний аналіз даних” (ІАД) – вивчення методів сучасної обробки даних – інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку у необроблених масивах даних раніше невідомих, практично корисних знань та закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів та різних інструментальних засобів, що використовуються Data Mining; розгляд практичних прикладів застосування Data Mining; підготовка студентів до самостійної роботи з розв’язання різних економічних задач засобами Data Mining та розробки інтелектуальних систем. Розглядаються такі загальні поняття: статистичні пакети; нейроні мережі; еволюційні методі і алгоритми пошуку логічних закономірностей.

Завдання курсу – навчитися застосовувати сучасні інформаційні технології і програмні системи для обробки експериментальних і статистичних даних.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • базові визначення, основні етапи аналізу і інтерпретації даних;
  • змістову і математичну постановку основних задач аналізу даних та способи їх розв’язку;
  • сутність і властивості основних алгоритмів інтелектуального аналізу даних;
  • основи організації та технології обробки експериментальних і статистичних даних на комп’ютері.

вміти:

  • обґрунтовувати вибір засобів і методів для розв’язку конкретних задач аналізу даних;
  • створювати і застосовувати типові математичні моделі для дослідження явищ і процесів за результатами спостережень при розв’язку задач: класифікації, регресії, кластерізації, пошуку асоціативних правил;
  • обирати засоби та методи обробки експериментальних даних для ефективного застосування;
  • представляти результати аналізу в зручному для сприйняття вигляді, інтерпретувати їх у відповідності з поставленою задачею.

Робоча програма:

Робоча програма «Інтелектуальний аналіз даних» 4к і 2СКН, 2022-23 н.р.

Силабус