Математична статистика в екології

Спеціальність:
101 «Екологія»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна
Посилання:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета 
вивчення дисципліни «Математична статистика в екології»
складається в реалізації наступних напрямів:
1) підготувати випускника, що володіє засобами математикостатистичного аналізу даних;
2) отримання базових знань та формування основних навиків
математичної статистики, необхідних для розв’язання задач, що виникають в
практичній діяльності.
Задачі дисципліни:
1) Вивчення теоретичних основ дисципліни;
2) Засвоєння методів розв’язку задач математичної статистики на
комп’ютері.
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– Основні поняття основ математичної статистики;
– Види варіаційних рядів та їх числові характеристики;
– Методи статистичної оцінки та перевірки статистичних гіпотез;
вміти:
– Здійснювати аналіз та обробку даних, необхідних для розв’язання
задач;
– Використовувати вивчені закони розподілу випадкових величин в
практичних задачах;
– Досліджувати статистичними методами технологічні процеси
– Застосовувати програмні засоби для обробки даних.

Рабоча програма “Математична статистика в екології” (2021-22 н.р.)

Силабус