Математичні методи обгрунтування рішень

Спеціальність:
263 «Цивільна безпека»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями і методами теорії прийняття рішень, з класами задач, які можуть бути розв’язані за допомогою теорії прийняття рішень.
Завдання дисципліни навчити студентів основним теоретичним положенням та практичним методам прийняття рішень, які необхідні для фахівців з інформаційних технологій проектування. Дисципліна має самостійне значення як формуюча модель спеціаліста, що працює в галузі інформаційних технологій.
Вивчення дисципліни завершує загально-технічну та загальну інженерну
підготовку фахівця.
Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
Студент, що вивчив курс, повинен знати:
– принципи та критерії прийняття рішень в умовах визначеності,
стохастичних факторів, невизначеності та конфліктних ситуацій;
– моделі та методи багатокритеріальної оптимізації (прийняття рішень
при наявності багатьох критеріїв);
– методи прийняття рішень в конфліктних ситуаціях (ігрові задачі
прийняття рішень);
– основи теорії корисності:
– методи обробки експертної інформації.
Студент по закінченні вивчення курсу повинен
вміти:
– формалізувати задачі прийняття рішень;
– обґрунтовано вибрати метод та алгоритм оптимізації рішень для
побудованої моделі задачі;
– знаходити компромісні розв’язки багатокритеріальних задач
прийняття рішень;
– застосовувати експертні процедури та технології прийняття рішень;
– програмно реалізувати розроблений алгоритм та знайти оптимальне
рішення поставленої задачі.
В результаті вивчення курсу студент повинен отримати
навички:
– в прийнятті рішень в умовах визначеності, ризику, нечіткої
невизначеності;
– використання отриманих знань для успішного засвоєння програми за
спеціальністю.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни ММОР

Перелік підручників з дисципліни “ММОР”

Силабус