Методи та системи штучного інтелекту

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович
Посилання:

 

Мета дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” – надання знань по основам систем штучного інтеле­кту, засвоєння студентами базових принципів та отримання основних нави­чок подання і обробки інформації. Метою також э надання знань основних методів рішення задач, їх класифікації та планування, представлення знань в інтелектуальних системах, з питань експертних систем, систем розуміння природної мови, та систем машинного зору, сформувати у студентів знання, вміння та навички необхідні для рішення інтелектуальних задач. Для її досягнення під час вивчення  розглядаються загальні методи рішення задач та їх класифікація. Вивчаються основи теорії інтелектуальних систем. На лабораторних заняттях і в ході самостійної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних знань, а також даються основи програмування в логічній мові високого рівня Пролог.

Завдання дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” надання знань по основам систем штучного інтеле­кту, а також  вивчення принципів роботи в експертних системах та принципів програмування у логічній мові високого рівня Пролог.

В результаті вивчення дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” студент повинен знати: сутність роботи в експертних системах, вміти програмувати за допомогою логічної мови програмування високого рівня Пролог та знати основи та принципи створення систем штучного інтелекту.

В результаті вивчення дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту”  студент повинен вміти: застосовувати отримані навики роботи при створенні експертних систем та вміти вирішувати складні інженерні задачі за допомогою логічної мови програмування високого рівня Пролог.

В результаті вивчення дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” студент повинен отримати навички: практичної роботи в експертних системах та програмування на логічній мові високого рівня Пролог.

 

Дана дисципліна викладається для:

  1. Студентів 4 курсу (8 семестр) за  напрямом підготовки 6.050101 ”Комп’ютерні науки” ОКР „Бакалавр” (на основі молодшого спеціаліста)
  2. Студентів 3 курсу (5 семестр) за  напрямом підготовки 6.050101 ”Комп’ютерні науки” ОКР „Бакалавр” (на основі повної загальної середньої освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА_Методи та системи штучного інтелекту_Бакалавр_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОС «Молодший спеціаліст»)_Лубко Д.В _1С курс 1 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Методи та системи штучного інтелекту_Бакалавр_122 Комп’ютерні науки_(на основі повної загальної середньої освіти)_Лубко Д.В_3 курс 5 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Методи та системи штучного інтелекту_Бакалавр_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОС «Молодший спеціаліст»)_Лубко Д.В _2С курс 4 семестр

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Силабус 3 курс

Силабус 2С курс

Силабус 1С курс

підручники