Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна

Метою дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є оволодіння сучасними теоретичними концепціями проведення наукових досліджень, практичне їх застосування у своїй
дослідницькій роботі та ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності.
Завданнями курсу є:
– надати інформацію з основних термінів науки;
– надати інформацію з наукових шкіл;
– надати інформацію з принципів організації наукового дослідження: вибору
теми дослідження і основних етапів дослідження;
– надати інформацію з методів дослідження;
– навчити студента готувати доповідь, повідомлення;
– навчити студента правильно оформлювати результати дослідження;
– ознайомити з особливостями захисту інтелектуальної власності в Україні і
правилами оформлення заявки на корисну модуль і винахід.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– принцип організації науково-дослідницької роботи;
– методологічні основи наукового пізнання і творчості;
– методи теоретичних і емпіричних досліджень;
– етапи науково-дослідницької роботи;
– правила оформлення результатів наукової роботи;
– побудову системи ІВ в Україні;
– нормативно-правову базу ІВ;
– методику проведенні патентних досліджень;
– правила подання заявок на охорону об’єктів ІВ.
вміти:
– самостійно формулювати задачі дослідження;
– оформлювати результати наукового дослідження;
– визначати об’єкти інтелектуальної власності;
– реєструвати об’єкти інтелектуальної власності в Україні;
– захищати об’єкти інтелектуальної власності.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни МНДзОІВ (2021-22 н.р.)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Силабус