Моделювання технологічних процесів і систем

Спеціальність:
201 «Агрономія»
СВО:
Бакалавр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

Мета вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів і систем» складається в реалізації наступних напрямів: 1) підготувати випускника, що володіє засобами математикостатистичного аналізу даних; 2) отримання базових знань та формування основних навиків математичної статистики, необхідних для розв’язання задач, що виникають в практичній діяльності. Задачі дисципліни: 1) Вивчення теоретичних основ дисципліни; 2) Засвоєння методів розв’язку задач математичної статистики на комп’ютері.

Після вивчення дисципліни студент повинен

знати: – Основні поняття основ математичної статистики; – Види варіаційних рядів та їх числові характеристики; – Методи статистичної оцінки та перевірки статистичних гіпотез;

вміти: – Здійснювати аналіз та обробку даних, необхідних для розв’язання задач; – Використовувати вивчені закони розподілу випадкових величин в практичних задачах; – Досліджувати статистичними методами технологічні процеси – Застосовувати програмні засоби для обробки даних

Робоча програма з дисципліни “Моделювання технологічних процесів і систем”(2021-2022н.рік)

Перелік підручників з дисципліни “Моделювання технологічних процесів і систем”

Перелік методичних вказівок з дисципліни

Силабус