Сучасні інформаційні системи у бізнезпроцесах

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
Провідний викладач:
Прийма Сергій Миколайович
Посилання:

Мета дисципліни «Сучасні інформаційні системи у бізнеспроцесах» –  ознайомлення з можливостями сучасних інформаційних технологій і систем програмування у бізнеспроцесах, формування навичок їх ефективного використання у процесі розробки, впровадження і супроводу організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних систем.

Завданнями дисципліни є:

–  ознайомлення зі змістом тенденцій розвитку сучасних інформаційних технологій і систем програмування, що використовуються в соціально-економічній сфері;

– ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними  інформаційними технологіями і системами  програмування;

– ознайомлення з основами розробки, впровадження і супроводу організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних систем;

– набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій і систем програмування у бізнеспроцесах.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методологію системного аналізу для дослідження моделей об’єктів і процесів, проектування та експлуатації  інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності;

–  структури даних та фундаментальні алгоритми, методології та інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і технологій проектування і розроблення програмних продуктів соціально-економічного призначення;

–  принципи,  технології та інструментальні засоби створення баз даних та їх інтеграції в архітектуру клієнт-сервер;

– стандарти, методи, технології і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем соціально-економічного призначення.

вміти:

– здійснювати формалізований опис задач в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії;

– забезпечувати організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення;

– здійснювати опис предметної області, застосовувати принципи системного підходу до моделювання і проектування систем та об’єктів інформатизації;

– здійснювати системний аналіз бізнес-процесів систем управління, розкривати та аналізувати багатофакторні ризики; знаходити рішення слабо структурованих проблем;

– здійснювати аналіз та моделювання бізнес-процесів, розроблювати  функціональні моделі організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування інформаційних систем;

– розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук,  створювати надійне та ефективне програмне забезпечення;

– використовувати методи, технології та інструментальні засоби для проектування і розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань у різних бізнеспроцесах;

– використовувати методології, технології та інструментальні засоби управління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміння готувати проектну документацію.

РОБОЧА ПРОГРАМА_Сучасні інформаційні системи у бізнеспроцесах_МАГІСТР_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОС «Бакалавр»)_Прийма С.М._1М_1 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Сучасні інформаційні системи у бізнеспроцесах_МАГІСТР_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОС «Бакалавр»)_Прийма С.М._1М_2 семестр

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Перелік підручників з дисципліни “Сучасні інформаційні системи у бізнезпроцесах”

Силабус