СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна
Посилання:

Метою дисципліни є розвиток системного мислення,усвідомлення необхідності застосування основних засад системного аналізу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у інформаційних системах; надати студентам основні знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних
міждисциплінарних проблем, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики, що необхідні фахівцям з інформаційних технологій, формування умінь та компетенцій для прикладного застосування практичних інструментів системного аналізу для вирішення завдань міждисциплінарного характеру.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними принципами структурного системного аналізу та їх застосуванням у сучасному програмуванні.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
– основніпоняття:система,елемент,взаємозв’язок,мета,результат,модель,моделювання;
– поняття декомпозиції та агрегування,
– поняття системного аналізу та його основні етапи;
– системно-теоретичний та математичний опис систем;
– методи набуття знань для систем підтримки прийняття рішень

Вміти:
– застосовувати системний аналіз як методологію вирішення проблем;
– формулювати основні системно-теоретичні задачі;
– створювати моделі систем;
– застосовувати метод декомпозиції та метод агрегування для вирішення практичних завдань;
– користуватися математичним та аналітичним інструментарієм для прийняття рішень в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків.

 

Робоча програма «Системний аналіз»__БАКАЛАВР_122_Комп’ютерні науки(на основі повної загальної середньої освіти)_Зінов’єва_3 курс 6 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Системний аналіз_Бакалавр_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)_Зінов’єва О.Г_1С_2 семестр

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Силабус

ЛІТЕРАТУРА