Теорія прийняття рішень (ПУ)

Спеціальність:
281 "Публічне управління та адміністрування"
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Мета дисципліни „Теорія прийняття рішень” – ознайомити студентів з основними поняттями і методами теорії прийняття рішень, з класами задач, які можуть бути розв’язані за допомогою теорії прийняття рішень.

Завдання дисципліни „Теорія прийняття рішень” навчити студентів основним теоретичним положенням та практичним методам прийняття рішень, які необхідні для фахівців з інформаційних технологій проектування.

Дисципліна має самостійне значення як формуюча модель спеціаліста, що працює в галузі інформаційних технологій.
Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
Студент, що вивчив курс, повинен знати:
– принципи та критерії прийняття рішень в умовах визначеності,
стохастичних факторів, невизначеності та конфліктних ситуацій;
– моделі та методи багатокритеріальної оптимізації (прийняття рішень
при наявності багатьох критеріїв);
-методи прийняття рішень в конфліктних ситуаціях (ігрові задачі
прийняття рішень);
– основи теорії корисності:
– методи обробки експертної інформації.
Студент по закінченні вивчення курсу повинен 
вміти:
– формалізувати задачі прийняття рішень;
– обґрунтовано вибрати метод та алгоритм оптимізації рішень для
побудованої моделі задачі;
– знаходити компромісні розв’язки багатокритеріальних задач
прийняття рішень;
– застосовувати експертні процедури та технології прийняття рішень;
– програмно реалізувати розроблений алгоритм та знайти оптимальне
рішення поставленої задачі.
В результаті вивчення курсу студент повинен отримати 
навички:
– в прийнятті рішень в умовах визначеності, ризику, нечіткої
невизначеності;
– використання отриманих знань для успішного засвоєння програми за
спеціальністю.

Робоча програма «Теорія прийняття ріщень»__БАКАЛАВР_281 ПУ(на основі повної загал.серед.освіти)_Зінов’єва_4 курс 7 семестр

Робоча програма «Теорія прийняття ріщень»__БАКАЛАВР_281 ПУ(на основі ОКР Молодший спеціаліст),Зінов’єва_3С курс 5 семестр

Силабус