Технологія створення програмних продуктів 2С та 4

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» є надання студентам знань та навичок по засадам створення простих і складних програмних продуктів, а саме вивченню застосування національних і міжнародних стандартів в області інформаційних технологій, методології створення інформаційних систем, планування, контролю і оптимізації процесів
розробки програмного забезпечення.
Завданнями дисципліни є:
– вивчення специфіки розробки програмних продуктів;
– вивчення національних і міжнародних стандартів в області розробки
програмного забезпечення;
– ознайомлення із методологіями розробки програмного забезпечення;
– вивчення чинників, які впливають на розробку програмного забезпечення;
– вивчення архітектури програмного забезпечення;
– вивчення вимог до програмного продукту;
– ознайомлення з поняттями валідація, верифікації і тестування програмного
продукту;
– ознайомлення із правила супроводу програмного забезпечення;
– вивчення документації по супроводу програмного забезпечення на всіх
стадіях його розробки;
– вивчення методики проектування програмних продуктів за допомогою
спеціалізованих програмних середовищ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– суть і зміст специфіки розробки програмних продуктів;
– життєвий цикл програмного продукту;
– національні і міжнародні стандарти в області розробки програмного
забезпечення;
– методології проектування програмних продуктів;
– вимоги, які пред’являються до програмних продуктів;
– засоби розробки програмних продуктів.
вміти:
– здійснювати документування опису вимог до програмного забезпечення;
– будувати архітектуру програмних продуктів за допомогою спеціалізованих
програмних засобів.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

 

Робоча програма з дисципліни ТСПП

Перелік підручників з дисципліни “ТСПП”

ТСПП Силабус