Malkina Vira Mikhailivna

Посада: Professor at the Department of Computer Sciences

Базова вища освіта: Dnipropetrovsk State University, specialty "Mathematics", 1989 Kharkiv National University of Radio Electronics, specialty "Software Engineering", 2016

Вчене звання: Professor at the Department of Applied Mathematics and Computer Engineering, 2007 Certificate 12PR№004920

Науковий ступінь: Holder of an Advanced Doctorate (Doctor of Science) in Engineering Sciences
Specialty 05.01.01 - applied geometry, engineering graphics 2005
diploma ДД №004700

Email: vira.malkina@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Geometric modeling

Досвід наукової та викладацької діяльності: Head of the scientific subprogram "Computer modeling of phenomena and processes in the agro-industrial complex" № state registration 0111U001949 .
Work as a part of NMK of Ukraine 122 "Information systems and technologies". Co-author of the standard of higher education of Ukraine in the specialty 126 Information systems and technologies OQR bachelor. (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of April 6, 2016 №375)
Work as a member of the jury of the All-Ukrainian competition of student research papers on information technology, Khmelnytsky National University, Khmelnytsky (2015, 2016)
Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine .
Supervisor of 2 defended PhD theses (Titova OV, Pykhteeva IV)
Now - scientific consultant of the doctoral dissertation (OV Velichko)
From 2000 to 2013 he was a member of the specialized scientific council K 18.819.02 (specialty 05.01.01- Applied geometry engineering graphics, (from 2007 D 18.819.02). From 2000 to 2005 he was the scientific secretary of this council .

Compliance with license requirements Ph.D. prof. Malkina VM

Основні наукові праці

SUMMARY 2021 Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., ... & Omelian, A. (2021). The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 350-359.
Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Priss, О., Herasko, T., & Тymoshchuk, Т. (2021). Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research 19(X), xxx–ccc, 2021 https://doi.org/10.15159/AR.21.004
ПЕРЕЛІК 2020 Малкіна В. М. Методика побудови регресійних моделей в умовах ефекту мультиколінеарності / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» с. 9-11

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» с. 49-52

Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.

Realizationof the "Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19

Сердюк М. Є., Іванова І. Є., Малкіна В. М., Крівонос І. А., Тимощук Т. М, Євстафиєва К. С. Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів// Наукові горизонти Scientific Horizons. Випуск 3(88). Житомир, 2020. С. 127-135

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Малкіна В. М., Шкіндер-Барміна А. М., Кривонос І. А. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник Аграрної науки Причорномор’я. 2019. № 4.

Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020. doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,ViacheslavOsadchyi,OksanaStrokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019
SUMMARY НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) - Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 2018 – С. 98-101

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15

Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214

2. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-Drop.

Малкіна В.М. Методика аналізу зображень однотипних об’єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інвариантів Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2016. - Вип. 6, Т. 1. С. 276-281

Строкань О.В. Малкіна В.М. Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 6с.– електронне видання. Наукове фахове видання

Строкань О.В. Малкіна В.М. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 7с.– електронне ви-дання. Наукове фахове видання.

В.М. МАЛКИНА, Оксана ЕРЕМЕНКО МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka1, S.M. Kalenska2, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

ЄРЕМЕНКО О.А., КАЛЕНСЬКА С.М., КАЛИТКА В.В., МАЛКІНА В.М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного степу України

Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka, S.M. Kalenska, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів.. Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: [б. в.], 2015. - вип.2 - ISSN 1681-7710

Малкіна В.М., Величко О.В. Відновлення кривої за її нормалями в системі точок Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 14. Т.2- Мелітополь: ТДАТУ, 2014. С.134-138

Малкіна В.М., Прісс О.П., Калитка В.В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів Східно-Європейський журнал передових технологій. Технологии и.Харків:??? – 2014. - №5/11 (71) ІSSN 1729-3774 оборудование пищевых производств

Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика визначення показників вибіркових даних сільськогосподарчих культур на основі аналізу їх зображень Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – С. 199-200

Малкіна В.М., А.О. Бездітний Використання MECHANICAL APDL для розрахунку власних коливань лопаток турбін у системі кінцево-елементного аналізу ANSYS WORKBENCH Регіональний міжвузівський збірник наукових праць.
Дніпропетровськ: Системні технології. - 2013., Випуск 1(84).–С.125-128

Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,Viacheslav Osadchyi,Oksana Strokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Малкіна В.М., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТЕПЛО- ТА ВОЛОГООБМІНУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ СИРОВИНИ У ЗЕРНОСХОВИЩІ/ СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
– Мелітополь: ФОП Однорог. Т.В. 2019. –Частина 1. с. 156-159.

Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ MAPLE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»/ СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
– Мелітополь: ФОП Однорог. Т.В. 2019. –Частина 2. с. 70-71.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г.Математична статистика в агрономії, Практикум. – Мелітополь: Люкс, 2021. – 130 с.
Малкіна В.М. Чисельні методи в інформатиці [Текст]/посібник-практикум/ В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва. – Мелітополь: ІПЦ «Люкс» ЧП Верескун. 2019. – 140 с.

В.М., Найдиш А.В., Верещага В.М. Малкіна В.М.Основи прикладної дискретної геометрії (навчальний посібник). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Мелітополь, 2007. – 194 с.
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г. Інтелектуальний аналіз даних: Лабораторний практикум. Частина І – Мелітополь: Люкс, 2021. – 150 с.
Дослідження операцій: навчальний посібник / В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва, М.Ю. Мірошниченко. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 201 с.

Навчальні дисципліни

Основні види діяльності, досягнення

Teaching activities: Professor of the Department of Computer Science, Tavriya State Agrotechnological University
Research: Scientific activity in accordance with the research program Research Institute of TSATU "Mechanization of agriculture in the south Of Ukraine "within the program" Development of scientific bases, systems, technologies and technical means to ensure food security of the southern region Of Ukraine ". Head of the scientific subprogram "Computer modeling of phenomena and processes in agro-industrial complex »№ state registration 0111U001949 .
Organizational activities: Work as a part of NMK of Ukraine 126 «Information systems and technologies ". Co-author of the standard of higher education of Ukraine in the specialty 126 Information systems and technologies OQR bachelor (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from April 6, 2016 №375)
Work as a part of NMK of Ukraine 122 "Information systems and technologies". Co-author of the standard of higher education of Ukraine in the specialty 126 Information systems and technologies OQR bachelor. (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of April 6, 2016 №375)
Work as a member of the jury of the All-Ukrainian competition of student research papers on information technology, Khmelnytsky National University, Khmelnytsky (2015, 2016)
Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine .
Supervisor of 2 defended PhD theses (Titova OV, Pykhteeva IV)
Now - scientific consultant of the doctoral dissertation (OV Velichko)
From 2000 to 2013 he was a member of the specialized scientific council K 18.819.02 (specialty 05.01.01- Applied geometry engineering graphics, (from 2007 D 18.819.02). From 2000 to 2005 he was the scientific secretary of this council .

Нагороди, заохочення, почесні звання:
She was awarded the award of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Excellence in Education of Ukraine", the award of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Excellence in Agricultural Education and Science III degree".

Advanced training, internship

National University of Life 2012 to increase pedagogical activity

Kharkiv National University of Radio Electronics in 2013 for the course “Information technologies for design, analysis and modeling of systems”

Institute of Postgraduate Education 2017

International online internship «Models and technologies of education in international education practices of universities “on the basis of the Republican Institute of Higher Education, May 13-25, 2021. 72 years. Certificate № 00154

 

Certificates and certificates

Certificate “Modern computer and information systems and technologies “TSATU 2020