Лубко Дмитро Вікторович

Посада:
Заступник декана факультету ЕКТ по навчальній роботі напрямку КН.
доцент кафедри «Комп’ютерні науки»

Базова вища освіта:
Таврійська державна агротехнічна академія. Закінчив у 1999 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра.
диплом АР №11841605 Друга вища освіта - Харківський національний університет радіоелектроніки. Кваліфікація „Аналітик комп’ютерних систем” за спеціальністю „Інженерія програмного забезпечення”.
Освітній ступінь – магістр. Рік закінчення – 2013. диплом серія ХА №44203702

Вчене звання: Доцент
В 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри „Інформаційні технології” диплом 12ДЦ №037202

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2006 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва диплом ДК №000011

Email: dmytro.lubko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інтелектуальні системи
  • експертні системи
  • логічні мови програмування робототехніка проектування автоматизованих систем за допомоги плаформи Arduino

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 2013 року – член Методичної Ради факультету ІКТ.
З 2013 року – член Ради факультету ІКТ.
З 2013 року – відповідальний за наукову роботу на кафедрі комп’ютерних наук.
З 2013 року – заступник декана факультету ІКТ з виховної роботи (позаштатно).
З 2016 - куратор групи 41 КН.
З 2017 року – заступник завідуючого кафедри «Комп’ютерні науки»
З 2019 року – член Методичної Ради факультету ЕКТ.
З 2019 року – член Ради факультету ЕКТ.
З 2019 року – заступник декана факультету ЕКТ по навчальній роботі напрямку КН.
Відповідність ліцензійним вимогам к.т.н., доцент Лубко Д.В.


Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19.
Прийма С.М., Строкань О.В., Лубко Д.В., Литвин Ю.О., Білик Н.І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 11-21.
Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.
Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.
Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.
Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.
Лубко Д.В. Інформаційне WEB-забезпечення EURES. Використання пошукувачами європейського порталу з послуг трудового посередництва. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С. 60-65. Лубко Д.В. Використання роботодавцями web-платформи EURES, як гарантованого засобу покращання послуг трудового посередництва/Д.В. Лубко// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – С. 65-70. Лубко Д.В. Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, Д.В. Лубко Д. В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Том 2. – с. 286-294.
Лубко Д.В. Створення інформаційної системи діагностування несправностей ПК та рекомендацій по їх усуненню/ Д.В. Лубко// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. - Бердянськ, 2018. – С. 93-97. Лубко Д.В. Вибір технології розведення курей шляхом проектування інформаційно-довідкової системи / Д.В. Лубко // ІХ Всеукраїнська науковопрактична конференція: „Інформаційні технології в освіті та науці”. Збірник наукових праць. (18-19 травня 2017 р.). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - №1 (19). – Мелітополь, 2017. С.165-169. Лубко Д.В. Створення інформаційної системи діагностування неисправностей ПК та рекомендацій по їх усуненню / Д.В. Лубко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції студентів і молодих вчених (14-15 листопада 2018). - Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – с.93-97.
Лубко Д.В. Проблеми побудови та навчання штучного інтелекту / Д.В. Лубко. А.В. В’юник // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістратів і студентів ТДАТУ (до 80-річчя Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – с.42.
Лубко Д.В. Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 4 (150). - Харьків, 2017. C. 170-174. Наукове фахове видання.
Лубко Д.В. Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки ТСР з’єднань / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 5 (151). - Харьків, 2017. C. 138-144. Наукове фахове видання.
Лубко Д.В. Методологія проектування Аrduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2017. - №32 (1254). С. 62-67. Наукове фахове видання.
Лубко Д.В. Вибір технології розведення курей шляхом проектування інформаційно-довідкової системи / Д.В. Лубко // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція: „Інформаційні технології в освіті та науці”. Збірник наукових праць. (18-19 травня 2017 р.). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - №1 (19). – Мелітополь, 2017. С.165-169
Лубко Д.В. Інформаційна система кафедри вишу з підсистемою підтримки контролю дистанційного навчання та обліку успішності / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 85-87.
Лубко Д.В. Інформаційна система розрахунку технологічних карт вирощування просапних культур / Д.В. Лубко, О.Є. Мацулевич // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 88-89.
Лубко Д.В. Проектування довідкової інтелектуальної експертної системи для вівчарства у приватних господарствах країни / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2017. – Vol.5, №3. – pp. 1 – 18.
Лубко Д.В. Експертне оцінювання як важливий фактор працездатності експертної системи / Д.В. Лубко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти» (23 квітня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро: ГО «НОК». – С. 37–41.
Лубко Д.В. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів / Д.В. Лубко, О.Г. Зінов’єва, С.В. Шаров // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 15-21. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.02.
Лубко Д.В. Інформаційне WEB-забезпечення EURES. Використання пошукувачами європейського порталу з послуг трудового посередництва // Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції». ТДАТУ. 2019. – С. 60-65.
Лубко Д.В. Використання роботодавцями WEB-платформи EURES, як гарантованого засобу покращання послуг трудового посередництва // Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції». ТДАТУ. – С. 65-70.
Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів. Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 15-21. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.02. Наукове-фахове видання. ISSN: 1681-7710, ISSN (Online): 2518-1696
Лубко Д.В. Використання роботодавцями WEB-платформи EURES, як гарантованого засобу покращання послуг трудового посередництва. Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. - Частина 2. – С.65-70.
Лубко Д.В. Експертне оцінювання як важливий фактор працездатності експертної системи. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти», м. Дніпро). – Дніпро: ГО «НОК». – С. 37–41.
Лубко Д.В. Особливості використання єдиного інформаційного інтернет-ресурсу EURES з послуг трудового посередництва з боку роботодавців. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародний електронний науково-практичний журнал „WayScience”. (6-7 червня 2019). – Дніпро, 2019. – С.1029-1035.
Лубко Д.В. Аналіз європейського порталу вакансій EURES з погляду його використання пошукувачами для майбутнього працевлаштування. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародний електронний науково-практичний журнал „WayScience”. (6-7 червня 2019). – Дніпро, 2019. – С.1036-1041.
Лубко Д.В., Дроздов О.О. Платформа Arduino – як засіб проектування та вивчення основ програмування та електротехніки. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII. Всеукр. наук.-техн. конфер., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 76.
Лубко Д.В., Нагорний В.О., Заліканов К.С. Переваги та недоліки платформи Arduino для підготовки майбутніх агроінженерів, енергетиків та фахівців з комп’ютерних наук VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII. Всеукр. наук.-техн. конфер., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 78.
Lubko D., Sharov S., Strokan O. (2019) Software Development for the Security of TCP-Connections. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. P. 99-109. Print ISBN 978-3-030-14917-8. Online ISBN 978-3-030-14918-5. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_11. Scopus.
Лубко Д.В., Шаров С.В. Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць // Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 4 (150). - Харьків, 2017. C. 170-174. Науково-фахове видання.

Лубко Д.В. Розробка онлайн ресурсу для вивчення Visual Basic у курсі візуального програмування для ВНЗ України / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Том 5. № 1. Мелітополь. МДПУ. 2017. C. 190-194.


Лубко Д.В. Розробка експертної системи для вивчення дисципліни «Проектування інформаційних систем» / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Том 5. № 1. Мелітополь. МДПУ. 2017. C. 182-186.


Лубко Д.В. Експертна система з визначення готовності студента до вивчення дисципліни «Програмування розподілених та паралельних систем» / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Том 5. № 1. Мелітополь. МДПУ. 2017. C. 241-244.


Лубко Д.В. Проектування комп’ютерної системи для створення технологічних карт вирощування просапних культур для господарств країни / Д.В. Лубко // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали IX Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2016 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. С.63-67. Науково-фахове видання.


Лубко Д.В. Проектування комп’ютерної системи з агротехнології вирощування овочевих на базі експертної системи / Д.В. Лубко // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали IX Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2016 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. С.67-72. Науково-фахове видання.


Лубко Д.В. Проектування системи з вивчення дисципліни «Програмування розподілених та паралельних систем» Інформаційно-комунікаційні технології навчання: збірник матеріалів / Д.В. Лубко // Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (16–17 березня 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С.60-65. Науково-фахове видання.


Лубко Д.В. Вибір технології розведення курей шляхом проектування інформаційно-довідкової системи / Д.В. Лубко // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція: „Інформаційні технології в освіті та науці”. Збірник наукових праць. (18-19 травня 2017 р.). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - №1 (19). – Мелітополь, 2017. С.165-169


Підручники, навчальні посібники, монографії
Гешева Г.В., Зінов’єва О.Г., Лубко Д.В. "Прикладні комп`ютерні технології", лабораторний практикум, Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 195с.
Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб./укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.
Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб. / С.В. Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність: Заступник декана з виховної роботи факультету ЕКТ
Педагогічна діяльність: Член ради факультету ЕКТ
Член методичної ради факультету ЕКТ
доцент кафедри «Комп`ютерні науки» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність: Відповідальний виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Відповідальний виконавець наукової теми „Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України” УДК 004.932.72: 514.182.7: 519.651 № держреєстрації: 0116U002731
Відповідальний виконавець наукової теми «Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання» (номер державної реєстрації 0119U000272)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
2009 рік. За активну участь в організаційно-методичній роботі – Премія.
2011 рік. За високі досягнення у праці – Подяка.
2019 рік. За високі досягнення у праці – Премія. 2020 рік. Грамота

Підвищення кваліфікації, стажування

 

 

 

 

“Kvazar-Link”

Звіт стажування
Презентація стажування
Договір

 

 

 

 

Член громадської організації “Інноваційні обрії України”

Сертифікати

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

Авторське право на твір «Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt»: № 105395. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Pryima S. M., Strokan O. V., Rogushina J. V., Gladun A. Y., Lubko D. V., Malkina V. M.