Малкіна Віра Михайлівна

Посада: Профессор кафедри Комп'ютерних наук

Базова вища освіта: Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Математика», 1989р. Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення», 2016р.

Вчене звання: Професор кафедри Прикладної математики та комп’ютерної техніки, 2007р. Атестат 12ПР№004920

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Спеціальність 05.01.01- прикладна геометрія, інженерна графіка 2005 р.
диплом ДД №004700

Email: vira.malkina@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • Геометричне моделювання

Досвід наукової та викладацької діяльності: Керівник наукової підпрограми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК» № держреєстрації 0111U001949.
Робота у складі НМК України 122 «Інформаційні системи та технології». Соавтор стандарту вищої освіти України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології ОКР бакалавр. (наказ МОН України від 06 квітня 2016 р. №375)
Робота у складі жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій, Хмельницький Національний Університет, м. Хмельницький (2015, 2016 рр.)
Академік Академії наук Вищої освіти України.
Науковий керівник 2 захищених кандидатських дисертацій (Тітова О.В. , Пихтєєва І.В.).
Зараз – науковий консультант докторської дисертації (Велічко О.В.).
З 2000 по 2013 рр член спеціалізованої вченої ради К 18.819.02 (за спеціальністю 05.01.01- Прикладна геометрія інженерна графіка, (з 2007 р. Д 18.819.02). З 2000 р. по 2005 р. вчений секретар цієї ради.

Відповідність ліцензійним вимогам д.т.н., проф. Малкіна В.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК 2021 Малкіна В.М., Засипко В.П. Програмний модуль аналізу розмірів плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 9–14.
Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., ... & Omelian, A. (2021). The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 350-359.
Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Priss, О., Herasko, T., & Тymoshchuk, Т. (2021). Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research 19(X), xxx–ccc, 2021 https://doi.org/10.15159/AR.21.004
ПЕРЕЛІК 2020 Малкіна В. М. Методика побудови регресійних моделей в умовах ефекту мультиколінеарності / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» с. 9-11

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» с. 49-52

Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.

Realizationof the "Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19

Сердюк М. Є., Іванова І. Є., Малкіна В. М., Крівонос І. А., Тимощук Т. М, Євстафиєва К. С. Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів// Наукові горизонти Scientific Horizons. Випуск 3(88). Житомир, 2020. С. 127-135

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Малкіна В. М., Шкіндер-Барміна А. М., Кривонос І. А. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник Аграрної науки Причорномор’я. 2019. № 4.

Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020. doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,ViacheslavOsadchyi,OksanaStrokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) - Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 2018 – С. 98-101

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15

Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214

2. Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-Drop.

Малкіна В.М. Методика аналізу зображень однотипних об’єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інвариантів Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2016. - Вип. 6, Т. 1. С. 276-281

Строкань О.В. Малкіна В.М. Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 6с.– електронне видання. Наукове фахове видання

Строкань О.В. Малкіна В.М. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – 7с.– електронне ви-дання. Наукове фахове видання.

В.М. МАЛКИНА, Оксана ЕРЕМЕНКО МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka1, S.M. Kalenska2, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

ЄРЕМЕНКО О.А., КАЛЕНСЬКА С.М., КАЛИТКА В.В., МАЛКІНА В.М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного степу України

Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

O.A. Yeremenko, V.V. Kalytka, S.M. Kalenska, V.M. Malkina Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe

Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів.. Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків: [б. в.], 2015. - вип.2 - ISSN 1681-7710

Малкіна В.М., Величко О.В. Відновлення кривої за її нормалями в системі точок Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 14. Т.2- Мелітополь: ТДАТУ, 2014. С.134-138

Малкіна В.М., Прісс О.П., Калитка В.В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів Східно-Європейський журнал передових технологій. Технологии и.Харків:??? – 2014. - №5/11 (71) ІSSN 1729-3774 оборудование пищевых производств

Малкіна В.М., Білоус Н.В. Методика визначення показників вибіркових даних сільськогосподарчих культур на основі аналізу їх зображень Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – С. 199-200

Малкіна В.М., А.О. Бездітний Використання MECHANICAL APDL для розрахунку власних коливань лопаток турбін у системі кінцево-елементного аналізу ANSYS WORKBENCH Регіональний міжвузівський збірник наукових праць.
Дніпропетровськ: Системні технології. - 2013., Випуск 1(84).–С.125-128


Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,Viacheslav Osadchyi,Oksana Strokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Малкіна В.М., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТЕПЛО- ТА ВОЛОГООБМІНУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ СИРОВИНИ У ЗЕРНОСХОВИЩІ/ СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
– Мелітополь: ФОП Однорог. Т.В. 2019. –Частина 1. с. 156-159.


Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ MAPLE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»/ СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
– Мелітополь: ФОП Однорог. Т.В. 2019. –Частина 2. с. 70-71.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г.Математична статистика в агрономії, Практикум. – Мелітополь: Люкс, 2021. – 130 с.
Малкіна В.М. Чисельні методи в інформатиці [Текст]/посібник-практикум/ В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва. – Мелітополь: ІПЦ «Люкс» ЧП Верескун. 2019. – 140 с.

В.М., Найдиш А.В., Верещага В.М. Малкіна В.М.Основи прикладної дискретної геометрії (навчальний посібник). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Мелітополь, 2007. – 194 с.
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г. Інтелектуальний аналіз даних: Лабораторний практикум. Частина І – Мелітополь: Люкс, 2021. – 150 с.
Дослідження операцій: навчальний посібник / В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва, М.Ю. Мірошниченко. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 201 с.

Навчальні дисципліни

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність: професор кафедри «Комп`ютерні науки» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність: Наукова діяльність відповідно до програми наукових досліджень Науково-дослідного інституту ТДАТУ «Механізація землеробства півдня України» в рамках програми «Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України». Керівник наукової підпрограми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК» № держреєстрації 0111U001949.
Організаційна діяльність: Робота у складі НМК України 126 «Інформаційні системи та технології». Співавтор стандарту вищої освіти України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології ОКР бакалавр (наказ МОН України від 06 квітня 2016 р. №375)
Робота у складі НМК України 122 «Інформаційні системи та технології». Соавтор стандарту вищої освіти України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології ОКР бакалавр. (наказ МОН України від 06 квітня 2016 р. №375)
Робота у складі жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій, Хмельницький Національний Університет, м. Хмельницький (2015, 2016 рр.)
Академік Академії наук Вищої освіти України.
Науковий керівник 2 захищених кандидатських дисертацій (Тітова О.В. , Пихтєєва І.В.).
Зараз – науковий консультант докторської дисертації (Велічко О.В.).
З 2000 по 2013 рр член спеціалізованої вченої ради К 18.819.02 (за спеціальністю 05.01.01- Прикладна геометрія інженерна графіка, (з 2007 р. Д 18.819.02). З 2000 р. по 2005 р. вчений секретар цієї ради.
Досвід практичної роботи за спеціальністю
 • Інженер по АСУ, м. Дніпропетровськ, НПО «Орбіта», 1989-1993 рр.
 • Інженер- програміст кафедри ПМКТ, ТДАТА, м. Мелітополь, 1993-1994 рр.
 • Нагороди, заохочення, почесні звання:
  Нагороджена відзнакою МОН України “Відмінник освіти України», відзнакою МАП України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня».

  Підвищення кваліфікації, стажування

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  Національний університет біоресурсів у 2012 році за підвищенням педагогічної діяльності

  Харківський національний університет радіоелектроники у 2013 році за курсом “Інформаційні технології проектування,аналізу та моделювання систем”

  ННІ післядипломної освіти 2017р.

  Міжнародне онлайн-стажування «Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов» на базі Республіканського інституту вищої школи, 13-25 травня 2021 року. 72 години. Сертифікат № 00154

  Підвищення кваліфікації в ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» 2021

  Сертифікати та свідоцтва

  Сертифікат “Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи та технології” ТДАТУ 2020