Мірошниченко Микола Юрійович

Посада: Старший викладач кафедри «Комп’ютерні науки»

Базова вища освіта: Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет у 2009 році за спеціальністю «Інформаційні технології проектування»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук В 2014 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Національної металургійної академії України. Спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи диплом К № 019429

Email: mykola.miroshnychenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • тривимірна візуалізація фотограмметричних даних
  • технології захисту інформації

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2013 р. на посаді старшого викладача кафедри комп'ютерних наук .

ВВідповідність ліцензійним вимогам к.т.н., cт.викл. Мірошніченко М.Ю.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.
Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15

Строкань О.В. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80.

Мірошниченко М.Ю. Математична модель тривимірної візуалізації фотограмметричних даних / М.Ю. Мірошниченко // Тези доповідей дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» - Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. - С. 181 -182.

Гнатушенко В.В. Комп'ютерна модель тривимірної візуалізації просторових даних / В. В. Гнатушенко, М.Ю. Мірошниченко // Матеріали Міжнародної наукової конф. «Математичні проблеми технічної механіки-2012» // Дніпродзержинськ: ДДТУ.- 2012. - С. 251.

Гнатушенко В.В. Виділення структурних особливостей проекційних зображень / В. В. Гнатушенко, Н. Ю. Калініна, М.Ю. Мірошниченко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 3(68). - Дніпропетровськ, 2012. - С. 74-78.

Строкань О.В. Інформаційна система забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні /О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. - Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – 3 с.

Малкіна В.М. Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/ В.М. Малкіна, О.Г. Зіновєва, М.Ю. Мірошниченко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. - Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – Т.6, Випуск 2. - С. 8-15. Строкань О.В. Інформаційна система забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні /О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. - Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – 3 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с.

Навчальні дисципліни

  • Технології захисту інформації
  • Моделювання систем
  • Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність: Директор ПП «Мірошниченко» (розробка інформаційних систем) (з 2012 року і по теперішній час).
Наукова діяльність: АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ І НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Відповідальний виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»

Підвищення кваліфікації, стажування

Національна металургійна академія України на підставі прилюдного захисту десертації від 2014 року Кандитат наук

Націольний університет біоресурсів і природокористування України у 2015 році підвищув кваліфікацію Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності

Участь у конференціях

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020.

VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. 14-15 листопада 2018. Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Договір про співпрацю

Довідка

Свідоцтва та сертіфікати

Авторське право на твір «Навчальне видання «Управління ІТ-проєктами: лабораторний практикум»: № 105640. Дата реєстрації 18 червня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.

Авторське право на твір «Конспект лекцій «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»: № 107342. Дата реєстрації 16 серпня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.