Строкань Оксана Вікторівна

Посада: Доцент кафедри «Комп’ютерні науки»

Базова вища освіта: Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки у 2017 році за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»

Вчене звання: Доцент В 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри «Інформаційних технологій» диплом 12 ДЦ № 040559

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2011 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.01.01- прикладна геометрія, інженерна графіка диплом ДК №066716

Email: oksana.strokan@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • комп’ютерне моделювання аероіонізаційного режиму в зоні дихання людини
 • комп’ютерна схемотехніка

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 2017 року - завідувач кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету

Відповідність ліцензійним вимогам к.т.н., доц. Cтрокань О.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Строкань О.В., Верещага Ю.В. Підсистема управління освітленістю інтелектуальної системи «розумний будинок» // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 161-165.
Строкань О.В., Коломоєць Д.А. Інтелектуальна система автентифікації користувачів зa клaвіaтурним почерком// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 166-170.
Авторське право на твір «Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain»: № 104949. Дата реєстрації 28 травня 2021 р. Автори: Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Прийма С.М., Строкань О.В.
Авторське право на твір «Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки»: № 105394. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко.
Авторське право на твір «Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt»: № 105395. Дата реєстрації 9 червня 2021 р. Автори: Pryima S. M., Strokan O. V., Rogushina J. V., Gladun A. Y., Lubko D. V., Malkina V. M.
Авторське право на твір «Навчальне видання «Управління ІТ-проєктами: лабораторний практикум»: № 105640. Дата реєстрації 18 червня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.
Авторське право на твір «Конспект лекцій «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»: № 107342. Дата реєстрації 16 серпня 2021 р. Автори: Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.
Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я.,Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання Control Systems and Computers. 2021. № 2. С. 69-83. URL: http://usim.org.ua/?page_id=14138&lang=en.

2020-21 рік

Науковий твір “Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум»: свідоцтво №101319
дата реєстрації 21.12.2020 р.

Rogushina J, Gladun A., Pryima S., Strokan O. Development of Advisory System Based on Semantic Technologies Open Semantic Technologies for Intelligent System. OSTIS 2021. Communications in Computer and Information Science. 2021. PP. 47-54. Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59
Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19.
Строкань О.В. Інформаційна система ADVISONT. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Слов’янськ, 2021. С.135-139.
Строкань О.В. Застосування семантичних технологій при валідації результатів неформальної та інформальної освіти дорослих. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.182-187.
Літературно-письмовий твір «Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум». Автор: Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101319 від 21.12.2020 р.).
Прийма С.М., Строкань О.В., Лубко Д.В., Литвин Ю.О., Білик Н.І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 11-21.
Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.
Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.
Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.
Строкань О. В. Сучасні підходи до створення інформаційних систем із застосуванням технології опрацювання знань на основі концепції Semantic Web. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 122-127.
Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Автоматизована система управління мікрокліматом інкубаційної станції. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 57-60.
Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.
Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889


2019 рік


Литвин Ю.О., Строкань О.В. СИСТЕМА ПОЛИВУ ГРУНТУ НА ПЛАТФОРМІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO / Литвин Ю.О., О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(157). – Харків, 2019. – С. 90-95.

Строкань О.В. Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання// Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (25-21 червня) ТДАТУ, 2019

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan' О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235

Строкань О.В. Інформаційна система забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні /О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. - Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – 3 с.

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan' О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/

Автоматизована метеостанція моніторингу зовнішніх погодних умов/ О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конфренції «Вплив змін мікроклімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 року) -Миколаїв: Вид-во Миколаївського національного аграрного університету, 2018. – С. 216-218.

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology -- Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology -- Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan' О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/

Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. - 2018. - № 2-3. - С. 226-235..

Строкань О.В. Інформаційно-програмний засіб для системи дистанційного навчання з дисципліни «Організація та обробка електронної інформації» / О.В. Строкань, А.О. Слєпцов // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. – Т.5, Випуск 1. - С. 300-303.

Строкань О.В. Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст] / О.В. Строкань, В.М. Малкіна // Тематичний збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – Випуск 2(42). – С. 57-60.

Малкіна В.М. Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривектрного аргументу [Текст]/ Малкіна В.М., О.В. Строкань, // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – С. 22-27.

Строкань О.В. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині [Текст]/ О.В. Строкань, Малкіна В.М. // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – С. 45-51.

Строкань О.В. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80.

Строкань О.В. Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації [Текст]/ М.А. Стрєлкова, О.В. Строкань// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». –Випуск 62(1171). – 2015. – С. 94-98.

Патент на корисну модель «Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання №96289 від 26.01.2015, Бюл. №23.

Строкань О.В. Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі [Текст]/ В.В. Прокопенко, О.В. Строкань// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – Випуск 46(1155). – 2015. – С. 104-108.

Строкань О.В. Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих приміщеннях /О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(118). – Харків, 2014. – С. 72-75.

Строкань О.В. Розробка програмного забезпечення для проектування розташування штучних джерел в приміщеннях з нахиленою площиною/ О.В. Дубініна, О.В. Строкань // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – №62. – С. 117 – 122.

Строкань О.В. Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщені/ О.В. Строкань// Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2014. – Випуск 48. – С. 92-96.

Строкань О.В. Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині/ О.В. Строкань// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2014. - №800. – С. 261-265.

Строкань О.В. Програмні рішення з підвищення ефективності управління параметрами мікроклімату у закритому приміщенні/ О.В. Строкань, Ю.О. Литвин // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграці» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – С. 105-107.


Строкань О.В. Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання – Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграці» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – С. 402-404.


Строкань О.В. Методологія використання WEB-API в ІТ-сфері / О.В. Строкань, Ю.О. Литвин // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграці» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – С. 102-105


Rogushina, J., Gladun, A., Pryima, S., Strokan, O. Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain. 19th International Scientific and Practical Conference ""Information Technologies and Security"", ITS 2019
Institute for Information Recording of National Academy of Sciences of Ukraine. CEUR Workshop ProceedingsVolume 2577, 2019. Pages 21-36. http://ceur-ws.org/Vol-2577/paper3.pdf Scopus.


Деклараційний патент на корисну модель "Пристрій для вимірювання негативних аероіонів"

Деклараційний патент на корисну модель пристрій для іонізації повітря: пат. 31059 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2007 12763
заявл.19.11.2007
опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.


Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від двох розсіювальних джерел аероіонного випромінювання: пат. 48805 Україна: МПК А62L/9/22 , A61N 1/44. № а 2009 04661
заявлено 12.05.2009
опубл. 12.04.2010, Бюл. №7.


Пристрій для вимірювання концентрації легких і важких іонів в повітрі: пат. 14339 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2006 10476
заявл. 07.11.2005
опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.


Пристрій для іонізації повітря виробничого приміщення: пат. 23179 Україна: МПК Н01J 47/00. № а 2006 13672
заявл. 25.12.2006
опубл. 10.05.2007, Бюл. №6.


Аероіонізатор: пат. 26204 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2007 04396
заявл. 20.04.2007
опубл. 10.09.2007, Бюл. №14.


Контролерна система керування мікрокліматом у пташнику: пат. 22897 Україна: МПК Н01J547/00. № а 2006 14102
Заявл. 29.12.2006
Опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.


Навчальний довідник «Створення та використання Wiki-ресурсів»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79050 / Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Строкань О.В. Дата реєстрації 15.05.2018.

Літератерний письмовий твір «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів». №95551. Автори: Строкань О.В., Прийма С.М., Литвин Ю.О., дата реєстрації: 22.01.2020.Заявлено: 11.12.2019. №96470.

Спосіб поділу сипучих матеріалів по фракція: пат. 137469 Україна: МПК В07В 4/02, В07В 13/10. № а 2019 03190
заявлено 01.04.2019
опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.


Пристрій для поділу сипучих матеріалів по фракціях: пат. 137470 Україна: МПК В07В 4/02, В07В 13/10. № а 2019 03190
заявлено 01.04.2019
опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.


Аніщенко О. В., Прийма С. М., Строкань О. В. Визнання результатів неформального й інформального навчання: минуле й сьогодення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. Київ. 2019. Вип. 2(16). С. 11-26. (30%)

Lubko, D., Sharov, S., Strokan, O. Software development for the security of TCP-connections. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. р. 99-109. Scopus

Malkina, V., Kiurchev, S., Osadchyi, V., Strokan, O. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator.Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. p. 111-119. Scopus

Строкань О.В. Програмний засіб семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 203-207.

Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 217-219.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О. В. Строкань. ТДАТУ, 2021. 84 с.
Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с.
1. Крос-платформне програмування: лабораторний практикум з виконання лабораторних робіт.
2. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: лабораторний практикум
3. Чураков А.Я. Архітектура ЕОМ / Чураков А.Я., Шаров С.В., Строкань О.В /[за ред. Шарова С.В.]. – Навчальний посібник Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 180 с. . (Рекомендовано до друку Вченою радою МДПУ Протокол №9 від 18.06.2012 р.). - (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-5860 від 018.04.14).
4. Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів [Текст]: навчальний довідник/ Рогушина Ю.В., Прийма С.М., Строкань О. - Мелітополь: Видавництво ТДАТУ, 2017. – 169 с. . (Гриф Вченої ради ТДАТУ Протокол №5 від 26.12.2017 р.)
5. Строкань О.В., Мірошниченков М.Ю. Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 111 с.
6. О. В. СТРОКАНЬ, М. Ю. МІРОШНИЧЕНКО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ для студентів спеціальності «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ», 2020. 136 с.
7. Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів [Текст]: навчальний довідник/ Рогушина Ю.В., Прийма С.М., Строкань О. - Мелітополь: Видавництво ТДАТУ, 2017. – 169 с. . (Гриф Вченої ради ТДАТУ Протокол №5 від 26.12.2017 р.).
Аніщенко О. В., Гладун А. Я., Ісмаілова Л. Л., Лубко Д. В., Прийма С. М.,  Рогушина Ю. В., Строкань О. В. Інтелектуальна підтримка валідації результатів неформального та інформального навчання з використанням відкритих енциклопедичних ресурсів. Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія. За ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво». 2020. С. 157174.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність: Член методичної ради факультету ЕКТ
Член ради факультету ЕКТ. доцент кафедри «Комп`ютерні науки» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність: Відповідальний виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Керівник наукової теми: «Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання», № держреєстрації 0119U000272.
Робочі комісії ІСТ
Українська асоціація з прикладної геометрії
Участь у складів журі МАН Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України Праці ТДАТУ, Випуск 21, Т.1.
Науковий вісник ТДАТУ, Випуск 11, Т.1

Нагороди, заохочення, почесні звання:

 • Почесна грамота Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
 • Наказ експерти, апел. комісія ІСТ

   

  “Kvazar-Link”

  Звіт стажування
  Програма стажування
  Презентація стажування

   

  Участь у конференціях

  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020.

  VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. 14-15 листопада 2018. Бердянський університет менеджменту і бізнесу

  ІТ-рішення в агробізнесі

  І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ з 01.02.2021 по 26.02.2021

  5th International research to practical conference “Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Educational in Response to Modern Challenges: Theory and Practice” (Kharkiv, March 31-April 01, 2021)

  I Міжнародна науково-практична конференція “Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами”, що проведено в рамках проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”

  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 25-27 травня 2021.

  СВІДОЦТВО Про участь 12 листопада 2021 року в науково-практичному семінарі Як “сподобатись” авторитетному міжнародному науковому видавництву

  Вебінар: Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше. 27 січня 2022 р. Спікер: Тихонкова Ірина, к.б.н., консультант з регіональних рішень Clarivate.

   

  Наукове консультування установ, підприємств, організацій

  Договір про співпрацю

  Довідка

  ТОВ Лайт-ІТ

  Свідоцтва та сертіфікати

  Сертифікат “Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи та технології” ТДАТУ 2020

  5th International research to practical conference “Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in Response to Modem Challenges: Theory and Practice” (Kharkiv, March 31-Apr i I 01, 2021) (18 hours)

  International Scientific and Practical Internet Conference “THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND EDUCATTON: REALITIES, PROBLEMS OF QUALITY, INNOVATIONS” May 27-29. 2020 Melitopol, Ukraine

  I Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» 01-26 лютого 2021 р., м. Мелітополь

  «ІТ-рішення в агробізнесі», що проведено за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»

  Диплом базового курсу з відеомонтажу у ADOBE PREMIERE PRO в рамках Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”

  Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2)

  «Основи управління командами та проектами в ІТ» (Підготовчий рівень) від LITS на платформі Prometheus

  Академічна доброчесність, як запорука підвищення якості освіти

  5 soft-skills проджект-менеджера в ІТ