Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Посада: Старший викладач кафедри комп’ютерних наук

Базова вища освіта: Закінчила факультет автоматики та обчислювальної техніки Одеського політехнічного інституту в 1984 році за спеціальністю «Електроакустика та обчислювальна техніка» та Таврійську державну агротехнологічну академію за спеціальністю «Облік та аудит»

Email: olha.zinovieva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • прийняття рішень
  • проектування інформаційних систем

Досвід наукової та викладацької діяльності:
У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, а з 2010 - на посаді старшого викладача кафедри "Комп`ютерні науки"
Відповідність ліцензійним вимогам ст. викл. Зінов’євої О.Г.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Лубко, Д. В., Зінов'єва, О. Г., Шаров, С. В. (2020). Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі вирощування соняшника.
Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні/Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне наукове фахове видання / ТДАТУ
гол. ред. д. т. н., проф. В. М. Кюрчев. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 10, том 2.

Пихтєєва І. В., Івженко О. В., Зінов’єва О. Г. Розв’язання задач економіко-математичного моделювання на основі дискретного геометричного моделювання виробничої функції// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 271–277
Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. О. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів//Системи обробки інформації. – 2019. – №1(156). – с. 15-21
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) - Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 2018 – С. 98-101
Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15
Беккауер А.О., Зінов’єва О.Г. Мобільний додаток для прогнозування попиту на продукцію підприємства. [Електронний ресурс]/А.О. Беккауер, О.Г. Зінов’єва//Східна Європа, економіка, бізнес та управління. – 2018. №4 (15).
Зінов’єва О.Г. Автоматизація робочого місця страхового агенту Журнал „Східна Європа: економіка, бізнес та управління”/О.Г. Зінов’єва, А.О. Беккауер, ДНВЗ „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. Дніпро. 2017
Зінов’єва О.Г. Використання в навчальному процесі комп’ютерних навчальних програм із застосуванням технології DRAG-AND-DROP/О.Г.Зінов’єва, В.М. Малкіна - Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 20/Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2017
Зінов’єва О.Г. Використання інформаційних технологій для розв’язання задач прийняття рішень./О.Г. Зінов’єва Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ. Випуск 19 - Мелітополь, ТДАТУ, 2016
Зінов’єва О.Г. Аналіз програмного забезпечення на основі морфологічних методів. Тези доповідей Науково-технічної конференції магістрантів і студентів, секції «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології»/ О.Г. Зінов’єва, Є.І. Ладика - Мелітополь: ТДАТУ, 2015.
Зінов’єва О.Г. Розробка програмного модулю інформаційної системи по розрахунку витрат матеріалів. Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування»/ О.Г. Зінов’єва, О.В. Тітова, А. Булгаков. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015
6. Зінов’єва О.Г. Впровадження інформаційних технологій в викладання дисципліни «Методи оптимізації і теорія прийняття рішень». Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі»/ О.Г. Зінов’єва - Мелітополь, ТДАТУ, 2015
Зінов’єва О.Г. Застосування інформаційних технологій при розв’язанні задачі теорії ігор. Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування»/О.Г. Зінов’єва, Є.І. Ладика. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014
Realization of the "Transport task" simulation software using the" Drag-and-drop" technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19
Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Методологія проектування експертної системи для тваринництва на прикладі вирощування овець / Д.В. Лубко, О.Г. Зінов’єва // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik. Науково-фахове видання
Зінов’єва О.Г. Застосування методу морфологічного аналізу при виборі програмного забезпечення// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Частина 2. - с. 39-41
Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г. Використання пакету символьной математики maple при викладанні дисципліни «Дослідження операцій» // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Частина 2. - с. 70-72
Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування експертної системи для тваринництва/ Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01- 24 квітня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 310-315 с

Підручники, навчальні посібники, монографії
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г.Математична статистика в агрономії, Практикум. – Мелітополь: Люкс, 2021. – 130 с.
Гешева Г.В., Зінов’єва О.Г., Лубко Д.В. "Прикладні комп`ютерні технології", лабораторний практикум, Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 195с.
Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г. Інтелектуальний аналіз даних: Лабораторний практикум. Частина І – Мелітополь: Люкс, 2021. – 150 с.
Дослідження операцій: навчальний посібник / В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва, М.Ю. Мірошниченко. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 201 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність: старший викладач кафедри «Комп`ютерні науки» Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність: Відповідальний виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК»
Організаційна діяльність: Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти МОН України (2010 – 2019 р.р.)

Підвищення кваліфікації, стажування

Харківський національний університет радіоелектроніки. Свідоцтво 12СПК 744227 від 5 липня 2014 р..;

Таврійський державний агротехнологічний університет . Свідоцтво АР 24547261 від 18 червня 2004 р..;

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво СС00493706/002300-17 від 24.03.2017 р

 

Консультування установ

ТОВ “Інтерцил”