Стефановський Олексiй Борисович

Посада: Доцент кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства МІМСГ в 1985 р. за спеціальністю «механізацiя сiльського господарства».
Диплом ИВ-1 № 214354

Вчене звання: Доцент
В 1996 р. отримав вчене звання доцента кафедри «Трактори і автомобілі».
Атестат ДЦ AP № 004335

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Центрального науково-дослiдного автомобiльного i авто-моторного iнститута. Спеціальність 05.04.02 «тепловi двигуни».
Диплом КД № 040954

Email: olexiy.stefanovskiy@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Розробка та вдосконалення теплових двигунiв сiльськогосподарського призначення

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1991 р. на посаді асистента кафедри «Експлуатацiя машинно-тракторного парку», а з 1996 р. - на посаді доцента кафедри «Трактори і автомобілі» (з 2007 р. – кафедра «Мобільні енергетичні засоби», з 2018 р. - кафедра "Мехатронні системи та транспортні технології").

Види і результати професійної діяльності доцента Стефановського О.Б.

Основні наукові праці

"ПЕРЕЛІК"

Стефановський О.Б. Про класифiкацiю шестеренних масляних насосiв двигунiв внутрішнього згоряння нa базi cпiввiдношення розмipiв шестерень. Стефановський О.Б., Болтянський О.В. Тези доповідей XХІI міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (16–18 жовтня 2021 року).- Київ. Ніжин. 2021. С. 181-183.

Стефановський О.Б. Коучинг, як метод профорієнтації. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 336-341.

Стефановский О. Б.Соотношения между основными размерами шестерен масляных насосов отечественных автотракторных двигателей.Стефановский О. Б. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 156-167

Стефановский О. Б.Свойства регрессионных зависимостей отношения основных размеров шестерен масляных насосов автотракторных двигателей от разности этих размеровСтефановский О. Б., Болтянский О. В. . Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 203-224

Стефановський О.Б. Про розвиток водневої енергетики в минулому i в теперішній час. Болтянський О.В., Стефановський О.Б. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 125-129.

Стефановський О.Б. Способи підвищення тягово-зчіпних властивостей енергетичного засобу на транспортних роботах. Болтянський О.В., Стефановський О.Б., Волков С.В. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 511-513

Стефановський О.Б. Расчёт номинальных показателей систем смазки автомобильных двигателей с помощью зависимостей между гидродинамическими критериями подобия. / Болтянський О.В., Стефановський О.Б. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 149-176.

Стефановський О.Б. Шляхи застосування синтез-газу на транспортних засобах / О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, О.Б. Стефановський // Матер. міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наук. досл. на шляху до євроінтеграції».-Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- Ч.1.- С. 197-200

Стефановський О.Б. Оцінка місткості ротора відцентрового маслоочищувача тракторного дизеля за величиною об’ємної витрати моторного масла / О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, О.Б. Стефановський // Матер. міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наук. досл. на шляху до євроінтеграції».-Мелітополь: ТДАТУ, 2019.- Ч.1.- С. 201-203

Стефановський О.Б. Розрахунок параметрiв робочого циклу, показникiв його i тракторного двигуна: Навчальний посібник / ТДАТУ. – Мелiтополь, 2017. – 84 с.

Стефановский О.Б. Влияние моторного масла на причины и факторы износа автотракторных двигателей// Праці ТДАТУ. Техн. науки. - Мелітополь, 2017. - Вип.17, т.3. - С. 106-116.

Стефановский О.Б. Особенности расчёта коэффициентов наполнения и остаточных газов при анализе рабочего цикла дизеля с наддувом и продувкой // Ползуновский вестник. - Барнаул, 2017. - №3. - С.58-62.

Стефановский О.Б. Оценка жёсткости сгорания при тепловом расчёте рабочего цикла двигателя с самовоспламенением // Известия Тульского гос. ун-та. Технические науки. - Тула: Изд. ТулГУ, 2017. - Вып. 5. - С. 44-51.

Стефановський О.Б. Статистична залежність між кутами затримки займання і випередження впорскування палива у транспортних дизелів //Праці ТДАТУ. Техн. науки. - Мелітополь, 2016. - Вип.16, т.2. - С. 167-173.

Стефановський О.Б. Вплив основних факторів на тривалості етапів згоряння однорідних робочих сумішей в автомобільних двигунах // Праці ТДАТУ. Техн. науки. - Мелітополь, 2016. - Вип.16, т.2. - С. 139-145.

Стефановский О.Б. Оптимальное соотношение дизельного и газообразного топлив по критерию приведенного выброса токсичных веществ // MOTROL: Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2016. – Vol. 18, No. 1. – Р. 43-48.

Стефановський О.Б. Спосіб врахування високотемпературних властивостей сталі при конструюванні теплонапружених деталей двигунів // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2015. - Вип.15, т.3. - С. 211-217.

Стефановський О.Б. Особливості перспективних умов функціонування агропромислового комплексу // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2014. - Вип.14, т.3. - С. 320-326.

Стефановський О.Б. Про залежність характерного часу розгону автомобілів від їхніх основних параметрів // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2014. - Вип.14, т.3. - С. 225-229.

Стефановський О.Б. Застосування магнітно-реологічних рідин в автомобільній техніці // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2013. - Вип.13, т.6. - С. 212-219.

Стефановский О.Б. О влиянии температурных условий на расход топлива легковыми автомобилями // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2013. - Вип.13, т.6. - С. 178-184.

Стефановський О.Б. Розробка конструкцii газогенератора, придатного для використання на невеликому тракторi // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип.2, т.3. - С. 131-136.

Стефановский О.Б. О взаимосвязи между фактическими и номинальными значениями показателей процессов рабочего цикла дизелей // Известия ТулГУ. Cep. Технические науки. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. - Вып.4. - С. 170-178.

Стефановський О.Б. Визначення параметрів палива при розрахунку циклу дизеля, що споживає суміш дизельного і біологічного палив // Праці ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - Вип.11, т.1. - С. 86-91.

Cтефановский О.Б. О целесообразности улучшения показателей двигателя с искровым зажиганием путем регулирования состава горючей смеси // Праці ТДАТУ. - Мелiтополь, 2010. - Вип.10, т. 9. - С. 213-218.

Cтефановський О.Б. Проблема додання води при згорянні моторних палив та її висвітлення в мережі Internet // Праці ТДАТУ. - Мелiтополь, 2010. - Вип.10, т. 9. - С. 145-150.

Stefanovsky A.B. Assessment of the necessity of cooling of the Stirling engine expansion piston // Proceedings of the 14th ISEC, Groningen, November 16-18, 2009. - 5 p.

Стефановський О.Б. Поршень двигуна внутрішнього згоряння: Деклар. патент України на корисну модель № 16575. - Опубл. 15.08.2006, бюл. № 8.

Стефановський О.Б. Поршневий двигун внутрішнього згоряння - (Позитивне рішення щодо заявки № u 2017 07972.)

Стефановский О.Б. Улучшение пусковых качеств автомобильных двигателей при низких температурах с помощью электрического предпускового подогрева: Дис… канд. техн. наук. – М., 1990. - 252 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Стефановский О.Б. Конструкція автотракторних двигунів. Навчальний посібник / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 225с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Мехатронних систем та транспортних технологій» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного